Viesturs Skraucis

1 picture

17.04.1942 – 2012

Viesturs Skraucis (1942–2012) – literatūrzinātnieks. Pētījis literatūras teorijas problēmas. Plašākais darbs – monogrāfija "Nosacītība. Dzīves īstenība, Māksla" (1977), kurā pievērsies nosacītībai kā literārās jaunrades specifiskai īpatnībai, analizējis sarežģītu lielas formas prozas darbu māksliniecisko struktūru, rakstījis par subjektivitāti kritikā. Raksti par literatūru apkopoti krājumā "Par un pret" (1983). Publicējis recenzijas periodikā. Ar pseidonīmu Monts Klē rakstījis dzeju.

Birth time/place

17.04.1942
Gulbene

Place/time of death

2012

Personal information

SKRAUCIS Viesturs (dz. 1942.17.IV Gulbenē - 2012) - literatūrzinātnieks, filol. z.k. (1975).
Dz. tirgotāju ģim. Beidzis Gulbenes 1. vsk. (1960), LVU Vēst. un filol. fak. Latviešu val. un lit. nod. (1968). Strād. Rēzeknes celtn. trestā un Rīgas apgaismes tehn. rūpnīcā par strādn. (1960-63), ZA Val. un lit. institūtā par zin. līdzstrādnieku (1968-84).
Pirmā publikācija - recenz. "Dzīves izpratne un vērtējums" par R. Ezeras stāstu "Saules atspulgs" laikr. "Literatūra un Māksla" 1969.26.VII. S. pētījis lit. teorijas problēmas. Plašākais darbs - monogr. "Nosacītība. Dzīves īstenība. Literatūra" (1977), tās pamatā zin. kand. disertācija. S. pētījis nosacītību kā lit. jaunrades specifisku īpatnību, analizējis sarežģītu lielas formas prozas darbu mākslin. struktūru, rakstījis par subjektīvo momentu kritikā. Raksti par lit. apkopoti krāj. "Par un pret" (1983). Līdzautors grām. "Par prozas mākslu" (1974), "Kritika - teorija, vēsture, prakse" (1975), "Vienotā daudzveidība" (1978), "Kā rakstīt?" (1980). Public. recenzijas periodikā.
A. Vite

Professional activity

1969: 26. jūlijā pirmā publikācija – recenzija "Dzīves izpratne un vērtējums" par Regīnas Ezeras stāstu "Saules atspulgs" laikrakstā "Literatūra un Māksla".
1975: piešķirts filoloģijas zinātņu kandidāta grāds.

Zinātniskie darbi

1977: Nosacītība. Dzīves īstenība. Literatūra (1977)
1983: Par un pret

Līdzautors pētījumos

1974: Par prozas mākslu
1975: Kritika – teorija, vēsture, prakse
1978: Vienotā daudzveidība
1980: Kā rakstīt?

Dzejoļu krājums

2004: Sirds gadalaiki (ar pseidonīmu Monts Klē)

Occupations

Pseudonym

Monts Klē

Education

–1960
mācījiesbeidz Gulbenes 1. vidusskolu

1963–1968
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

Working place

1960–1961
Rēzekne
Rēzeknes celtniecības trests, strādnieks

1962–1963
Rīga
Rīgas apgaismes tehnikas rūpnīca, strādnieks

1968–1984
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Zinātniskais līdzstrādnieks