Ertmanis Tolgsdorfs

1550 – 04.10.1620

Birth time/place

1550

Place/time of death

04.10.1620
Cēsis

Personal information

TOLGSDORFS (Tolgsdorff) Ertmanis (1550 Prūsijā - 1620.4.X Cēsīs, turpat apbed.) - vācu tautības latviešu literāts, garīgās literatūras tulkotājs.
Dz. audēja ģim. No 1575 māc. priesteru seminārā Braunsbergā. Ordinēts par katoļu priesteri, bijis garīdznieks Gūtštatē (Prūsijā). Pēc Livonijas bīskapa aicinājuma ar katolizācijas misiju 1582 ieradies Rīgā. Bijis priesteris Valmierā, apguvis latv. valodu, dib. septiņas Vidzemes katoļu draudzes. 1584-91 Jēkaba bazn. un Marijas Magdalēnas klostera pr-ks Rīgā. 1591 devies uz Krakovu, iestājies jezuītu ordenī. Ap 1593 atgriezies Rīgā, ilgus gadus vadījis kolēģiju Rīgā, gatavojis priesterus, veicis muižu pilnvarotā pienākumus. Mūža pēdējos gadus pavadījis Cēsīs.
T. tulk. P. Kanīzija katehismu "Catechismus Catholicorum. Iscige pammacišen no thems paprekše galve gabblems christites macibes" (Viļņā 1585). Šī ir pirmā līdz mūsu dienām saglabājusies latviešu val. iespiestā grāmata (atrodas Upsalas univ. b-kā, Zviedrijā). Katehisms paredzēts katolicisma mācības izplatīšanai latviešu vidū. Ir ziņas, ka T. sast. lietvārdu sarakstu (grāmatā "Cathechismus, nomenclatores.." 1604?), ko uzskata par pirmo rakstu avotos minēto latv. vārdnīcu. T. rakstījis arī sprediķus un bazn. dziesmas.
L. Krusa F. Ertmanis Tolgsdorfs // Izglītības Mēnešr., 1943, 1; Gunther A. Altlettische Sprachdenkmaler in Faksimildrucken. Heidelberg, 1929. Bd. 1.
Z.Frīde

Occupations

Education

1575
mācījies seminārāmācījies priesteru seminārā Braunsbergā

Buried