Daina Jurika

Birth time/place

12.12.1958
Rīga

Personal information

Jurika Daina (dz. 1958. 12.XII Rīgā) - folkloriste, filol. dokt. (1992).
Dz. filologa - augstskolas pasniedzēja un mājamatnieces ģim. Beigusi Rīgas 4. vsk. (1977), LVU Svešval. fak. Angļu val. un lit. nodaļu (1984). Bijusi vecākā laborante un pasniedzēja LVU Svešvalodu fak. (1985-86), vecākā pasniedzēja ZA Svešvalodu katedrā (1987-92). Strād. salīdzinošajā folkloristikā. Aizstāvējusi dokt. disertāciju "Angļu un latviešu parēmiju salīdzinošā analīze". Kā Fulbraita stipendiāte (1994 un 2000) un IREX stipendiāte (1995) māc. ASV Indiānas univ. Folkloras institūtā. Biznesa augstsk. "Turība" Valodu katedras vadītāja, doc. (1995-98), personāla daļas vad. firmā "Amber Furniture" (no 1998).
Pirmā publikācija - metodiska izstrādne "Kopējas iezīmes īru un latviešu vēstītājfolklorā" (1985). Public. rakstus "Internacionāls sakāmvārdu tips un tā nacionālo versiju dinamika" ("Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis", 1988, 10), "Suņa tēla semantika latviešu un angļu parēmijās" ("Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis", 1991, 9), "Līgavas ētiskais vērtējums (latviešu un angļu folkloras materiālos)" krāj. "Latviešu folklora. Tradicionālais un mainīgais" (1992). Piedalījusies Herdera izd-bas vārdnīcas "Simboli" (1993) tulkošanā. Periodikā public. apskatus par ASV folkloras žurnāliem.
A.Vite

Education

–1977
mācījiesbeigusi Rīgas 4. vsk.

–1984
studējisbeigusi LVU Svešval. fak. Angļu val. un lit. nod.

studējiskā Fulbraita stipendiāte (1994 un 2000) un IREX stipendiāte (1995) māc. ASV Indiānas univ. Folkloras institūtā