Vilhelms Vilis Knoriņš

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (1)

Werke: Author (6); Compiler (1); Editor (1); Author of the comment (1); Person of reception (14)

Illustrationen: Person in photo(1)

NameVilhelms Vilis Knoriņš
PseudonymProprium, Pr., Sokoļiks, Uģis
Persönliche InformationKNORIŅŠ Vilhelms Vilis (1890.29.VIII Skujenes pag. Cieļos - 1938.29.VII Maskavā ?) - literatūrkritiķis, publicists, vēst. z.d. (1935).
Dz. zemnieka (amatnieka) ģim. Māc. Paltmales pagastsk., Siguldas draudzes sk. Beidzis Valmieras skolotāju semināru (1910). Strād. par skolotāju Straupē un Rīgā, iesaistījies strādn. rev. kustībā, darbojies LSD org-jā Līgatnē un Rīgā. KP b. (1910).
Pirmā publikācija - raksts "Žūpība un strādnieki" laikr. "Vārpas" 1909.12./25.XII. Kā literatūrkritiķis K. guva ievērību ar problēmu rakstiem "Māksla un dialektika" ("Vārds", 1912, 1), "Saturs un forma" (turpat, 1913, 2) u.c., kuros, balstoties uz plašu teorētisko lit., īpaši G. Pļehanova darbiem, risināja jautājumus par mākslas relatīvo patstāvību un kopsakariem ar s-bu, kā arī uzsvēra mākslas darba satura un formas vienības nepieciešamību. K. recenzējis J. Raiņa, A. Upīša, V. Plūdoņa, A. Švābes, E. Birznieka-Upīša, J. Jaunsudrabiņa u.c. aut. darbus. K. izteiktie vērtējumi pārdomāti un argumentēti, gan raksturojot J. Raiņa, gan citu rakstn. darbus, turpretī F. Bārdas romant. dzeja palika nesaprasta. Konsekventi K. vērsās pret literāri vājiem sacerējumiem, akcentējot, ka rakstnieka idejiskie nolūki nevar kompensēt mākslin. trūkumus.
1914 K. mobilizēja cariskās Krievijas armijā. Pēc Februāra rev. (1917) K. bija Minskas strādn. un zaldātu dep. padomes sekretārs; Oktobra apvērsuma laikā Rietumu apg. un Frontes kara rev. komit. loceklis. 1928-35 K. bija Komun. (Trešās) Internacionāles Polit. sekretariāta loceklis, 1935-37 VK(b)P CK Propagandas un aģitācijas nod. vad. vietnieks, 1932-37 Sarkanās profesūras partijas inst. direktors, dažādu preses izd. redkolēģijas loceklis. Rediģējis grām. "Īsa VK(b)P vēsture" (kr. val. 1934, arī tulk. latv. val., 1935). Veicis priekšdarbus paplašinātas partijas vēstures sarakstīšanai. Bijis delegāts 10 KP kongresos. K. arestēts 1937 VI. Nošauts. Reabilitēts pēc nāves.
30. gados K. literatūrkrit. darbība vairs nebija tik sistemātiska kā pirms 1. pas. kara. Risinot teorēt. jaut. rakstā "Dialektiskā materiālisma metode mākslā un kritikā" (1924) un citos rakstos, K. nepietiekami ievēroja lit. un mākslas savdabību, par galv. lit. uzdevumu izvirzot prolet. ideoloģijas tiešu atklāsmi. Dažos rakstos K. vērsās pret pārspīlēti negatīvu lit. mantojuma vērtēšanu, turpretim citos lit. skatīja tikai kā šķiru interešu paudēju. Viņš izteica pārmetumus J. Rainim, paužot atšķirīgus vērtējumus nekā agrāk. 30. gadu 2. pusē vērojama K. lit. vērtēšanas principu stabilizācija, piem., rakstā "Rainis pieder darba tautai" ("Celtne", 1935, 9).
Daļa rakstu un recenziju sakopotas grām. "Literatūrkritiskie raksti" (1960). - Ps.: Proprium, Pr., Uģis, Sokoļiks u.c.
L. Knoriņa M. Viļa Knoriņa rakstu bibliogrāfija // Knoriņš V. Literatūrkritiskie raksti. R., 1960; Knope E. Vilis Knoriņš - literatūras kritiķis. R., 1970; Knoriņa M. Par Vili Knoriņu un dažiem citiem latviešu rakstniekiem // Varavīksne. 1990. R., 1990.
E.Knope
Galerie der Zitate

