Meistarības problēmas latviešu padomju literatūrā

SaturāVoldemārs Meļinovskis. Ievads
Bruno Saulītis. Daži formas jautājumi dzejā

Publisher

Latvijas Valsts izdevniecība

Type of publication

Rakstu krājums

Type of work

Original work

Author of the comment

Publishing year/ place

1957, Rīga