Tērbatas Universitāte

OrganizacijaTērbatas Universitāte
Saistītās organizācijasLatviešu studentu biedrība "Pīpkalonija"
University of Tartu
Gustava akadēmija
KrājumiLatvijas literatūra

Kartes leģendaRodomi rezultatai 1-11.
#VietaDataTipasVietas tips
  
1Ülikooli 18, Tartu
(Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005)
(Nav norādīts)LocationBuilding, house
Persona
Vieta, notikums
Veids
No
Līdz

Beigusi Filoloģijas fakultāti.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
Beigusi Tērbatas Universitātes Vecmāšu skolu.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education

Uzsācis medicīnas studijas.

Tartu, Tartu County, Estonia
Education
1907
Beidzis Teoloģijas fakultāti.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1917
Bijis tipogrāfs Tērbatas universitātē.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Working place
1802
1804

studējis teoloģiju, studijas beidz ar teoloģijas kandidāta grādu (Cand.theol.).

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1802
1805

Studējis teoloģiju Tērbatas Universitātē (mūsdienās Tartu Universitāte).

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1803
1806
Studējis teoloģiju.
Education
1810
1812
studē teoloģiju 
Education
1820
1822

Studējis teoloģiju.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1822
1825
Studējis teoloģiju
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1824
1827

studējis teoloģiju. 1829. gadā Tērbatā ieguvis sudraba medaļu.

1830. gadā ieguvis teoloģijas kandidāta grādu.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1826
1829

studējis teoloģiju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1826
1829
Studē teoloģiju
Education
1829
1832

Studē teoloģiju, saņem kandidāta grādu Cand.Theol.

1846. gadā apbalvots ar divām universitātes sudraba medaļām, viena no tām par sprediķi, kas balstīts Lukas evaņģēlija 18. nodaļas 35.-43. pantā (par Jērikas aklā dziedināšanu).

Pēc: Universität- und Schulchronik. Das Inland, nr.51 (1846), 17.dec.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1843
1847

studējis teoloģiju. 1849. gadā ieguvis zelta medaļu.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1846
1850

Vienu semestri studējis dabaszinātnes, paralēli apgūstot ebreju valodu, lai pēc tam studētu teoloģiju.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1852
1856

Decembrī nokārto maģistra eksāmenu, nākošā gada sākumā iegūst maģistra grādu (Mg.theol.) par darbu Die Ecclesiologie, ein biblisch-dogmatischer Entwurf. Dorpat: Laakmann, 1855, 109 lpp.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1854
1855

Studējis kamerālzinātnes (tautsaimniecību) Tērbatas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē.

Tartu, Tartu County, Estonia
Education
1854
1858
Kopā ar Krišjāni Valdemāru un Juri Alunānu piedalījās Tērbatas universitātes latviešu studentu pulciņā.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Participation in organisations
1856

Fizikas un matemātikas fakultāte. Studējis matemātiku un astronomiju. 1860. gadā līdzekļu trūkuma dēļ studijas pārtraucis un atgriezies Dundagā.

Iesaistījies Krišjāņa Valdemāra dibinātajā Tērbatas latviešu studentu pulciņā.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1856
1860

Studējis zemkopību Tērbatā.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1859
1863

studējis matemātiku un astronomiju, naudas trūkuma dēļ studijas nebeidz.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1871
1874
studē filoloģiju 
Education
1872
1876

studējis Medicīnas fakultātē. I pusgadā (1874) kā brīvklausītājs apmeklē profesora Reisnera un A.fon Oetingena lekcijas par anatomiju un fiziku, nokārto ģimnāzijas beigu eksāmenu Krievijas vēsturē. 1874. gada augustā imatrikulēts Tērbatas Universitātē. 1878. gada 12. decembrī sudraba medaļa par ""Die Neigung des weiblichen Beckens bei verschiedenen Nationalitäten" .

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1874
1880

Sākotnēji studējis teoloģiju, vēlāk arī filoloģiju un filozofiju. Tērbatas universitātes studentu rakstniecības vakaros nolasījis savus pirmos stāstus "Valtiņš" (1875) un "Zilās acis" (1876), kurus vēlāk iespieda laikrakstā "Baltijas Vēstnesis".1878. gadā līdzekļu trūkuma dēļ bija spiests studijas pārtraukt.

