Frīdrihs Gustavs Mačevskis

2 pictures
Roles: pastor, writer

10.11.1761 – 26.09.1813

Frīdrihs Gustavs MAČEVSKIS (Maczewski, 1761 - 1813) ir Baltijas vācu mācītājs un literāts. Viņš ir studējis teoloģiju Jelgavas Pētera akadēmijā (kopš 1776) un Halles Universitātē (kopš 1779), pēc tam studiju un izklaides nolūkā apceļojis Šveici un bijis arī Erlangenē. Atgriezies Kurzemē, Mačevskis ir strādājis par mājskolotāju, pēc tam - kalpojis Muižciema (1784/85) un Rojas un Ārlavas draudzēs (1786-1813), kā arī pildījis vairākus Piltenes un Kurzemes konsistorijas sabiedriskos amatus. Mačevskis, tautas apgaismotājs un racionālists, ir publicējis vairākus reliģiska un arī laicīga satura darbus zemnieku tikumiskai audzināšanai un izglītošanai, bijis Matiāsa Stobes rediģētās un sastādītās "Latviskās Gada Grāmatas" autors. Šajā izdevumā Mačevskis ir publicējis vācu pedagoga K.G. Zalcmaņa didaktiskā garstāsta lokalizējumu "Kā Prātnieku Jānis savu dēlu Kristapu ir audzinājis" (1798). Mačevskis sarakstījis arī
"Jaunu sprediķu grāmatu.." (1793), bijis virsredaktors jaunajai, racionālisma garā veidotajai Kurzemes dziesmu grāmatai "Jauna un pilnīga latviešu dziesmu grāmata" (1806), tajā ievietotas 149 Mačevska sacerētas un tulkotas dziesmas un pievienotas lūgšanas. Dziesmu grāmatai pievienoti Mačevska sastādīti "Svēti Dieva vārdi jeb kristīgas ticības un dzīvošanas mācības no Bībeles", pēc tam viņš tos pārstrādājis un publicējis ar nosaukumu "Mazais Lutera katķisms, kā arī svēti Dieva vārdi.." (1807). Mačevskis publicējis darbus, t.sk. dzeju, arī vācu valodā.

Birth time/place

10.11.1761
Dobele

Place/time of death

26.09.1813
Ārlavas mācītājmuiža

Personal information

Frīdrihs Gustavs MAČEVSKIS (Maczewski, 1761-1813) dzimis Dobeles mācītāja, latviešu garīgās dzejas autora Johana Jākoba Mačevska (Maczewski, 1718-1775) un viņa sievas Johannas Kristīnes dzimušas Lupelovas (Lupelow) ģimenē; J.J.Mačevskis precējies otrreiz ar Johannu Gotlību Gercimsku no Mežmuižas mācītājmuižas.
Frīdrihs Gustavs Mačevskis 1786. gada 22. septembrī precējies ar Annu Elizabeti Kupferi (Kupffer, 1769-19.09.1834) no Sabiles mācītājmuižas, ģimenē dzimuši 10 bērni - četri dēli un sešas meitas - starp tiem arī Frīdrihs Kristofs Mačevskis (Maczewski, 1781-1863) un Karls Ernests Mačevskis (Maczewski, 1794-1863).

