Heinriha Alunāna apgāds

Heinrihs Alunāns savu apgādu atver 1873. gadā Jelgavā, Lielajā ielā 21 līdz ar grāmatveikalu ar plašu maksas lasāmbibliotēku. Vēlāk filiāles iekārtotas Jelgavā un Bauskā.
No 1892. gada Alunāns bija spiestuves īpašnieks Jelgavā. Iespiedis vairākus laikrakstus, no 1892. gada laikrakstu "Tēvija".

Līdz 1904. gadam, kad mūžībā aiziet Heinrihs Alunāns, apgādā iznācis apmēram 280 grāmatu – latviešu proza un dzeja, lubu literatūra, lugas (aptuveni 50), zinātniskie izdevumi un tulkojumi.
Pirmais izdotais darbs – brāļa Jura Alunāna rakstu apkopojums "Tautas saimniecība" (laists klajā 1867. gada martā).

Nozīmīgākie izdevumi
1867, 1869: Jura Alunāna "Dziesmiņas"
1867: Jura Alunāna grāmata "Tautas saimniecība" (pielikumā Heinriha Alunāna uzrakstīta brāļa Jura biogrāfija)
1879: brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" (pirmizdevums)
1880: Matīsa Kaudzītes sastādītā dzejas antoloģija "Smaidi un asaras jeb Dzejnieku labdienas" (pirmizdevums)
Galvenokārt Ādolfa Alunāna lugas – "Paša audzināts" (1869), "Mucenieks un muceniece" (1872), "Icigs Mozess" u.c. atkārtotos publicējumos.

Apgādā iznākušas valodu mācību grāmatas un vārdnīcas, 19. gadsimta 90. gados Heinrihs Alunāns aktīvi darbojies zinātniskajā grāmatniecībā.
1891: A. Lerha-Puškaiša "Latviešu tautas pasakas" (1-3)
1891: K. Mīlenbahs "Par valodas dabu un sākumu"
1889, 1891: enciklopēdiskais rakstu krājums "Sēta, daba, pasaule" (5., 6. laidiens)
1893: K. Mīlenbahs "Daži jautājumi par latviešu valodu" (2. daļa)
1893–1901: "Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības nodaļas rakstu krājums" (3.–6. laidiens)
1897–1898: "Konversācijas vārdnīcas" 27., 28. burtnīca

Izdoti arī Valtera Skota, Čarlza Dikensa, Bjērnstjernes Bjernsona darbi, bērnu un jaunatnes literatūra (kopš 1886. gada sērijā "Bibliotēka").

Pēc Heinriha Alunāna nāves uzņēmuma darbību, saglabājot tā dibinātāja vārdu, turpina Alunāna atraitne Elizabete Alunāne. Ar pārtraukumu 1940.–1941. gadā Elizabete Alunāne uzņēmumu vadīja līdz savai nāvei 1944. gadā.