Johans Langijs

1615 – 1690

Birth time/place

1615
Liepāja

Place/time of death

1690

Personal information

LANGIJS (Langius) Johans (1615 Liepājā - 1690?) - vācu tautības latviešu
valodnieks.
Stud. Kēnisbergā (1630-33). No 1638 līdz mūža galam bijis luterāņu palīgmācītājs Nīcā un Bārtā, 1656-58 mācītājs Kandavā.
1923 Heidelbergas univ. atrasts L. latviešu-vācu vārdnīcas manuskripts.
Fotokopija Valsts b-kā, pēc tās E. Blese darbu kopā ar komentāriem un apc.
par L. public. grām. "Nīcas un Bārtas mācītāja Jāņa Langija 1685. gada latviski-vāciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku" (1936). L. vārdnīca aptver 7000 vārdu, ir mēģināts mater. kārtot etimoloģiski. Vārdnīca ietver Kursas (dienvidrietumu Kurzemes) leksiku, arī G. Manceļa vārdnīcu "Lettus"
(1638). Pievienotā gramatikas daļa aptver latv. ortogr., sintaksi, vārdu šķiras un zilbju garumu. G. Mancelim veltīts L. dzejolis latīņu val. public.
G. Manceļa sprediķu grām. ievadā (1654).
L. Stumbergs M. Dažas ziņas par kādu līdz šim vēl nepazīstamu rokrakstu latviešu valodā // Filol. b-bas raksti, 1924, 4; Zemzare D. Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. gadam). R., 1961.
Z. Frīde

Occupations

Education

1630–1633
studējisstudē Kēnigsbergā