Aktuālas problēmas literatūras zinātnē, 19

CollectionIzdevniecība "LiePA"
TitleAktuālas problēmas literatūras zinātnē, 19
Additional informationLiepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte
Kurzemes Humanitārais institūts
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.
Atbildīgais redaktors Edgars Lāms; redaktores Anita Helviga un Sigita Ignatjeva.

Saturs:

Olga Senkāne. Duskutablais Volfa Šmida "Narataloģijā": vēstītāja / naratora izpratne.
Anita Helviga. Vispārīgs pārskats par literatūrzinātnes terminiem.
Ilona Gorņeva. Bēru runu cikls antīkajā daiļrunas teorijā.
Edgars Lāms. Haralda daiļrades vēlīnais posms: vērtības un pretrunas.
Antra Medne. Aleksandra Čaka dzeja mūzikā - noslēpumi, atklājumi un hipotēzes.
Inguna Daukste-Silasproģe. Uz tālo zemi. Dažas epizodes Austrālijas latviešu dzīvē.
Bārbala Simsone. Bailes atgriežas katru nakti: šausmu estētika Gunta Bereļa stāstos.
Zita Kārkla. Sievietes ķermenis latviešu rakstnieču prozā feministiskās kritikas aspektā.
Anda Kuduma. Dzimušais brīvībai: emocionālais reālisms sieviešu prozā.
Ilze Jansone. "Ateisma" iezīmes dažu jauno latviešu autoru stāstos.
Sandra Ratniece. Gleznot vārdu, rakstīt gleznu. Tēlotājas mākslas ietekme literatūrā, Rutas Štelmaheres piemērs.
Ingus Barovskis. Simboli un to lietojums mūsdienu jaunākajā dzejā: Dainas Sirmās "Kailsals" piemērs.
Pāveļs Štolls. Latviešu hernhūtiešu literatūras čehu teksti.
Benedikts Kalnačs. Rūdolfs Blaumanis un 19. gadsimta Eiropas literatūra.
Oksana Komarova. Es redzēju pašu Jūdasu Iskariotu un sarunājos ar viņu: Bībeles motīvu variācijas Ezerieša īsprozā.
Ilze Kačāne. Oskara Vailda un Kārļa Jēkabsona "jaunā sieviete": paralēles un krustpunkti.
Silvestrs Gaižūns. Divas Prometeja koncepcijas. Zenta Mauriņa un Antans Maceina.
Astra Skrābane. Imants un Rimants Ziedoņi "Leišmalīte" un Žans Pols Kofmans "Kurzeme". Kopīgais un atšķirīgais.
Ilze Kopmane. Latviešu bērnu prozas (1945-1955) informatīvi izglītojošā funkcija nākotnes profesijas izvēlē.
Daiga Zirnīte. Matemātika un Jāņa Baltvilka bērnu dzeja.
Austra Gaigala. visam, kam ir iekšiņa / apkārt tam ir āriņa. Ieskats Ineses Zanderes dzejā bērniem.
Līva Bodniece. Katulla lirikas atdzejojumi latviešu valodā: tulkojumu poētika.
Guntars Dreijers. Riharda Vāgnera ietekme uz Šarla Bodlēra estētiskajiem uzskatiem.
Velga Vēvere. Teksta emancipācija - nepiesaistīto priekšvārdu loma Sērena Kirkegora filozofiskajā diskursā.
Juris Kastiņš, Ilze Kangro. Franču simbolisma recepcija vācu lirikā 19. un 20. gadsimta mijā.
Elīna Goškina. Kastu sistēmas zemteksts indiešu rakstnieka Četana Bhagata daiļradē.
Aija Jakovele. Dāņu literatūra Latvijā pēc 1980. gada.
Inese Suhane. Postpadomju krievu literatūras recepcija Latvijā.
Aija Priedīte. Literatūra kā starpdisciplināras komunikācijas darba rīks.
Arturs Medveckis. Biogrāfiskās izpētes avoti un literatūra.
Ieva Garda-Rozenberga. Biogrāfiskās intervijas ar Latvijas čigāniem.
Kristiāna Kirša. Reiz sabiedrotie, nu ienaidnieki: izmaiņas "viņi" konstruēšanā latviešu presē (1934. gada 1. janvāris - 31. decembris). Laikraksta Jaunākās Ziņas analīze.
Laura Ardava. 1991. gada sociālās atmiņas diskursi Jāņa Streiča grāmatā "1991. Tas garais cilvēkbērna gads".
Leonija Vusa-Mundeciema. Indriķa "Livonijas hronika" un latviešu tautasdziesma: ieskats divos Latvijas senatnes izziņas avotos.
Karīna Krieviņa. Kapsētas tēla funkcijas mistiskās un reālās kapu kultūrvides attēlojumā.
Vēsma Lēvalde. Hamleta refleksija Oļģerta Krodera dramatizējumos: Jāņa Jaunsudrabiņa "Aija".
Ilona Ļaha. Raiņa lugas "Jāzeps un viņa brāļi" iestudējums Stokholmā.
Lauma Mellēna. Riharda Vāgnera operas "Reinas zelts" Latvijas Nacionālās Operas iestudējuma semantiskā daudzslāņainība - 21. gadsimta skatījums.
PublisherLiePA
Formatrakstu krājums
Work typeoriginal work
No19.
ISSN 1407-4729
Papildus klasifikators
Author
Editor
Person of reception
Publishing year/ place2014
Liepāja
Liepāja

Map legendShowing 1-1 of 1 item.
#LocationDateTypeType of place
  
1Liepāja
(Liepāja)
2014Publishing year/ placeCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.