Andrejs Gecelis

Roles: translator

Place/time of death

1653
Ērgļi

Personal information

GECELIS (Getzelius) Andrejs (? - 1653 Ērgļos) - tulkotājs.
Ieceļojis no Boicenburgas (Mēklenburgas hercogiste) un apm. no 1605 strād. par skolotāju Jelgavas latīņu sk., bijis G. Manceļa skolotājs. Aizbraucis no Jelgavas pēc zv. iebrukuma 1621. Vēlāk mācītājs Vidzemē, ap 1629 ieradies Ērgļos, kur strād. līdz mūža galam. Ir saglabājies G. manuskripts (1628) - pilnīgs Dāvida dziesmu un Zālamana sakāmvārdu tulk. latv. valodā; teksti tuvi M. Lutera Bībeles oriģinālam. Tas ir pirmais latv. val. piemineklis, kurā (gan nekonsekventi) patskaņu garums apzīmēts ar svītriņu.
L. Zēvers J. Par dažiem XVII g.s. latviešu valodas pieminekļiem // IMM, 1932, 2-4; Straubergs J. Andrejs Gecelis // Turpat, 1933, 4.
Z. Frīde

Occupations