Par Viļa Knoriņa literatūrkritiskajiem apcerējumiem

"Latviešu mākslinieciskās kultūras vēsturē Knoriņš pārstāv literatūrkritiku nozari, kurā darbojies gandrīz trīsdesmit gadu. Savās recenzijās, pārskatos un estētiskas ievirzes apcerēs viņš turpina tās tradīcijas, ko iedibināja J. Jansons (Brauns) un ko attīstīja A. Upīts un citi marksistiskie kritiķi. Veselu pusgadsimtu šis mantojums ticis vērtēts kā augstākais sasniegums mūsu kritiskās domas vēsturē. Bet kā ir todien? Pārlūkojot V. Knoriņa darbus, nevaram nepamanīt vērtētāja divas pieejas: vienu, samērā objektīvu līdz 1917. gadam un otru tendenciozu, padomju sistēmas spaidu ierāmētu 20. un 30. gados. Nevaram nepamanīt arī to, ka Knoriņš marksistiskās estētikas postulātu sargātājs nereti nonāk sadurā ar Knoriņu mākslu platā kontekstā tverošu, objektīvu un estētiskās gaumes ziņā respektējamu vērtētāju.
“Sabiedriski filozofiskā ekvivalenta” obligātā meklēšana, kas iezīmīga jau apcerē “Māksla un dialektika” (1912), vēlāk tiek papildināta ar tādiem kritērijiem kā šķiriskums un komunistiskais partijiskums (“Dialektiskā materiālisma metode mākslā un kritikā” (1923), “Latvijas rakstniecības kreisais spārns” (1924) u. c.). Vairāk vai mazāk izteiktais, bet neiztrūkstoši klātesošais šķiriskuma princips literatūru liek polarizēt, iedalīt progresīvajā ar J. Raini, A. Upīti un L. Laicenu priekšgalā un reakcionārajā, kas it kā pauž skaužamās pilsonības idejas, kultivē individuālismu un formālismu. Šādā polarizējumā drūmi tumšā krāsa netiek taupīta jaunromantiskā daiļrades tipa liriķu raksturojumā, tā Jānis Akuraters “pilnīgi parāda savu garīgā un sabiedriskā invalīda dabu” (“Domas”, 1913, 6). Pat Friča Bārdas “Zemes dēlam” tiek piemērota proletāriskā šķiriskuma lieste: “Nevis mūsu jaunās, spēcīgās un daiļās nākotnes šķiras spēka sajūta, bet gan irstošās, nāves šausmās drebošās un nāves gultā ejošās šķiras nāves un priekšnāves murgu dziesma ir Bārdas dzeja” (“Jaunais Laiks”, 1911, 7). [..]
V. Knoriņa literatūrkritiskajā mantojumā netrūkst darbu ar nepārejošu nozīmi, tādu, kas izturējuši laika pārbaudi. Tāda, piemēram, ir teorētiskā skice “Saturs un forma” (1913) – pārdomas par mākslas būtību, par vizuālo un skanisko elementu lomu tēlainībā.”

Tabūns, Broņislavs. Knoriņš sadurā ar Knoriņu. Literatūra un Māksla, 1990, 18. augustā.

