Ingrida Vīksna

3 pictures
Roles: author, poet

10.03.1920 – 22.05.2017

Ingrida Vīksna (dzimusi Reneslāce; precējusies Fogele; 1920–2017) – dzejniece, rakstniece un redaktore. Dzimusi Rīgā ierēdņa un skolotājas ģimenē. Izglītību ieguvusi Valda Zālīša pamatskolā un Rīgas 2. pilsētas ģimnāzijā; 1938. gadā uzsāka baltu filoloģijas studijas Latvijas Universitātē. Pirmās literārās publikācijas kopš 1938. gada. 1945. gada martā devās bēgļu gaitās uz Zviedriju, kopš 1951. gada dzīvoja Toronto. Piecu dzejas krājumu un viena kopdzejas krājuma, viena īsprozas krājuma un divu romāna autore. Dzejai raksturīgs romantiski kaislīgs prieks par dzīvi, sievietes pārdzīvojumu pretrunīguma patosa pilns tēlojums, nacionālpatriotiski motīvi, trimdinieciskuma traģikas un atsevišķa indivīda vientulības apcerīgs attainojums; dzejas formai raksturīga pāreja no klasiskās strofikas uz verlibru un prozaiski dzejisko tēlojumu. Ilggadīga laikraksta "Latvija Amerika" redaktore.

Birth time/place

10.03.1920
Rīga

Place/time of death

22.05.2017
Toronto

Personal information

Dzimusi ierēdņa un skolotājas ģimenē; tēvs Alfreds Reneslācis (1888–1964) – ierēdnis, tautsaimnieks; māte Ilda Reneslācis (dzimusi Bagun-Bērziņa; 1890–1978) – skolotāja, kuras mātes brālis bija pirmais "Latvju Dainu" izdevējs Henrijs Visendorfs. Ingridas Vīksnas vecāki palika Latvijā; 1965. gadā mātei ļāva izceļot uz dzīvi pie meitas Margaritas Ribes Norvēģijā.
Rīgā aizrit bērnība un jaunība, vasaras pavadot tēvoča mājās Sesavas pagasta Ķirkučos.
Brālis Juris Reneslācis, māsa Margarita Ribe (dzimusi Reneslāce).

1945
: martā no Kurzemes bēgļu laivā devās uz Zviedriju. Kurzemēs pavadītais laiks un aizbraukšana emocionāli atklāta romānā "Mums jābrien jūrā".
1946: Stokholmā salaulājās ar advokātu Jāni Voldemāru Fogeli (1912–1987); dēli – Egils Fogelis un Uldis Fogelis, meita – Aija Fogele (dzimusi 1953).

1951: augustā pārcēlās uz dzīvi Kanādā, dzīvoja Toronto.

Professional activity

Pirmā publikācija

Pirmie dzejoļi ģimnāzijas žurnālā "Urdziņa".
1940
: novele "Puķu pods" laikrakstā "Tēvijas Sargs" (12. janvārī).
1942: oktobrī laikrakstā "Tēvija" publicēta ziņa, ka tiek gatavots dzejas krājums "Mirkļu spožums".
1943: dzeja lasīta Latvijas Radiofonā.
1943: maijā pirmo reizi piedalījusies rakstnieku rītā Rīgas Dramatiskajā teātrī.

Dzejoļus komponējuši Longīns Apkalns, Jānis Kalniņš, Tālivaldis Ķeniņš, Arvīds Purvs.
1964: atsevišķi dzejoļi angļu valodā Veltas Sniķeres atdzejā publicēti žurnālā "Zintis".

Literārie darbi

Dzejas krājumi un izlases
1943: dzejas krājums "Rūgtais prieks".
1955: dzejas krājums "Es saku paldies".
1968: dzejas krājums "Un gājiens neapstājas".
1976: poēma latviešu un angļu valodā "Piecas naktis".
1984: dzejas krājums "Neviens mūs nedzird".

Īsproza
1953: stāstu un noveļu krājums "Dāvana".

Romāni
1951: "Mums jābrien jūrā".
1993: "Nams kalna malā".

Lugu tulkojumu iestudējumi

1962: Roza, Redžinalds. Pilnsapulce Čučičingā: luga (no angļu valodas tulkojusi Ingrida Vīksna) Daugavas Vanagu teātris Kanādā.
1982: Saimons, Nils. Trīs dienas Plazas viesnīcā: luga (no angļu valodas tulkojusi Ingrida Vīksna) Daugavas Vanagu teātris Kanādā.

Godalgas

1974: Latviešu nacionālās apvienības Kanādā izsludinātajā literārā sacensībā augstāko godalgu ieguva Ingridas Viksnas balādiskas formas dzejoļu cikls "Piecas naktis", kas atspoguļo latviešu bēgļu un
karavīru traģiku Zviedrijas un dzimtenes krastos.

Darbs žurnālistikā un redaktores darbs

1950-1951: laikraksta "Latvju Vārds" (Stokholma) redaktore.
Ilggadīga laikraksta "Latvija Amerikā" (Toronto) redaktore.
"Imerias Ziņas" redaktore.
Toronto Kultūras centra izdevuma "Toronto Centrā" redaktore.

Quotes

Par dzejas krājumu "Rūgtais prieks" (Rīga: Ernesta Kreišmaņa apgāds, 1943)

"Ar nedaudz izņēmumiem viņas Rūgtais prieks aptver individuālas tēmas ar psīcholoģiski aistētisku ievirzi."

