Valdemārs Jauģietis

1 picture

19.12.1905 – 09.11.1974

Valdemārs Jauģietis (1905–1974) – bibliogrāfs. Beidzis Liepājas vsk. (1925). Stud. LU Mehānikas fak. (1925-28). Pēc obligātā karadienesta strād. Liepājā Šoseju un zemesceļu departamentā (1930-34). 1934-44 Liepājas pils. b-kas vadītājs. 1944 mobilizēts vācu armijā. Pēc kapitulācijas nometināts piespiedu darbos celtniecības vienībās Maskavā. 1946 atbrīvots. 1947-51 bibliogrāfs un nod. vadītājss ZA Misiņa b-kā. 1949-51 kā eksternis nokārtojis eksāmenus speciālos priekšmetos LVU Filol. fak. Bibliotēku zin. nodaļā. 1951-56 bijis izsūtījumā Vorkutā. 1956-65 vecākais bibliogrāfs ZA Fundamentālās b-kas Misiņa nodaļā.
J. sast. ZA akadēmiķu Aleksandra Šmita (1961) un Jāņa Bērziņa (1963, kopā ar R. Sluckinu) bibliogrāfijas, piedalījies dažādu bibliogr. rādītāju veidošanā - "Latviešu periodika" (1, 1968), "Latviešu daiļliteratūra krievu un citu PSRS tautu valodās", kā arī sagatavojis ZA institūtu zin. rakstu bibliogrāfijas. Periodikā rakstījis par A. Gobu, "Par krievu un latviešu literatūras sakaru vēsturi" ("Karogs", 1967, 4, pierādījis I. Krilova fabulu pirmos tulk. latv. valodā). Žurn. "Karogs" 1966-74 gatavoja materiālus nodaļai "Aiz mūsu robežām".

Birth time/place

19.12.1905
Bārta
Dz. tautskolotāja un ērģelnieka ģim.

Place/time of death

09.11.1974
Rīga

Occupations

Pseudonym

Valdis Jaujenieks

Education

1925
Liepāja State 1st Gymnasium
Ausekļa iela 9, Liepāja
Beidzis mācības.

1925–1928
studējisstudējis LU Mehānikas fakultātē

1949–1951
studējiskā eksternis nokārtojis eksāmenus speciālos priekšmetos LVU Filoloģijas fakultātē Bibliotēku zinību nodaļā

Buried

11.1974
Rīga
Apbedīts Meža kapos.