Ēvalds Mugurēvičs

Birth time/place

06.04.1931
Barkava

Personal information

Vēst. zin. doktors (1984). Dr. h. hist. (1991). LZA akad. (1992). Beidzis LVU kā vēsturnieks (1956). LZA Vēstures inst. strādājis no 1956-2001 (prof. 1993). Ar 2001. g. apr. Valsts emeritētais zinātnieks, grantu vadītājs. Izcils Latvijas arheoloģijas un senvēstures pētnieks, seno hroniku izdevējs, kam milzu nozīme arī Latvijas zinātnes vēsturē. Publikācijas: kopskaitā ~ 700, starp tām autors (14 grāmatām un kolektīviem darbiem, 292 zin. raksti un tēzes, ~ 100 enciklopēdijiu un ~ 170 populārzinātniski raksti. Komentētas un tulkotas trīs senākās Livonijas hronikas: “Indriķa hronika”(1993), “Atskaņu hronika”(1998), “Vartberges Hermaņa hronika” (2005), kas sniedz ziņas par kristīgās ticības ieviešanu un Baltijas reģiona iesaistīšanu Rietumeiropas kultūrā 12.-14. gadsimtā. Pirmoreiz zinātniskajā apritē ieviests nozīmīgs viduslaiku vēstures avots – “Franciskus de Moliano. Conscriptionis testium 1312. Franciska no Moliano izmeklēšanas protokols 1312. gadā” (iekļauts Latvijas zinātnes desmit redzamāko sasniegumu skaitā 2010.g.). 1958-1995 pasniedzējs LVU/LU Vēstures un filozofijas fakultātē. 38 reizes 17 dažādās valstīs ar referātiem piedalījies kongresos, konferencēs, kolokvijos un simpozijos. Daudzu ārzemju biedrību, asociāciju un redkolēģiju loceklis. Apbalvojumi: LPSR Valsts prēmija (1976, 1987), LKF Spīdolas balva (1993), AABS balva (1994), LZA un a/s “Grindeks” balva (2004); Baltijas asamblejas balva zinātnē (2005), LZA Lielā medaļa (2011).

Par: LZA īstenais loceklis Dr. hab. hist. profesors Ēvalds Mugurēvičs. Biobibliogrāfija. R.: LVI apgāds, 2006.

Occupations

Awards

Latvijas Kultūras fonda Spīdolas balva
Balva piešķirta par "Indriķa hronikas" jaunā izdevuma sagatavošanu ar priekšvārdu un komentāriem.
1993