Žurnāls "Zīlīte" (1958–2016)

Žurnāls "Zīlīte" bija viens no ilglaicīgākajiem bērniem veltītajiem preses izdevumiem Latvijā, tas bija iecerēts kā žurnāla "Bērnība" ilustrēts pielikums pašiem mazākajiem, galvenokārt pirmskolas vai pirmo klašu skolēniem, lasītājiem. Žurnāla "Zīlīte" pirmais numurs iznāca 1958. gada augustā. 

Žurnālu izdeva reizi mēnesī, vidēji 14–20 lappušu apmērā, tam bija gadalaikiem vai svētkiem piemērota tematika, padomju periodā teksti atbilstoši padomju ideoloģiskajiem uzslāņojumiem, plakātiski un padomju dzīvi slavinoši, veiksmīgāki ir dabas tematikai veltītie teksti, tekstos nereti arī pa kādai didaktiskai pamācībai vai vērojams izglītojošs aspekts. 

Atmodas un atjaunotās valstiskās neatkarības laikā žurnāls kļuva brīvs no ideoloģiskajiem uzslāņojumiem, tomēr aizvien mazāk tajā tika ievietoti literāri teksti un žurnālā sāka dominēt ilustrācijas, fotogrāfijas ar nelieliem parakstiem, pazaudējot 'lasāmu' tekstu.

Žurnālā "Zīlīte" gadu gaitā iekļauti dažādu paaudžu autoru literārie darbi: dzejoļi, skaitāmpanti, pasakas un citi nelieli īsprozas darbi, stāsti attēlos, burtu dzejolīši, arī mīklas, latviešu tautas sakāmvārdi vai kādi atjautības uzdevumi jaunajiem lasītājiem. Publicētie literārie darbi bija noderīgi deklamācijām un kādiem sava laika priekšnesumiem. Tajos sava laika tematika ar patriotisku ievirzi, atbilstoši gadalaikiem, dažādiem svētkiem vai svinamām dienām. Reizēm žurnālā bija publicētas dziesmas ar notīm un tekstu.

Autoru vidū dzejnieki Valija Brutāne, Laimonis Pēlmanis, Valdis Grenkovs, Dzidra Rinkule, Laimonis Vāczemnieks, Valdis Lukss, Jāzeps Osmanis, Arnolds Auziņš, Jeronīms Stulpāns, Māris Čaklais, Vitauts Ļūdēns, Ojārs Vācietis, Māris Rungulis, Jānis Baltvilks un citi; īsprozas autoru vidū Uldis Plotnieks, Anna Sakse (pasakas par ziediem), Cecīlija Dinere, Herberts Dorbe, Žanis Grīva (piemēram, "Pasaka par Diegabiksi"), Ilze Indrāne (stāsts "Tipsis, Topsis un Tedis"), Zenta Ērgle (piemēram, "Ieviņa Āfrikā"), Aivars Kļavis, Māra Mellēna un citi.

20. gs. 80. un 90. mijā žurnālā publicēti arī latviešu trimdas autoru īsprozas darbi, to vidū Mirdza Timma un citi.

Prozas tekstu vidū lasāmi arī cittautu pasaku tulkojumi.

Žurnāla ilglaicīgās pastāvēšanas laikā tajā publicējušās vairākas latviešu rakstnieku paaudzes.

Žurnāls bijis bagātīgi ilustrēts, krāsainām ilustrācijām. Ilustrāciju autoru vidū Margarita Stāraste, Džemma Skulme, Osvalds Muižnieks. Gunārs Krollis, Zigurds Zuze, Uģis Mežavilks, Dainis Rožkalns, Māra Rikmane un citi.

Žurnālā publicēti arī jaunākā vecuma skolēnu vai bērndārznieku iesūtītie zīmējumi vai kādi literāri jaunrades darbi.

2016. gadā izdevējs "Zaļais Circenis" pieņēma lēmumu pārtraukt izdot šo izdevumu, un sāka izdot divus citus izdevumus "Zīlīte" un "Ezis", tomēr to darbība nebija ilglaicīga.Latvijas ĻKJS CK Ļeņina pionieru organizācijas Latvijas republikas padomes žurnāls bērniem. Žurnāla "Draugs" izdevums. Žurnālu bija iespējams pasūtināt. Žurnāls iespiests ofsettehnikā un tas bija pirmais šādā iespiedtehnikā izdotais izdevums Latvijas PSR, iespiests Paraugtipogrāfijā.

Redaktore Inese Spura, redaktore vietniece Vilija Ošiņa, mākslinieciskais redaktors Rūdolfs Jansons. Redakcijas sastāvs bija mainīgs.

Redakcijas adrese: Gorkija iela 6, Rīga; pēc tam Balasta dambī 3. Metiens 30 000–72 000 eksemplāri. Žurnāla numura cena, iznākot pirmajam numuram, bija 1,50 rubļi, pirmais žurnāla numurs izdots 50 000 eksemplāros; pēc naudas reformas žurnāls maksāja 15 kapeikas.