Grīns, Jānis. Ingridas Vīksnas dzejas Rūgtais prieks. Latvju Mēnešraksts, Nr. 3, 1943.

"Ingridai Vīksnai ir laimējies jau dzejoju krājuma virsrakstā "Rūgtais prieks" izpaust divas raksturīgas savas dzejas īpašības. Vīksnas dzejas pamats ir spilgti tēlaina pasaules skatīšana, un mīļākie izteiksmes līdzekļi tālab pārnesums (metafora) un pārnestais pievārds (etaforizētais epitets, piem.: "rūgtais prieks"). Un viņas pāsaules izjūta ietiecas it kā vīrišķīgā skarbumā, asumā, tvirtumā.[..] Smaržas un taustes sajūtu pilnīgs pārsvars un it īpaši parastāko redzes apjautu aizstāšana ar taustes apjautām. Taustes sajūtas ir pirmatnējākas, un to izcelšana notrulināto intelektuālistu allažiemīļoto redzes sajūtu vietā piešķir Vīksnas dzejai zināmu svaigumu un vienkāršu spēku. Tas pats sakāms par Vīksnas kustību apjautām. [..] Tēlu pasaule un pārdzīvojumu pasaule Vīksnsa dzejā saskanīgi atbilst viena otrai. Arī viņas pārdzīvojumu raksturo zināms pirmatnīgums un vienkāršs svaigums. Tajā nav sievišķīgi maigu ilgu, bet vienkārša un kaislīga dzīves kārošana."

Kalve, Vitauts. Jauni dzejnieki. Izglītības Mēnešraksts, Nr. 8, 1943.

Par īsprozas krājumu "Dāvana" (Toronto: Druvas apgāds, 1953)

"Grāmatas sacerējumi lielāko tiesu ir ar publicistiskiem tematiem, ko snieguši pieredzējumi bēgulībā. Vīksna varējusi vēl visai maz izvērst un parādīt dziļākus būtiskus pārdzīvojumu slāņus. Ar būtību sakarā stāv arī stila īpatnība. Izteiksme Ingridai Vīksnai tīra, skaidra, prātīga, tā netiecas aizgrābt, aizkustināt, bet nosaukt, apstiprināt, noskaidrot. Arī tur, kur tēlotajos cilvēkos ielaužas irracionālas jūtas, rakstniece patur vēsu mieru, izteiksmes analizējošo noteiktību, bieži izlietojot otras pakāpes stāstījumu, t. i. par attiecīgo gadījumu stāsta vai nu pati iejauktā persona vai kāds trešais no malas. Cilvēki iztirzā paši sevi: piem. Vanga Dāvānā, Irēna Leģendā. Kādreiz šādu tēlošanas veidu mēdza dēvēt par intellektuālismu, bet šis vārds tagad no biežas lietošanas nodilis. Man negribētos ar to apzīmēt Ingridas Vīksnas īpatnību, kam ir sava patstāvīga nokrāsa un nebūs samaināma ar citām."

Veselis, Jānis. Ingridas Vīksnas - Dāvana. Latvija Amerikā, 1954, 13. febr.

Par dzejas krājumu "Neviens mūs nedzird" (Toronto: Valtera Ziediņa apgāds, 1984)

"Līdz šodienai viņas dzeja izaugusi daudzkārtaina kā dvēseliskajā, tā arī intelektuālajā saturā. Skatījums nepaliek tikai izjūtu zīmējumā un skaņā, bet sniedzas dziļāk un tālāk, cilvēka esības kodolā un visas tautas liktenī. [..] Ingridas Vīksnas grāmatā intīmā un pārdomu dzeja sasaistās ar tautas likteņa drāmu. Viņas lirikas varonis nerunā tikai kāda indivīda balsī, bet reizē arī visas savas tautas un tās likteņa sāpē, iekliedzienā un protestā."

Klīdzējs, Jānis. Ingridas Vīksnas sasauciens. Latvija Amerikā, 1985, 9. febr.

Affinities

Henrijs Visendorfs - Relative
Milda Kārkliņa - Godmother

Occupations

Name at birth

Ingrida Velta Reneslāce

Additional names

Fogele

Education

Rīga City 1st Primary School
Rīga

–1938
Riga City Gymnasium No. 2
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Beigusi mācības.

1938–1942
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Nepabeigtas studijas Filoloģijas un filozofijas fakultātē; studiju virzieni: baltu filoloģija, teoloģija.

Participation in organisations

Emigrated

03.1945
Zviedrija
No Kurzemes bēgļu laivā devās uz Zviedriju.

08.1951
Kanāda
Pārcēlās uz dzīvi.

Working place

1950–1951
Laikraksts "Latvju Vārds"
Stokholma
Redaktore.

1953–1985
Toronto
Bibliotekāre Toronto pilsētas bibliotēkās.

Travelled

1951
Parīze

1951
Vācija

1980
Spānija
Ceļojuma piezīmes "Ibērijas piedzīvojums" laikrakstā "Laiks" 1980. gada martā.

1980
Portugāle
Ceļojuma piezīmes "Ibērijas piedzīvojums" laikrakstā "Laiks" 1980. gada martā.

Awards

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Neviens mūs nedzird".
1985

Goppera fonda balva
Balva piešķirta par darbu "Poēma par Ķirkučiem".
1992

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par romānu "Nams kalna malā".
1993

The Order of Three Stars
Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere ar Ordeņa domes 2006. gada 17. februāra lēmumu. Ordenis pasniegts 2006. gada 1. aprīlī Toronto, Kanādā.
V šķira
2006