Artūrs Priedītis

Birth time/place

26.08.1946

Personal information

PRIEDĪTIS Artūrs (dz. 1946.26.VIII Talsu raj. Laucienes c. Kalniekos) - literatūrzinātnieks, filol. z.k. (1984). Filol. dokt. (1992).
Dz. drēbnieka ģim. Māc. Talsu 1. septiņg. sk. (1953-60) un vsk. (1960-63), beidzis Ventspils 20. profesionāli tehn. sk. (1964). Pēc dienesta armijā strād. par zvejnieku, sporta metodiķi. Neklātienē beidzis LVU Filol. fak. Žurnālistikas nod. (1977). Bijis līdzstr. Talsu raj. laikr. "Padomju Karogs" (1971-72), galv. fondu glabātājs Talsu novadpētn. un mākslas muzejā (1972-77), pedagogs Saldus lauksaimn. tehnikumā (1977-78). 1979-86 ZA izdevn. "Zinātne" red., Val. un lit. institūta zin. līdzstr., ZA prezidija sekretariāta inspektors un sekretārs. Kopš 1987 docētājs Daugavpils Ped. universitātē. Daugavpils Multinacionālā kult. centra (1993) dibinātājs un direktors.
Pirmā publikācija "Īstenības un ilūziju sintēze" - recenzija par A. Puriņa stāstiem laikr. "Padomju Jaunatne" 1973.16.II. Sagatavojis publicēšanai un komentējis Raiņa dienasgrāmatas J. Raiņa Kopotu rakstu zin. izd. 24. sēj. (1986). Aizstāvējis disertāciju "Raiņa dienasgrāmatas: galvenās funkcijas un īpatnības". Periodikā recenzējis latv. prozu, public. literatūrteorēt. rakstus par simbolismu, rakstījis par Raiņa dienasgrāmatām. Raksti par J.Raini apkopoti krājumā "Rainis. Mantojums un tā liktenis" (1994) un "Mans Rainis" (1996). Sar. grām. "Latvijas kultūras vēsture" (2000).
R. Briedis

Education

–1964
mācījiesbeidz Ventspils 20. profesionāli tehnisko skolu

–1977
studējisneklātienē beidz LVU Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļu

1953–1960
mācījiesTalsu 1.septiņgadīgajā skolā

1960–1963
mācījiesTalsu vidusskolā

1984
mācījies doktorantūrādisertācija: "Raiņa dienasgrāmatas: galvenās funkcijas un īpatnības"