Reinis Kaudzīte

lv
Ziņot redaktoram

Kolekcijas (2)

Darbi: Darba autors (25); Komentāra autors (1); Recepcijas persona (36)

Attēli: Persona attēlā(5)

VārdsReinis Kaudzīte
Papildu vārdiReinis Kaudze
PseidonīmsR. Vidzemnieks
Personiska informācijaDzimis klaušu zemnieka, brāļu (hernhūtiešu) draudzes teicēja Reiņa Kaudzes ģimenē. Matīsa Kaudzītes brālis.
Brāļi Matīss un Reinis auga kristīgās baznīcas un hernhūtisma ietekmē. Skolu Reinis Kaudzīte nav apmeklējis.

Profesionālā darbība17 gadu vecumā apguva dreimaņa amatu, gatavoja vērpjamos ratiņus, veda uz tirgu tos pārdot.
1867. gadā ieguva saimnieka tiesības uz Kalna Kaibēniem.
1868. gadā Kalna Kaibēnu pagastskolas ēkas pārvaldnieks un skolotāja (Matīsa Kaudzītes) palīgs, no 1869. gada patstāvīgs skolotājs, mācīja galvenokārt ģeogrāfiju un ticības mācību.
19. gadsimta 70. un 80. gados Kaudzīte bija dažādos Vecpiebalgas pašvaldības amatos (arī pagasta vecākais).
19. gadsimta 90. gados aizgāja no darba Ogrēnskolā, dzīvoja Kalna Kaibēnos (1880. gadā bija tos iepircis par dzimtu).
No 1904. gada uzturējās dažādās vietās: Rīgā, Siguldā, Cēsīs u.c., no 1913. gada Pēterupē, kur nopirka nelielas mājas. 1920. gadā atgriezās pie brāļa Kalna Kaibēnos.

Pirmā literārā publikācija

Pirmā publikācija - dzejolis "Lūk, tā, tā!" laikrakstā "Baltijas Vēstnesis" 1871. gada 1. aprīlī.

Proza

1873. gadā laikrakstā "Baltijas Vēstnesis" publicēts romāna "Mērnieku laiki" fragments "Mūsu lūdzēji" (Ķenča lūgšana), romāna līdzautors.
1879. gadā tika izdots kopā ar brāli sarakstītais romāns "Mērnieku laiki".
No 1882. gada līdz 1886. gadam sarakstītas nepabeigtā prātnieciski satīriskā sadzīves romāna "Izjurieši" ("Malienas dabas stāsti") 7 nodaļas (1928).

Īsprozā Kaudzīte bija pirmais latviešu aforisma žanra izkopējs, sarakstījis ap 900 aforismu ar prātnieciski ētisku saturu (cildina darba tikumu, zināšanas, uzticību tautai, nosoda liekulību u.tml.), dažkārt aforismos atspoguļojas Žana Žaka Ruso ietekme.

Kopā ar brāli sarakstījis ceļojuma aprakstus.
Kaudzīte publicējis dažus stāstus un vairākas mācību grāmatas: "Bībeles stāsti tautas skolām" (1880, 1894 {4}), "Garīgs skolas draugs" (1880, 1908 {15}), "Ģeogrāfija tautas skolām" (1882, 1906 {6}).

Kultūrvēsturiski apcerējumi

Vairākos rakstos aizstāvējis latviešu zemnieku un latviešu valodas tiesības, prasījis latviešu skolās mācīt dzimtajā valodā, aplūkojis pedagoģijas, saimnieciskus, lokālus sadzīves jautājumus.
Rakstos "Par latviešu dāvanām pie vācu kolonistiem" ("Balss", 1881, 14./26.I), "Misiones draugiem Baltijā" (turpat, 25.II/9.III), "Lietas labā" (turpat, 29.IV/11.V) Kaudzīte vērsās pret vācu mācītāju tieksmēm uzkundzēties latviešu tautai par tās "dabiskajiem vadoņiem", polemizēja ar mācītāju T. Dēbneru.

Paretam rakstīja par dažādiem jautājumiem laikrakstā "Rīgas Avīze", "Dzimtenes Vēstnesis" u.c. Nozīmīgi ir raksti par Juri Alunānu ("Balss", 1901, 7./20.III-25.IV/8.V) un laikrakstu "Pēterburgas Avīzes" ("Austrums", 1902, 7).