Tartu, Tartu County, Estonia
Education
1875
1878
Studēja salīdzināmo un slāvu valodniecību.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1877
1880

studējis filoloģiju, salīdzināmo valodniecību, nokārto gala eksāmenus decembrī, bet nedaudz vēlāk (1880. V) iegūst cand.comp.ling. grādu [salīdzināmās valodniecības kandidāta grāds vispārīgajā valodniecībā un ģermanistikā]. Zinātnisko darbu izstrādā pie indologa profesora Leopolda fon Šrēdera (Schröder, 1851-1920) par tēmu "Pasīvie aoristi ar -thēn und -ēn Homēra dzejās"; viens no pirmajiem latviešu valodniekiem Tērbatā.

Atmiņās raksta: "Tērbatā arī ļoti daudz lasīju (..) kā par tautsaimniecību, vēsturi, filozofiju, teoloģiju. Kolēģijas apmeklēju kārtīgi, reti tik izpalikdams. Bet pie tam piedalījos arī pie studentu dzīves, nekur neatraudamies no jautrības. Laiks no sestdienas pusdienas līdz pirmdienas rītam arvienu bij atvēlēts jautrībai. Tērbatā arī tūliņ piedalījos pie latviešiem, lasīdams visus laikrakstus un mēģinādamies ko neko rakstīt, kas gan pa lielākai daļai palicis nenodrukāts."

No: Jēkabs Velme. Latviešu kalendārs ar bildēm. 1891. Jelgava: Zīslaks, 1890, 57.lpp.

1880. IX nokārto virsskolotāja eksāmenu.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
00.01.1877
00.12.1879

Tērbatas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes lektora vietas izpildītājs. Iecelts pēc nolasītās lekcijas par latviešu gramatikas vēsturi "Zur Geschichte der lettischen Grammatik".

Tartu, Tartu County, Estonia
Working place
1878
1885

studējis teoloģiju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1880
1885

Tērbatas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes latviešu valodas lektors

Tartu, Tartu County, Estonia
Working place
1885
1896

studē teoloģiju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1886
1891

1887. gadā ar rakstu "Latviešu reliģija" (Der Religion der Letten) ieguva filozofijas kandidāta grādu.

Tartu, Tartu County, Estonia
Education
1887

Studējis teoloģiju, filoloģiju, dabas zinātnes un medicīnu.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1887
1901

Studijas Tērbatas Universitātes Juridiskajā fakultātē.
Lai gan E. Veidenbauma studijas finansiāli atbalstīja brālis Kārlis Veidenbaums, tomēr 1889. gadā naudas grūtību dēļ uz laiku studijas nācās pārtraukt.
1891.–1982. gadā Veidenbaums gatavojās beigt studijas.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
00.05.1887
1892

Studējis teoloģiju.

Education
1889
1894
Studējis ar pārtraukumiem teoloģiju. Pēc studiju beigšanas nevarēja atrast mācītāja vietu.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1890
1899

Studējis teoloģiju. Vasarās kājām apceļojis Kurzemi, turpinot folkloras vākšanu. Zinātniskais darbs augstskolu beidzot, pārskats par
Hausleitera grāmatu "Der Glaube Jesu Christi und Jesu Christi Glaube".

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1891
1895

Studējis Tērbatas universitātē.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1894

Pārgājis uz Tērbatas Universitātes Juridisko fakultāti, studijas nav beidzis

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1895
Iestājas Juridiskajā fakultātē, bet ar 7. septembri pāriet uz Teoloģijas fakultāti. Studē ar pārtraukumiem 1896./97. gadā (6 mēneši) un 1899./1900. gadā (4 mēneši) līdzekļu trūkuma dēļ. Īpaši patīk filozofijas vēsture, ko lasījis vācu filozofa, personālisma pārstāvja Gustava Teihmillera (1832–1888) skolnieks, pirmais akadēmiski izglītotais latviešu filozofs Jēkabs Osis (1860–1920), šī ievirze pēc Gunāra Jansona domām novērojama vairākos Maldoņa darbos: rakstos „Vai idejas var pavēlēt?” (1930) un „Dievs – cilvēks – pasaule” (1940).
Studiju laikā pievienojas Tērbatas studentu pulciņam (to dibina A. Niedra un J. Alksnis), pulciņa biedri lasa referātus par Spensera filozofiju, Nīčes pārcilvēku, Ričla dievības jēdzienu, katolicismu un pareizticību, utt. 1896. gada rudenī Maldonis pievienojas studentu biedrībai „Letonija”. 1897. gada 14. maijā Maldonim piešķir Letonijas krāsas un uzņem viņu par tautieti.
Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
29.08.1895
16.12.1895

1896. gadā aizstāvēja maģistra disertāciju par lietuviešu un latviešu folkloras vēsturi. Disertācijā "Очерки из истории литовско-латышского народного творчества" salīdzināja abu tautu tautasdziesmas, mīklas un sakāmvārdus.

