Kārlis Kundziņš

3 pictures

03.05.1850 – 18.11.1937

Birth time/place

03.05.1850
Sīpeles, tagad Jaunbērzes pasta Bērzsīpeles Kundziņos.

Place/time of death

18.11.1937
Smiltene

Personal information

KUNDZIŅŠ Kārlis (1850.3.V Sīpeles pag. Bērzsīpeles Kundziņos - 1937.18.XI Smiltenē, turpat apbed.) - mācītājs un literāts.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Jelgavas reālsk., beidzis Jelgavas ģimn. (1870). Stud. teoloģiju Tērbatas univ. (1871-76), piedalījies A. Kronvalda vadītajos latv. studentu vakaros. Bijis mācītāja amata kand., palīgmācītājs Dobelē, Tukumā, Puzē, mācītājs Smiltenē (no 1880), vikārmācītājs Alūksnē (1911), no 1921 Valkas iecirkņa prāvests. LU goda doktors (1924). Bazn. virsvaldes loc. (no 1928). Sākot ar 1869, laikr. "Baltijas Vēstnesis" iespiestas K. publikācijas par vēst., etnogr. u.c. jautājumiem. Tulk. un lokalizējis stāstus. Lugā "Vecais Klāva tēvs" (sar. 1870) tēlojis latv. zemn. dzīvi klaušu laikos, paužot jaunlatviešu idejas. Public. pētījumus: "Ernsta Glika nopelni" ("Sēta, daba, pasaule", 1873, 4), "Vecais Stenders savā dzīvē un darbā" (1,1879), "Kārlis Hūgenbergers" (Rīgas latv. b-bas Zinību komis. "Rakstu krājums", 1888, 4), "Kronvalda Atis" (1905), "Aleksandrs Vēbers" ("Druva", 1912-14). Sar. kultūrvēst. apceri "Smiltene" (1926).
L. Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu. R., 1893; Kundziņš K. Mana mūža gājiens. R., 1935; Ķiploks E. Prāvests Kārlis Kundziņš. R., 1939.

Affinities

Occupations

Residence

Smiltenes mācītājmuiža

Education

mācījiesmācījies Jelgavas reālskolā

–1870
mācījiesbeidzis Jelgavas ģimnāziju

1871–1876
studējisstudējis teoloģiju Tērbatas universitātē

Buried

Smiltenes pilsētas kapi

Awards

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris ar Domes 1926. gada 16. novembra lēmumu.
III šķira
1926