Draugu vaiņaks, ko kapā guldītam draugam J. Spāģam par piemiņu tautas brāli pinuši

Rakstu un dzejoļu krājums, veltīts skolotājam, Andreja Spāģa brālim Jānim Spāģim (1825-1852) aizejot mūžībā, daļa teksta iepriekš publicēta laikrakstā "Latviešu Avīzes" (1852, nr. 47, piel. nr. 48.). Iespiesti arī K.O.Lepeviča un J. Špīsa teksti.

Par šo izdevumu plašāk sk.: Stāsts par kādu grāmatu. Grām.: Aleksejs Apīnis. Soļi senākās latviešu grāmatniecības un kultūras takās. Rīga: Preses nams, 2000, 245.-261.lpp.

Publisher

Apgāds "Hoffmann un Johannsohn"

Type of publication

Fascicle

Type of work

Original work

Person of reception

Publishing year/ place

1853, Jelgava
Bibliogrāfijā reģistrēts ar 1854. gadu.