Ede Pumpura

24.02.1852 – 31.10.1937

Birth time/place

24.02.1852
Vecpiebalga
Dzimusi Vecpiebalgas muižas dzirnavās.

Place/time of death

31.10.1937
Rīga

Personal information

Dzimusi rentnieku Līzes (dzimusi Hiršs) un Reiņa Gobu ģimenē. Kopā ar māsu Annu un brāli Reini uzaugusi turpat līdzās tēva celtajās Jaungaigalu mājās. Līdztekus ikdienas darbam abi vecāki ir cītīgi avīžu lasītāji, bet tēvs arī ilggadējs pagasta tiesnesis.
Mācījusies Veļķos, meiteņu privātskolā pie Jura Neikena māsas.
Jaunībā spēlējusi teātri un bijusi muzikāla, tādēļ piedalījusies Pirmajos vispārīgajos latviešu dziedāšanas svētkos 1873. gadā Rīgā.

Professional activity

Rakstījusi atmiņas.
1991: "Dzejnieka Andreja Pumpura atraitnes memuāri" publicēti žurnālā "Karogs" (nr. 7–8).

"Kā redzams no Andreja Pumpura biedrības valdes protokoliem, pēc grāmatizdevēja Anša Gulbja mudinājuma Ede Pumpura "ir ņēmusies pie savu atmiņu uzrakstīšanas" 1929. gada sākumā, pabeigusi tās maijā. Valde viņai izmaksājusi pabalstu 210 latu apmērā. Raksta rediģēšanu uztic F. Vedigam, un 1930. gada 23. martā par to ziņots pilnsapulcē. 1931. gada 19. septembrī "Jaunākās Ziņas" publicē Jūlija Lāča rakstu "Andreja Pumpura atraitne raksta atmiņas par lielo dzejnieku", 1932. gada 26. maijā Ansis Gulbis biedrības valdei "paskaidro, ka minētais manuskripts glabājoties pie viņa kā Pumpura biedrības īpašums, par ko biedrība savā laikā samaksājusi atraitnei lielāku summu". Uz viena no melnrakstiem redzama atzīme: "Kara muzeja mv. nr. 11671", par atmiņu rokrakstu tālāko ceļu pagaidām ziņu trūkst."
Imants Pijols. Dzejnieka Andreja Pumpura atraitnes memuāri. Karogs, Nr.7-8 (01.07.1991)

Quotes

Mūžībā aizgājušā Andreja Pumpura dzīves biedre Ede bija mūsu tautas atmodas laikmeta sieviete. Viņa bija no tiem nedaudziem, kas vieno lielo garīgo cīņu laiku ar mūsu atbrīvoto Latviju, un pati viņa ar savu mīlestību jaunajās dienās un lielām ciešanām, kas ar to saistītas, garajā mūžā ir, varbūt pa daļai neapzinīgi, ziedojusi savu sirdi tēvzemei. (..) Laimdotas tēla iedvesmotāja Pumpuram varēja būt tikai viņa dzīves biedre (..) Viņa bija dzejniekam tolaik garīgi tuva, dāvādama viņam lielo mīlestību un neierobežoto uzticību, dodoties viņam līdz pavisam nenodrošinātos apstākļos. (..) Ede Pumpura ir cēlā, apgarotā laikmeta sieviete, tas bija arī viņas atmodas un ziedu laiks. (Angelika Gailīte. Tā, kas daudz mīlējusi un daudz cietusi. Tautas atmodas laikmeta sievietes piemiņai. Brīvā Zeme, Nr.253 (06.11.1937))

Affinities

Buried

04.11.1937
Rīgas Lielie kapi