Kopoti raksti

Brāļu Kaudzīšu kopotu rakstu "Vija no kopotiem Kaudzītes Reiņa un Kaudzītes Matīsa rakstu darbiem" 4. burtnīca (1898), kur publicēta daļa Reiņa Kaudzītes aforismu, bija pirmais oriģinālaforismu krājums latviešu literatūrā.
Pēc nāves izdota izlase "Domu izteikumi" (1973).

Romāns "Mērnieku laiki" - pirmais romāns latviešu literatūrā, viens no 19. gs. latviešu literatūras nozīmīgākajiem sasniegumiem, ar ko iezīmējās pāreja no tautiski romantiskas pagātnes apjūsmošanas uz reālās īstenības atspoguļošanu. Romānā raksturi polarizēti pēc morāli ētiskām kategorijām. Pozitīvā ideāla nesēji reprezentē latviešu darba tikumu, godīgumu, žēlsirdību, dvēseles atvērtību Dieva mācībai un aizsāka latviešu literatūras sirdsšķīsto ļaužu personāžu. Mākslinieciski krāsaināks tomēr negatīvais personāžs (Oļiņiete, Ķencis, Švauksts, Prātnieks, Pietuka Krustiņš u.c.).
Romānu "Mērnieku laiki" godalgoja Latviešu literatūras (draugu) biedrība (1880).
Citātu galerija

Par romānu "Mērnieku laiki" (1879)

"Reālisma attīstībā ievērojamu pavērsienu iezīmē Reiņa (1839-1920) un Matīsa (1848-1926) Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki" (1879). Turpinot J. Neikena ētiskā reālisma līniju, "Mērnieku laiki" to ievirza sabiedriskā gultnē. "Mērnieku laiku" reālismu nereti arī dēvē par sabiedrisko reālismu, jo te tēlots plašs indivīdu kopums (divu Vidzemes pagastu ietvaros) ciešā saistībā ar vēsturiski konkrētu sociālu procesu, t.i., ar 19. gs. 60.-70. gadu māju iepirkšanas notikumiem, ar zemes pārmērīšanas gaitu un tās radītiem konfliktiem cilvēku savstarpējās attiecībās. Salīdzinājumā ar J. Neikena tēloto 50.-60. gadu latviešu sadzīvi "Mērnieku laiki" aptver jaunu laikmetu ar atšķirīgu domāšanas un sociālās apziņas līmeni. Ja J. Neikens atkailināja zemnieku raksturus ģimenes problēmu vai savas un kaimiņu sētas ietvaros, tad Kaudzītes pagriež zemniekus, galvenokārt saimniekus, ar seju pret laikmetu, nostāda attieksmēs pret īpašuma tiesībām, kurās sakņojas zemnieka eksistences problēmas, viņa būt vai nebūt zemes saimniekam. Citiem vārdiem - zemnieka liktenis. Vēlme savu eksistenci nostabilizēt rada dažādas konfliktsituācijas, kurās atsedzas cilvēka īstā, patiesā daba. Romāna autori tādā sakarā redz latviešu zemes kopējā daudz nepievilcīga un nosodāma, redz mantkārību, liekulību, blēdīgumu, cietsirdību utt. Šo netikumu atsegšanu viņi izvirza par romāna centrālo uzdevumu un atbilstoši tam veido tēlu sistēmu. Katrs tēls iegūst noteiktu atmaskojošu funkciju. Piemēram, Oļiniete - paštaisnību, varas un mantas kāri, Ķencis un Pāvuls - klaušu laiku tumsonību, māņticību, naivumu, Švauksts - ākstīgu kārkluvācietību, Prātnieks - balamutību, līdz cinismam kāpinātu prakticismu un blēdību utt. Šāds vienvirziena funkcionālisms un hiperbolizācija "Mērnieku laiku" tēlus veido vairāk kā tipus, mazāk kā raksturus ar analītisku pārdzīvojuma, izjūtu pasaules atklāsmi. Taču no shematisma tos pasargā autoru talants, iztēle un cilvēku izpētes pieredze, piešķirot romāna tēliem iekšējās loģikas paškustību, dzīvībumu un pirmreizīgu svaigumu. Ne velti daudz romāna tēli folklorizējušies, iegājuši tautas apziņā kā tās vai citas īpašības personifikācijas.
Tēlu sistēmu, tāpat kā visi pirmie latviešu reālisti, Kaudzītes fundamentēja melnbaltās krāsas salikumā, t.i., personas strikti dalīja ļaunos un labos, negatīvos un pozitīvos.
Ar labajiem "Mērnieku laiku" ļaudīm latviešu literatūrā ienāca jauna pozitīvā varoņa modelis - dvēselē skaidra, kristietības cilvēkmīlestībai uzticīga personība."