NodarbesPublizist
literary scholar
literary critic
historian
Birth time/place29.08.1890
Skujenes pagasts
Skujenes pagasts, Cēsu novads

"Cieļos"

Ausbildung
mācījies
mācījies Siguldas draudzes skolā

1900 – 1903 (Datum ist ungenau)
Paltmales pagasta skola
Paltmale
Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108

1904 – 1906
Siguldas draudzes skola
Sigulda
Sigulda, Siguldas novads

1906 – 1910 (Datum ist ungenau)
Valmieras skolotāju seminārs
Valmiera
Valmiera

1910
mācījies seminārā
beidzis Valmieras skolotāju semināru
Working place1910 – 1913 (Datum ist ungenau)
Straupes draudzes skola
Straupes pagasts
Straupes pagasts, Cēsu novads

Skolotājs


1913 – 1914
Ģ. Odiņa Tirdzniecības skola
Rīga
Rīga

Skolotājs


1914 – 1917 (Datum ist ungenau)
Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (1898—1917)
Krievija
Russia
Darbojies Rietumu frontes KSDS(b)P organizācijās

1917 – 1917
Rietumu kara apgabala un frontes Kara revolucionārās komitejas loceklis un priekšsēdētājs

1917
Krievijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija (1898—1917)
Minska
Minsk, Belarus

Minskas komitejas priekšsēdētājs


1918 – 1919
Krievijas komunistiskā (boļševiku) partija (1918–1925)
Ziemeļrietumu apgabala komitejas sekretārs

1920 – 1922

Lietuvas un Baltkrievijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālā biroja sekretārs


1922 – 1926
Krievijas komunistiskā (boļševiku) partija (1918–1925)
Maskava
Moscow, Russia

KK(b)P Centrālās komitejas un KK(b)P Maskavas apgabala komitejas darbinieks


1926 – 1927
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Maskava
Moscow, Russia
Centrālās komitejas Aģitācijas un propagandas nodaļas vadītājs

1927 – 1928
Minska
Minsk, Belarus
Baltkrievijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālās komitejas sekretārs

1928 – 1935
Komunistiskās Internacionāles Izpildu komitejas Politiskās sekretariāta loceklis, Prezidija locekļa kandidāts un Viduseiropas zemju sekretariāta vadītājs

1932 – 1935
Maskava
Moscow, Russia
Laikraksta "Pravda" redakcijas kolēģijas loceklis

1932 – 1937
Maskava
Moscow, Russia

Sarkanās profesūras partijas vēstures institūta direktors


1934 – 1937
Maskava
Moscow, Russia
Žurnāla "Boļševiks" redakcijas kolēģijas loceklis

1935 – 1937
Vissavienības komunistiskā (boļševiku) partija (1925–1952)
Maskava
Moscow, Russia
Centrālās komitejas Propagandas un aģitācijas nodaļas vadītāja vietnieks
Participation in organisations1910
Latvijas Sociāldemokrātija (LSD)
Detention22.06.1937
Maskava
Moscow, Russia
Ļefortovas cietums
Ort/Zeit des Todes29.07.1938

PSRS Augstākās tiesas Kara kolēģija 1938. gada 28. jūlijā piespriests augstākais soda mērs. Spriedums izpildīts 1938. gada 29. jūlijā poligonā "Komunarka" Sosenskā.

BildlegendeZeige 1-16 von 16 Einträgen.
#OrtDatumTypVietas tips
  
1Skujenes pagasts
(Skujenes pagasts, Cēsu novads)
29.08.1890Birth time/placeParish
2Paltmale
(Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108)
1900 - 1903AusbildungVillage
3Sigulda
(Sigulda, Siguldas novads)
1904 - 1906AusbildungCity
4Valmiera
(Valmiera)
1906 - 1910AusbildungCity
5Straupes pagasts
(Straupes pagasts, Cēsu novads)
1910 - 1913Working placeParish
6Rīga
(Rīga)
1913 - 1914Working placeCity
7Krievija
(Russia)
1914 - 1917Working placeCountry
8Minska
(Minsk, Belarus)
1917Working placeCity
9Maskava
(Moscow, Russia)
1922 - 1926Working placeCity
10Maskava
(Moscow, Russia)
1926 - 1927Working placeCity
11Minska
(Minsk, Belarus)
1927 - 1928Working placeCity
12Maskava
(Moscow, Russia)
1932 - 1937Working placeCity
13Maskava
(Moscow, Russia)
1932 - 1935Working placeCity
14Maskava
(Moscow, Russia)
1934 - 1937Working placeCity
15Maskava
(Moscow, Russia)
1935 - 1937Working placeCity
16Maskava
(Moscow, Russia)
22.06.1937DetentionCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.