Professional activity

Publikācijas vācu valodā: dzeja, atdzejojumi u.c.1784: Kleanths Hymne an den Zevs. In: Mitausiche Monatsschrift 2, Apr., S. 22-26.
1796: Versuch eines faßlichen Grundrisses der Rechts- und Pflichtenlehre: Zum Unterrichte der reifern und gebildetern Jugend in Schulen und bey der häußlichen Erziehung [kopā ar Gotlobu Benjamīnu Ješi (Jäsche)] Königsberg: Nicolovius.
1806: Die Falschheit. Horazens 26ste Ode des erstens Buchs, an Aelius Lamias. An die Hoffnung, bei der Trennung von einem Freunde. Horazens 10te Ode des zweiten Buchs, an Licinius. In: Kuronia, eine Sammlung vaterländischer Gedichte. U.von Schlippenbach (Hrsg.). Mitau: Steffenhagen, S.9-11, 99-100, 111-112.
1806: Beym Anfange des Winters. An meine Freunde. In: Wöchentliche Unterhaltungen, 8.1., S. 31-32.
1807: Dem Andenken Neanders 1802. Religion. An die Milzsucht. In: Kuronia, eine Sammlung vaterländischer Gedichte. Zweite Sammlung. U.von Schlippenbach (Hrsg.). Mitau: Steffenhagen, S. 7-8, 21-22, 36-37.
1807: Philosophenungerechtigheit. In: Wöchentliche Unterhaltungen 23, 10.6., S. 359-364.
1807: An den Schlaf. In: Wöchentliche Unterhaltungen 6/27, 8.7., S. 16.
1808: Gedichte. In: Neue Wöchentliche Unterhaltugen 2, S. 507.
1809: Seebaldlied. In: Wega: Ein poetisches Tachenbuch für den Norden. U. von Schlippenbach (Hrsg.). Mitau: Steffenhagen, S.26-37..
1811: Das Bewusstseyn... In: Das Gedächtnißfest der fünfundzwanzig-jährigen Amtsführung des Kurländischen Superintendenten, Herrn Ernst Friedrich Ockel, Theol.Dr., am 15ten Sonntage nach dem Dreyeinigkeitsfeste im Jahre 1810. Mitau: J.F.Steffenhagen.
1812: Einige Worte an G.F.Steffenhagens Sarg geschprochen. In: Zu Steffenhagens Andenken. Mitau.

Publikācijas latviešu valodāDziesmiņas un ziņģes, atdzejojumi un, iespējams, oriģināli1797: Vienprātība un izšķiršana starp laulātiem draugiem [ziņģe par dzeršanas postu un tā pārvarēšanu]. Latviska Gada Grāmata, nr. 3, 39.-41. lpp.
1797: Iedrošināšana uz laba drauga bērēm [pēc Fosa dzejoļa motīviem]. Latviska Gada Grāmata, nr. 4, 109.-111.lpp.
1797: Godīgas kalpones rīta dziesmiņa. Latviska Gada Grāmata, nr. 4, 132.-133. lpp.
1798: Jauna gada dziesmiņa. Latviska Gada Grāmata, nr. 1, 1.-4. lpp.
1798: Pavasara saulīte. Latviska Gada Grāmata, nr. 2, 37.-38. lpp.
1798: Vasaras dziesmiņa priekš siena pļāvējiem. Latviska Gada Grāmata, nr. 3, 3.-4. lpp.
1798: Tie Grēki un tā Sodība. Latviska Gada Grāmata, nr. 4, 11.-12. lpp

Padomu literatūra un pamācoši stāstiņi1783: No zemes un mājukopšanas latviešu jaunekļiem par labu [K.D.G.Gercimska (Gerzimsky) darba tulkojums]. Jelgava: J.F.Stefenhāgens.
1797: Negudrības nelaime. Latviska Gada Grāmata, nr. 3, 96.-97.lpp.
1798: Kā Prātnieku Jānis savu dēlu Kristapu ir audzinājis [K. Zalcmaņa darba lokalizējums]. Latviska Gada Grāmata, nr. 1, 27.-71.lpp.; nr.2, 77.-122. lpp.; nr. 3, 39.-90. lpp.; nr. 4, 85.-138. lpp.
1798: Bēdz no grēka, tad tas tevi nesavaldzinās. Latviska Gada Grāmata, nr. 1, 108.-113. lpp.
1798: Klausi Dievam vairāk nekā bezdievīgiem cilvēkiem. Latviska Gada Grāmata, nr. 1, 113.-116. lpp.
1798: Antiņš. Latviska Gada Grāmata, nr. 1, 116.-126. lpp..
1798: Skaudība. Latviska Gada Grāmata, nr. 4, 60.-61. lpp.
1798: Ja tu godu gribi no saviem bērniem, tad godā pats savus vecākus. Latviska Gada Grāmata, nr. 4, 61.-63. lpp.
1798: Tie Grēki un tā Sodība. Latviska Gada Grāmata, nr. 4, 11.-12. lpp

