Viktors Daugmalis

Birth time/place

27.12.1953
Rīga

Personal information

DAUGMALIS Viktors (īst.v. Viktors Kalniņš; dz. 1953. 27.XII Rīgā) - literatūrkritiķis, tulkotājs un žurnālists.
Dz. rūpniecības darbinieka ģim. Beidzis Rīgas 10. vsk. (1971), M. Gorkija Lit. inst. Maskavā (1980). Strād. rūpnīcā VEF par saiņotāju (1971-72), Rīgas gāzes pārvaldē par atslēdznieku (1972-75), žurn. "Daugava" (1980), laikr. "Cīņa" (1980-88), bijis laikr. "Literatūra un Māksla" literatūrkritikas un politoloģijas nod vad. (1988-90), laikr. "Kultūras Fonda Avīze" red. vietnieks (1990), laikr. "Diena" galv. redaktors (1990-94), laikr. "Literatūra un Māksla" redaktors (1993-94), laikr. "Neatkarīgā Cīņa" izpilddirektors (1994), "Jaunā Avīze" redaktors (1997). Bijis Saeimas preses dienesta vad. (1996), analītiskās informācijas aģentūras AINA direktors un līdzīpašnieks (1996).
Pirmā lit. publikācija - dzejolis "Etīde novembra toņos" laikr. "Literatūra un Māksla" 1973.29.IX. Dzejoļus public. līdz 1977. Kopš 1979 regulāri publicē recenz., intervijas un rakstus par lit. jautājumiem dažādos period. izdevumos un krājumos: "Promatnākt, šurpaiziet", O. Vācieša "Ar pūces spalvu" (abi 1983), krāj. "Vārds" (1986), "Vienatnē un kopā" (1988), "Kritikas gadagrāmata". D. literatūrkrit. rakstos apvienota publicistiskā un teorētiskā doma, publicist. rakstos akcentēti sabiedriski politiskie jautājumi. Sar. rom. "Zīmju licējs" (veicināšanas prēm. R.Gerkena un žurn. "Karogs" romānu konkursā 2000). Laikr. redakcijās D. realizējis aktīvu kultūrpolitiku. Kopā ar vēsturnieku O.Niedri sar. grām. par KP darbību 1920-40 "Slepenais karš pret Latviju" (1999). Tulk. no krievu val. A. Bloka esejas, literatūrkrit. rakstus. Tulk. krievu valodā latv. rakstn. prozas darbus, krit. un publicist. rakstus: Ē. Hānberga "Stārķis uz telegrāfa staba" (1984), I. Ziedoņa pasāžu ciklu, M. Čaklā, Ē. Hānberga, J. Petera un I. Ziedoņa rakstus, gatavojis parindeņus dainu, dzejoļu un I. Ziedoņa pasaku tulkojumiem. Sast. A. Imermaņa dzejoļu izlasi kr. val. (1987, sar. arī priekšvārdu). Veidojis sižetus TV un radio raidījumiem par kult. darbiniekiem.
L. Laimīgie pret neliešiem: (Saruna ar V.D. ) / Pierakst. D.Žogota // Zintnieks, 2001, 5.
A. Rožkalne

Affinities

Antra Kaņepe - Wife

Name at birth

Kalniņš

Education

–1971
mācījiesbeidz Rīgas 10.vidusskolu

–1980
The Maxim Gorky Literature Institute
Maskava

Awards

"Literatūras un Mākslas" prēmija
Prēmija piešķirta "par aktīvu un būtisku sadarbību".
1987