Biruta Gudriķe. Nacionālās atmodas laika literatūra. 19. gs. 50. gadu vidus-19. gs. 80. gadi. Reālisms. Latviešu literatūras vēsture, 1. sējums. Rīga: LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 146.-151. lpp.
SaiknesMatīss Kaudzīte (1848–1926) - Brālis
Arnolds Šmits (1909–1978) - Radinieks
Nodarbesrakstnieks
Dzimšanas laiks/vieta12.05.1839
Dzimis Vecpiebalgas pagasta "Mādaros".

DzīvesvietaRīga
Rīga
No 1904. gada uzturējies dažādās vietās.

Sigulda
Sigulda, Siguldas novads
No 1904. gada uzturējies dažādās vietās.

Cēsis
Cēsis, Cēsu novads
No 1904. gada uzturējies dažādās vietās.

1890 – 1904 (Datums nav precīzs)
Kalna Kaibēni
"Kalna Kaibēni", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122

No 19. gadsimta 90. gadiem līdz 1904. gadam dzīvoja Kalna Kaibēnos, ar pārtraukumu no 1904. gada līdz 1920. gadam.


1913 – 1920 (Datums nav precīzs)
Pēterupe
Saulkrasti, Saulkrastu novads
No 1913. gada dzīvoja Pēterupē, kur nopirka nelielas mājas.
Darbavieta1868 – 1869
Kalna Kaibēni
"Kalna Kaibēni", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122

1868. gadā Kalna Kaibēnu pagastskolas ēkas pārvaldnieks un skolotāja (Matīsa Kaudzītes) palīgs, no 1869. gada patstāvīgs skolotājs, mācīja galvenokārt ģeogrāfiju un ticības mācību.


1870 – 1889 (Datums nav precīzs)
Vecpiebalga
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads
19. gadsimta 70. un 80. gados Kaudzīte bija dažādos Vecpiebalgas pašvaldības amatos (arī pagasta vecākais).
Miršanas laiks/vieta21.08.1920
Kalna Kaibēni
"Kalna Kaibēni", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122
ApglabātsVecpiebalgas Vidus kapi
Gaismas iela, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads
Piemiņas vietas1934
Vecpiebalga
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads
1934. gadā Vecpiebalgā atklāts tēlnieka Burkarda Dzeņa veidots piemineklis brāļiem Kaudzītēm.

1987
Vecpiebalga
Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads
Piemineklis Reinim un Matīsam Kaudzītēm atklāts 1987. gadā pie 1887. gadā celtā Labdarības biedrības nama (šobrīd – Vecpiebalgas kultūras nams). Tēlniece Marija Eņģele, arhitekte Austra Skujiņa.
Muzeji1929
Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs "Kalna Kaibēni"
Kalna Kaibēni
"Kalna Kaibēni", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122

1929. gadā Kalna Kaibēnos iekārtots brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs, kas bija pirmais memoriālais muzejs Latvijā.

ApbalvojumiLatviešu literārās (draugu) biedrības godalga
Mērnieku laiki
Latviešu literārās biedrības godalga par romānu "Mērnieku laiki".
1881

Kartes leģendaTiek rādīti ieraksti 1-12 no 12.
#VietaDateVeidsVietas tips
  
1Kalna Kaibēni
("Kalna Kaibēni", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122)
1890 - 1904DzīvesvietaViensēta
2Rīga
(Rīga)
(Nav norādīts)DzīvesvietaPilsēta
3Sigulda
(Sigulda, Siguldas novads)
(Nav norādīts)DzīvesvietaPilsēta
4Cēsis
(Cēsis, Cēsu novads)
(Nav norādīts)DzīvesvietaPilsēta
5Pēterupe
(Saulkrasti, Saulkrastu novads)
1913 - 1920DzīvesvietaPilsētas daļa
6Kalna Kaibēni
("Kalna Kaibēni", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122)
21.08.1920Miršanas laiks/vietaViensēta
7Vecpiebalgas Vidus kapi
(Gaismas iela, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads)
(Nav norādīts)ApglabātsKapsēta
8Kalna Kaibēni
("Kalna Kaibēni", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122)
1868 - 1869DarbavietaViensēta
9Vecpiebalga
(Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads)
1870 - 1889DarbavietaCiems
10Vecpiebalga
(Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads)
1934Piemiņas vietasCiems
11Vecpiebalga
(Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads)
1987Piemiņas vietasCiems
12Kalna Kaibēni
("Kalna Kaibēni", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122)
1929MuzejiViensēta

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.