Latvju Dainas 6 sējumos. 5. sējums

Saturs
VI. Gada swehtki un swinamas deenas.
1. Metenis.
2. Jurģi.
3. Leeldeena.
4. Jahni.
Jahņu swineschana dazchados apwidos Widzemē un Kurzemē.
1) Dolē, Rīgas apriņķī. No Ģimenowa. (BB).
2) Mahlpilī, Rīgas apr. No Brimmerberga. (BB).
3) Walmeeras muizchā. No Marijas Wiļum. (BB).
4) Ģatarta muizchā, Cehsu apriņķī. No Upischa. (BB).
5) Lejas pagastā, Walkas apriņķī. No Sama. (BB).
6) Tirzā, Walkas apriņķī. No I. Missiņa. (BB).
7) Trikatē, Walkas apriņķī. No Punkas. (BB).
8) Sehrpilī, Jaunjelgawas apriņķī. No K. Blauberga. (BB).
Jahņu dzeesmas.
1) Rihkojās un poschās uz Jahņu wakaru.
a. Dara alu, cep rauschus, seen seeru.
b. Pin no puķēm un mehtāam waiņagus, puschko mahju meijām.
c. Tehrpjās paschi swehtku rotā.
2) Gaida un eelihgo Jahņus.
3) Jahņu deena peemirzta, negaidot peenahkuse.
4) Jahņu zahles. Paparde.
5) Gani pahrdzen lopus mahjā, eelaizch laidarā, apkopj un aplihgo.
6) Saimneece paceenā ganus ar seeru un peenu.
7) Lihdzekļi pret raganām, burwjeem, skauģeem, kas Jahņu nakti sewischķi darbigi.
8) Apkopj ztallī zirgus un aplihgo.
9) Peeguļā nejahj (ai.: jahj).
10) Mahju ļaudis aplihgo sawus dahrzus, laukus, pļawas.
11) Aplihgo dazchadas weetas un leetas.
12) Jahņu behrni eet ceemā.
a. Uzaicinajums.
b. Ceļā; mahjām garam ejot, kur Jahņa behrnus negaida, neuzņem.
c. Jahņu behrni pee nodomatā ceema wahrteem un pagalmā.
d. Jahņu behrnus laipni saņem un aicina iztabā.
e. Jahņu behrni apsweicina Jahņu mahti iztabā.
f. Noleek Jahņu zahles.
g. Godina un daudzina Jahņu tehwu un mahti.
h. Jahņa behrnus paceenā.
i. Jahņu behrni pateicās par meelojumu un nowehl laimes Jahņu tehwam un mahtei.
k. Atwadās, aizeet.
13) Apkaimes Jahņu ļaudis pulcejās kopā, dzeed Jahņu dzeesmas un dedzina Jahņu ugunis.
14) Daudzina Jahni dazchados swehtku brihzchos.
15) Jahņa seewa, dehli, meitas.
16. Jahni salihdzina ar Pehteri, Jehkabu, Miķeli u. c. kalendara swehtajeem.
17) Mihleztibas Deews ņem dalibu swehtkos un izschauj dazchu bultu.
18) Dazchadas Jahņu dzeesmas.
19) Jahņu nakti negul.
20) Jahņu nakts ihsaka par wisām naksniņām.
21) Saule lec, rotajās.
22) Jahņa swehtkus beidz.
5. Miķeļi, 29. septembrī.
6. Weļu laiks.
7. Mahrtiņsch, 10. now., un Katrina, 25. now. — Sk. ari: Mahrtiņa deena pehdeja peeguļas un ganu deena, No 30209—30232.
8. Zeemas swehtki.
1) Zeemas swehtku dzeesmas sewischķi.
2) Budeļu, ķekatu, tschiganu dzeesmas.
a. Sataisās eet budeļos.
b. Budeļi nonahk pee ceemiņu mahjām.
c. Budeļi iztabā; apsweic nama mahti un nama tehwu.
d. Budeļa rihkzte.
d. Lahcis, kaza, dazchadas citas maskas.
f. Apdzeedaschana, katrs dabū sawu teesu.
g. Meelazts.
h. Izluhdzās, waj nozog gan ehdamas leetas, gan drehbju gabalus.
i. Budeļi atnes sekmes saimneecibā.
k. Dazchadas budeļu dzeesmas.
l. Budeļus raida projam; budeļi pateicās par paceenajumu un aizeet.
3) Rotaļas (spehlites).
4) Senako, tagad aizmirzto rotaļu dzeesmas.
5) Garakas dzeesmas jeb ziņģes.
Mītiskas dzeesmas. Debess draudze. Dabas preekschmetu un dabas parahdibu personifikacija un deewinaschana.
1. Deews, Laime, Mahra.
2. Pehrkons.
3. Debess kalejs.
4. Saule, Mehnefs, Auseklis, zwaigznes. Deewa dehli un Saules meitas.
3. Pupa — debess trepes.
6. „Mahtes": Mezcha mahte, Wehja m., Melna m., Ceļa m., etc.
7. Dazchadas dzeesmas par garigām un pahrdabigām leetām.
Eeraschas un mahņi.
1. Zihmes, zihmlemschana, zihleschana.
2. Wectehwu gudribas, simpatetiski lihdzekļi, buramee un puhschamee wahrdi.
IX. Schis tas.
Otrais peelikums.
„Latwju Dainās" izleetatee awoti.
Dzeesmu krahjeju un weetu reģistrs un sawahkto dzeesmu skaits.
Pahrskats par guberņu un apriņķu plaschumu juhdzēs, eedzihwotaju skaitu ahrpus pilsehtām un meezteem, un sakrahto tautas dzeesmu skaitu.
Dzeesmu krahjeju — uzrakztitaju un dzeesmu teiceju — dzeedataju alfabetiskais saraksts.
Latiņu burti ar sewischkām rakstu zihmēm izlokschņu skaņu apzihmeschanai.
Saturs.
„Latwju Dainas".
Drukas kļuhdas.

Publisher

H. J. Draviņ-Dravnieka apgāds

Type of publication

Book

Type of work

Original work

Author of the comment

Publishing year/ place

1915, Sanktpēterburga