Rudīte Rinkeviča

1 picture

Rudīte Rinkeviča (1969) – literatūrzinātniece, filoloģijas doktore un Daugavpils Universitātes docente. Darba gaitas saistītas ar pedagoģes darbu skolā, kopš 1995. gada strādā Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Zinātniskās publikācijas kopš 1998. gada. Pētniecisko interešu lokā bērnu literatūra un literārie teksti, kuros autori kavējušies bērnības atmiņu pasaulē, autobiogrāfiskā aspektā. Divu monogrāfisku pētījumu autore – "Bērnības semiotika 20. gs. 20.–30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā" (2011) un "Rīga – Latvija – Eiropa mūsdienu latviešu bērnu prozā" (2018).

Birth time/place

11.05.1969

Professional activity

Pirmā zinātniskā publikācija
1998: Laika zīmes jaunākajā latviešu bērnu prozā. Latviešu literatūras un kultūras katedras zinātnisko rakstu
krājums. (Daugavpils Universitāte).

Akadēmiskā un pētnieciskā darbībaPētnieciskās intereses saistītas ar latviešu bērnu literatūras dažādiem aspektiem, aplūkojot un analizējot gan 20. gs. 20. un 30. gadu latviešu prozu bērnības atmiņu kontekstā, gan regulāri profesionāli analizējot mūsdienu procesus un norises latviešu literatūrā bērnu literatūras aspektā.
Līdzdarbojas mācību līdzekļu izstrādē, tostarp kompetenču pieeja izglītības satura izstrādes grupā. Kopā ar Maiju Burimu un Ingu Baltaci sagatavojusi "Literārā teksta interpretācija" (2007).
Līdzdarbojusies dažādu zinātnisku, arī starptautisku pētniecisko projektu darbā starpnozaru, pārrobežu, integrācijas, starpkultūru un sadarbības aspektā.
Piedalās vietēja mēroga un starptautiskās konferencēs.
Strādā kā redaktore.

2009: Dr. philol. literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē par promocijas darbu "Bērnības semiotika 20. gadsimta 20.–30. latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā", izstrādātu Daugavpils Universitātē.

Literatūrzinātniskās monogrāfijas
2011: "Bērnības semiotika 20. gs. 20.–30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā".
2018: "Rīga – Latvija – Eiropa mūsdienu latviešu bērnu prozā".
Zinātniskās publikācijas publicētas Daugavpils Universitātes izdevumos "Kultūras studijas", "Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas" (Nr. 5–18; 2004–2018), Liepājas Universitātes zinātnisko rakstu krājumā "Aktuālas problēmas literatūrzinātnē".

Atzinības2012: DU Gada balva jaunajam zinātniekam humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu grupā – par nozīmīgiem pētījumiem bērnu literatūras jomā un aktīvu iesaistīšanos zinātnes komunikācijas pasākumu organizēšanā Daugavpils Universitātē.

Quotes

Par Rudītes Rinkevičas personību"Viena mūsu darbabiedre, kad satiek Rudīti, uzrunā viņu nevis vārdā, bet – "bērnu literatūra". Nav noliedzams, ka Rudīte šo jomu pārzina no kreisās līdz labējai, no virsotnes līdz saknēm. Un Rudītē ir vēl kas vairāk. Bērniem tik raksturīgā apkārtējās pasaules izzināšana ar labestību un azartu, priecāšanās par citiem, pasaules redzēšana bez mākslīgiem traucēkļiem, izpalīdzīgums, no kura ir gandarījums gan sev, gan pārējiem. Viņa, nenoliedzams, ir arī pieaudzis cilvēks. Tāda, kura jau padsmit gadus dāvā savas zināšanas un pieredzi mūsu augstskolas [Daugavpils Universitāte] studentiem. Kura prot šķetināt zīmju un nozīmju kamolus, salīdzināt pašmāju ar ievesto, izpreparēt personāžu struktūras dzīles, izprast kompozīcijās līdzīgo un vēl daudz ko citu. Viņa prot apvienot sevī bērnišķīgo un pieaugušo, un tas ir milzīgs dotums vai ieguvums."

Lukaševics, Valentīns. Rudīte Rinkeviča: likumsakarīgs rezultāts. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis, Nr, 15, 2009.

Par zinātnisko monogrāfiju "Rīga - Latvija - Eiropa mūsdienu latviešu bērnu prozā" (2018)".. grāmata ko gribas vispirms nodēvēt par vajadzīgu un pēc tam – arī par saistošu un aktuālu. [..] monogrāfijā pētniece pievērsusies mūsdienu latviešu bērnu prozai vispirms tās telpiskajā aspektā, iekonturējot darbu tēlu – protams, arī bērnu – gaitas vispirms Rīgas kā mazāka mēroga pasaules, tad Latvijas un visbeidzot plašākā Eiropas telpas kontekstā. Taču šī ir pamatā tikai prizma, autores izvēlētais redzesleņķis, caur kuru uzlūkojot jaunākās bērnu literatūras darbus atklājas arī to tematiskā ievirze, kvalitāte un recepcija lasītāju vidū."

Simsone, Bārbala. Vajadzīga grāmata. KonTeksts, 2018, Nr. 4.

Education

1976–1984
Rubeņu astoņgadīgā skola
Rubeņi

1984–1987
Bebrenes vidusskola
Tehnikums

1987–1992
University of Latvia
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Studējusi Pedagoģijas fakultātē, iegūstot bakalaura grādu un kvalifikāciju latviešu valodas un literatūras skolotājs.

1992–1994
University of Latvia
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Pedagoģijas fakultātē ieguvusi maģistra grādu.

1998–2002
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Studijas doktorantūrā pedagoģijas nozarē.

2005–2008
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Studijas doktorantūrā (filoloģija, literatūrzinātnes apakšnozare).

Working place

1992–1993
Viesītes vidusskola
Vaļņu iela 7, Viesīte
Latviešu un angļu valodas skolotāja.

1993–1994
Rīgas 13. vidusskola
Rīga

1994–1995
Ilūkstes vidusskola
Ilūkste
Latviešu un angļu valodas skolotāja.

1995–2009
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Lektore Humanitārās fakultātes Latviešu literatūras un kultūras katedrā.

2009
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Kopš 2009: docente Humanitārās fakultātes Latviešu literatūras un kultūras katedrā.

07.2013
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Kopš 2013: Humanitārās fakultātes Latviešu literatūras un kultūras katedras vadītāja.

Participation in organisations