Tartu, Tartu County, Estonia
Education
1896

Studējis teoloģiju

Education
1896
1903

Tērbatas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes salīdzināmo valodu privātdocents. Ievēlēts pēc maģistra disertācijas aizstāvēšanas.

Tartu, Tartu County, Estonia
Working place
1896
1904

1897. gadā K. Kasparsonu kopā ar 87 citiem jaunstrāvniekiem apvainoja revolucionārajā darbībā un piesprieda 2 nedēļas ieslodzījuma universitātes karcerī.

Detention
1897

studējis farmāciju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1901
1904

studējis medicīnu

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1902
1908
Tērbatas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors
Tartu, Tartu County, Estonia
Working place
1904
1918

Juridiskā fakultāte. Brīvklausītāja.

Tartu, Tartu County, Estonia
Education
1905
1906

Studē klasisko filoloģiju.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1907
1913

Filoloģijas fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļa

"Runāt par saviem studiju gadiem kā par kaut ko veselu un viengabalainu nevaru jau vienkārt tamdēļ, ja viņi ieilga. Tam bija vairāki iemesli. Viens no pirmajiem bija tas, ka klasiskās filoloģijas studijām es kā reālskolnieks biju vāji sagatavots. Otrs bija tas, ka, dzīvodami kopā pirmos divus semestrus, ar rakstnieku Viktoru Eglīti mēs mazāk nodevāmies tieši universitātes priekšmetiem kā plašās bibliotēkas izmantošanai un dzīvām pārrunām par rakstniecības un vispār mākslas jautājumiem. Šīs sarunas ļoti sekmēja manī rakstnieka un dzejnieka īpatnības npgatavošanos un vairāk tamdēļ, ka pēc temperamenta, pēc dabas un pašas pieiešanas pie dzejas vielas mēs stipri atšķīrāmies viens no otra. Bez tam, iestādamies augstskolā, mēs kā viens, tā otrs turpinājām tikpat intensīvi kā agrāk nodoties rakstniecībai."

Dambergs, Valdemārs. Mana autobiogrāfija. Atziņas: latvju rakstnieku autobiogrāfijas. K. Egles sakārtojums un bio-bibliogrāfija. Cēsis, Rīga: O. Jēpes izdevniecība, 1924, 289. lpp.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
00.01.1908
00.11.1919

Studējis Tērbatas Universitātes Vēstures fakultātē (1909–1910), Juridiskajā fakultātē.

Tartu, Tartu County, Estonia
Education
1909
1917

Studējis Fizikas un matemātikas fakultātē. Par piedalīšanos studentu politiskajā kustībā neilgu laiku bijis apcietinājumā un studijas pārtraucis.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1910
1911

Studējis Medicīnas fakultātē, studijas nav beidzis.

Tartu, Tartu County, Estonia
Education
04.09.1910
00.07.1914

Studējis Dabaszinību fakultātē matemātikas nodaļā.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1911
1914

studējis klasisko filoloģiju un filozofiju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1912
1917
Beigusi Medicīnas fakultāti "cum laude"
Tartu, Tartu County, Estonia
Education
1912
1918

studē klasisko filoloģiju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1913
1917

studējis filoloģiju

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1916
1918

Klasiskās filoloģijas studijas

Education
1916
1918

Neilgi studējis dabaszinātnes.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1917

Iestājies Juridiskajā fakultātē, bet pārgājis uz Filoloģijas fakultātes Literatūras nodaļu (1917).

Tartu, Tartu County, Estonia
Education
1917
1918
Studē jurisprudenci.
Tartu, Tartu County, Estonia
Education
03.09.1917
1916

Studēja vēsturi.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1918
Beigusi Medicīnas fakultāti; ārste iekšķīgajās un bērnu slimībās.
Tartu, Tartu County, Estonia
Education
1918

Nolikusi valsts pārbaudījumu, iegūstot ārstes tiesības

Tartu, Tartu County, Estonia
Education
00.04.1918

Studējis medicīnu; kara apstākļu dēļ 1918. gada decembrī atgriezies dzimtajā pusē.

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
01.09.1918
1918

Ieguvis dabaszinātņu doktora grādu - Dr. phil. nat. grādu, disertacijas temats "Untersuchungen ueber die Kern- und Zellteilung in dem primaeren Meristem der hoeheren Pflanzen" (Pētījumi augstāko augu kodolu un šūniņu dalīšanās procesā).

Ülikooli 18, Tartu, Estonia, 51005
Education
1934

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.