Brāļu draudze

Brāļu draudze ir reliģiska kopiena, kas savu sākotni saista ar husītu kariem 14. gadsimta beigās. 1457. gadā Kunvaldē tiek nodibināta draudze, kas sevi dēvē par "Bohēmijas brāļiem" jeb "Brāļu savienību" (Unitas Fratrum) - seko pirmkristiešu paraugam, tomēr pieņem katoļu sakramentus un pakļaujas savam bīskapam. 17. gs. pirmajā pusē bīskapa J.A.Komenska vadībā emigrē no tg.Čehijas teritorijas. Kustības atdzimšana un uzplaukums ar 1722. gadu, kad grāfs N.L.fon Cincendorfs savos zemes īpašumos Saksijas austrumos pieņem vajātos brāļu draudzes locekļus un izveido Hernhūti kā patvērumu (Herrn Hut ' tā Kunga aizsardzība'), 18. gadsimtā brāļu draudze locekļi dodas misijā uz rietumiem un austrumiem, paplašinot draudzes locekļu skaitu Eiropā, Amerikā u.c. Brāļu draudzes idejas, Hernhūtes misionāru atnestas, sasniedz Vidzemi 1729. gadā. Brāļu draudze pastāv joprojām mūdienās.

Pēc: https://lv.wikipedia.org/wiki/Br%C4%81%C4%BCu_drau...

1 saistītas personas