Toms Gailītis-Gaidulis

1 picture

23.11.1843 – 31.05.1917

Birth time/place

23.11.1843
Smiltene
Dzimis Smiltenes pagasta "Grestēs".

Place/time of death

31.05.1917
Dzērbene

Personal information

GAILĪTIS Toms (ps. Gaidulis,*1843.23.XI Smiltenes pag. Grestēs - † 1917.31.V Cēsu raj. Dzērbenē; apbed. Dzērbenes kapos) – skolotājs, kordiriģents, ērģelnieks, sab. darbinieks un literāts. Beidzis Smiltenes dr. skolu. 1859-61 bijis apkārtstaigājošs skolotājs (t. s. ambulants) Smiltenes apkaimē. 1861 iestājies VSkS, 1865 to absolvējis. Strād. par palīgskolotāju Palsmanes dr. sk. (1865-66), par mājskolotāju Dūķeru muižā – tag. Valmieras raj. Kocēnu pag. (1866-67). Bijis skolot. Dzērbenes dr. skolā (1867-1911), arī šīs dr. ķesteris un ērģelnieks (1874-1911), vad. Dzērbenes dr. kori. Tā dalībnieki veidojuši kodolu arī Dzērbenes-Drustu b-bas Dziesmu Vaiņags (1868-75) vīru korim, kas piedal. 1. DZSV (1873), un Dzērbenes Cerības b-bas jk., kas piedal. 2. DZSV (1880). Bijis A. Kronvalda domubiedrs, pastāvīgi sadarb. ar RLB, bijis arī Cēsu apr. skolot. konferences komitejas biedrs. Kopš 1868 publicējis dažādu žanru darbus: stāstus, pasakas, humoristisku un satīrisku prozu, ceļojuma aprakstus utt. laikr. Mājas Viesis,Baltijas Vēstnesis, Balss, Draugs un Biedris u. c. Visbiežāk parakstījies ar ps. Gaidulis, reizēm arī Kāds vidienes skolotājs, Videnietis, Vidienes Gaidulis, Gaidulītis u.c. Precējies ar literāti un skolot. Gaiduļu Paulu, īstajā vārdā Paulīni Gailīti.
LIT.: Peterson C., Bach J., Inselberg E., Das ritterschaftliche Parochiallehrerseminar in Walk, seine Lehrer und Zöglinge.1839-1890, R., 1898, 204. lpp.; Rubule I., Gailītis-Gaidulis Toms // Latviešu rakstniecība biogrāfijās, projekta vad. A. Rožkalne, 2. izd., R., 2003, 200.-201. lpp.; Tooms V., Atceres dienas // Novadnieks (laikr. Druva kultūrvēsturiskais piel.), 1998. 27. X; Tooms V., Vidusvidzemnieku biogrāfiskā vārdnīca, R., 2003
B. Jaunslaviete

GAILĪTIS-GAIDULIS Toms (1843.23.XI Smiltenes pag. Grestēs - 1917.31.V Dzērbenē, turpat apbed.) - skolotājs un literāts.
Dz. hernhūtiešu ģim. Beidzis Smiltenes draudzes skolu. Darbojies Smiltenes apkārtnē par apkārtstaigājošu skolotāju (1859-61). Māc. J. Cimzes skolotāju seminārā Valkā (1861-65), 1865-66 skolotājs Palsmanē, pēc tam mājskolotājs Dūķeru muižā (Valmieras tuvumā), 1867-1911 skolotājs un ērģelnieks Dzērbenē. Kopā ar sievu Gaiduļa Paulu vadījis Dzērbenes sab. dzīvi, sadarbojies ar A. Kronvaldu, rosīgi piedaloties latv. skolotāju konferencēs.
Pirmā publikācija - pasaka "Rīgas muzikanti" laikr. "Mājas Viesis" piel. 1868.4./16.III. Public. humoristiski satīr. prozu laikr. "Mājas Viesis", stāstus, tulk., rakstus par ped., sadzīvi, ceļojuma aprakstus (gk. laikr. "Draugs un Biedris", "Baltijas Vēstnesis", "Balss"). - Ps.: Gaidulis, Kāds vidienes skolotājs, Videnietis, Vidienes Gaidulis, Gaidulītis.
L. Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu. R., 1893.
I. Rubule

Affinities

Pseudonym

Vidienes Gaidulis

Education

mācījiesbeidzis Smiltenes draudzes skolu

1861–1865
mācījies seminārāmācījies J. Cimzes skolotāju seminārā Valkā

Working place

1867–1911
Dzērbenes draudzes skola
Dzērbene
Skolotājs

Buried

06.1917
Dzērbene