Reliģiski raksti1793: Jauna sprediķugrāmata pār tiem svētiem evaņģeliumiem uz visām svētdienām un augstiem svētkiem. Jelgava: Stefenhāgens un dēls.
1806: Jauna un pilnīga latviešu dziesmu grāmata [149 dziesmas]. Jelgava: Stefenhāgens un dēls.
1806: Svētas lūgšanas uz visiem laikiem, svētām dienām un īpašīgām vajadzībām. Jelgava: Stefenhāgens un dēls.
1806: Svēti Dieva vārdi jeb kristīgas ticības un dzīvošanas mācības no Bībeles, īpaši jaunekļiem par izmācīšanu no galvas, līdz ar Altāra dziesmām un kādām Dāvida dziesmām. Jelgava: Stefenhāgens un dēls.
1807: Mazais Lutera katķismus, kā arī svēti Dieva vārdi jeb Kristīgas ticības un dzīvošanas mācības no Bībeles jaunekļiem par izmācīšanu no galvas. Jelgava: Stefenhāgens un dēls.
1809: Kristīgas dziesmas, Vidzemes baznīcās un mājās dziedamas. Rīga: J.K.D.Millers.
1809: Kristīgas lūgšanas pēc beigta sprediķa rītos, vakaros, priekš un pēc ēšanas pie svēta vakarēdiena un uz slimības un nāves gultas lūdzamas. Rīga: J.K.D.Millers.
1811: Dziesmu rādītājs, kas pie Ārlavas mācītāja Mačevski jaunas Sprediķu grāmatas pār tiem evaņģēliumiem pieder, un rāda, kuras dziesmas no tās jaunas un pilnīgas Latviešu dziesmu grāmatas pie katra sprediķa dziedamas. Jelgava: J.Stefenhāgens un dēls.
1817: Friedrich Gustav Maczewski`s Superintendenten des Piltenschen Kreises, Besitzers des Kurländischen Konsistoriums und Pastors zu Erwahlen, Predigten und Amstreden, nach seinem Tode gesammelt und herausgegeben [sprediķi un amata runas]. Mitau: J.F.Steffenhagen und Sohn.

Quotes

..die Wahrheit einen unermüdeten redlichen Forscher und gewissenhaften Verkündiger, der gute Geschmack einen freudigen Beförderer, die Wissenschaft einen gelehrten und gründlichen Kenner, die Tugend einen thätigen Verehrer, die Kirche einen ihrer würdigsten Diener verlor. - Gewissenhaftigkeit ohne Aengstlichkeit, Liebe ohne Weichlichkeit, und Gottesfurcht ohne Aberglauben, vereinigten sich bey ihm zu dem religiösen Sinne, in welchem er Lehrer und Muster seiner Gemeinde, und Freund, Führer und Rathgeber jüngerer und älterer Amtsgenossen war. Ins Besondere werden unsre Letten sich noch lange aus seinem Andachtsbuche erbauen, und je weiter sie in reiner Religionskenntniß fortrücken, desto mehr werden sie seinen Antheil an dem neuen lettischen Gesangbuche segnen.
No: Mitau, den 19ten September [nekrologs]. Allgemeine deutsche Zeitung für Rußland, nr. 226 (20.09.1813), S. 909.
F.G.Mačevskis lokalizējis Zalcmaņa pedagoģisko stāstu "Conrad Kiefer oder Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung der Kinder" (1796, "Konrāds Kīfers jeb pamācība saprātīgā bērnu audzināšanā"). Apjomīgais teksts "Latviskajā Gada Grāmatā"ievietots 1798. gada četros turpinājumos ar nosaukumu "Kā Prātnieku Jānis savu dēlu Kristapu ir audzinājis". No pirmizdevuma līdz latviešu tulkojumam ir tika divi gadi - tik ātrs un operatīvs ir tulkojums šā laikmeta literatūrā ir uzmanības vērts. Šis ir viens no pašiem pirmajiem garstāstiem latviešu literatūrā. Stāsts, kurā jūtamas Žana Žaka Ruso ideju ietekmes, kā atzīst pētnieki, atspoguļo XVIII gs. pedagoģisko domu par personības veidošanos. Stāsts izseko Prātnieku Jāņa dēla Kristapa audzināšanai, sākot no dzimšanas līdz jaunekļa vecuma sasniegšanai un kāzām. "Latviskas Gada Grāmatas" pedagoģijai veltīto tekstu tradīcijas turpinājums vērojams Jura Neikena (1826-1868) daiļradē, kur skolām un bērnu audzināšanai veltītās tēmas skartas gan beletristiskā, gan teorētiskā tvērumā.
No: Pauls Daija. Žurnāls "Latviska Gada Grāmata" (1797-1798). Idejas. Autori. Laikmets. Bakalaura darbs. Rīga: LU, 2006, 59. lpp.

Occupations

Name at birth

Friedrich Gustav Maczewski

Pseudonym

Mi., G.G.M., M.F.G., M-i.

Additional names

Maczevski

Education

Dobele
mācījies nenoskaidrotā skolā Dobelē, pēc citām ziņām - mācībām Pētera akadēmijā Jelgavā sagatavojis tēvs mājās.

1776–1778
Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzija
Akadēmijas iela 10, Jelgava
studē teoloģiju, studiju beigu datums nav noskaidrots.

13.04.1779–1781
University of Halle
Halle
studējis teoloģiju, mācību beigu datums nav noskaidrots, atstājis ierakstu piemiņas albūmā 20.9. 1780.

Travelled

1781–1782
Šveice
Ceļojums uz Šveici - atstājis ierakstu piemiņas albūmā Bāzeles Universitātē (14.9.1781) - un uz Vāciju - atstājis ierakstu piemiņas albūmā Erlangenē (7.1.1782).No: Lexikon der Studenten aus Estland, Livland und Kurland an Europäischen Universitäten. 1561-1800. Bearb.von A.Tering unter Mitarbeit von J.Beyer. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2018, S.453.

Working place

1782–06.1784
Rumbenes muiža
Mājskolotājs

02.07.1784–11.1785
Muižciema evaņģēliski luteriskā draudze
Gaiķu evaņģēliski luteriskā baznīca
Draudzes mācītājs. Gada nogalē (mēnesis nav precizēts) nosūtīts darbā uz Ārlavas-Rojas draudzi.

08.01.1786–1813
Ārlavas evaņģēliski luteriskā draudze
Ārlavas evaņģēliski luteriskā baznīca
Kalpo kā draudzes mācītājs, t.sk. arī Rojā, līdz savai nāvei no 1785. gada nogales, ievests amatā 1786. gada janvārī.1788 Mačevskis slimo ar "nervu drudzi", pastorālā darbā līdz 1791. gadam palīdz Frīdrihs Kristofs Johans Gramkaus (Gramkau).

Residence

1784–1785
Gaiķu mācītājmuiža

11.1785–09.1813
Ārlavas mācītājmuiža

Participation in organisations

1786–1788
Piltenes konsistorija
Piltene
Piltenes konsistorijas piesēdētājs jeb asesors

18.03.1797
Piltenes konsistorija
Piltene
Piltenes novada prāvests un asesors apvienotajā Piltenes un
Kurzemes konsistorijā

18.08.1803–1813
Piltenes konsistorija
Piltene
Piltenes superintendents, kopš 1806. gada - konsistorijas padomnieks; darbojas komisijā, kas izstrādā jaunos baznīcas likumus.