Sigma Ankrava

2 pictures

Birth time/place

26.03.1951
Rīga

Personal information

ANKRAVA Sigma (dz. 1951.26.III Rīgā) - tulkotāja un literatūrzinātniece.
Dz. inteliģentu ģim. Beigusi Rīgas 45. vsk. (1969) un LVU Svešvalodu fak. Angļu val. un literatūras nod. (1974). 1974-77 māc. PSRS ZA Austrumu pētniecības institūta aspirantūrā. 1978 aizstāvējusi filol. zin. kand. disertāciju "Indiešu anglofonās dzejnieces Sarodžīni Naidu daiļrade". No 1977 strād. LU Ārzemju lit. katedrā par lektori, docenti un katedras vadītāju. Lasījusi lekciju kursus par Rietumeiropas viduslaiku un renesanses literatūru, indiešu lit. vēst., Britu salu vēst. un kultūru.1999. ieguvusi habilitētās filol. dokt. grādu par disertāciju "Salu ķeltu leģendu evolūcija viduslaikos (karaļa Artūra un svētā Grāla leģendas)". Papildinājusies Anglijā (Londonas univ. 1993, Kembridžas univ. 1997) un ASV (Viskonsinas madisonas univ. 1994)Strād. arī Vācijā, Maincā, J.Gūtenberga univ. (2000), uzstājusies ar lekcijām Indijā, ASV, Anglijā, Somijā, Itālijā. No 2000 LU profesore, Moderno val. fak. Lit. un kult. studiju nod. vadītāja. RS b. (2000).
Pirmā publikācija - raksts "Indiešu lirika angļu valodā" žurn. "Karogs" 1977 (6.nr.).Līdz 80. gadu vidum laikr. "Literatūra un Māksla" regulāri public. raksti par indiešu lit. jaut., atdzejojumi no angļu un hindi val.; ap 30 rakstu kopkrājumos un periodikā. Rakstījusi priekšvārdus vai pēcv. grām.: S.Naidu "Zelta slieksnis" (1978, arī sast.), "Īru sāgas un pasakas" (1985), Dž.Čosera "Kenterberijas stāsti" (1991); "An anthology of English medieval and renaissance literature" ("Angļu viduslaiku un renesanses literatūras antoloģija", 1998, arī sast. kopā ar I.Penēzi). Māc. grām. "Literatūra 10. klasei" (1991, 1996) līdzautore. Maskavā 1984 krievu val. public. grām. par S.Naidu. Sar. grām. "Druīdu svētbiržu ugunis" (1995), "Vai Lāčplēsis bija karalis Artūrs?" (2000).
L. Mēnesis Kembridžā - iespēju bagātība [S. Ankrava sarun. ar L. Dumberi] // Diena, 1997, 17.X).
I. Rubule

Education

1969
Riga secondary school No. 45

1974–1978
mācījies aspirantūrāmācījusies PSRS ZA Austrumu pētniecības institūta aspirantūrā

1974
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Svešvalodu fakultātes Angļu valodas un literatūras nodaļa

1993
citi izglītības veidiinformācijas un pieredzes iegūšanas nolūkā papildinājusies Anglijā (TEMPUS stipendija)

1993
studējispapildinājusies Londonas univ.

1994
studējispapildinājusies ASV Viskonsinas Madisonas univ.

1996
citi izglītības veidiIeguvusi mēneša stipendiju Sorosa fonda, Britu padomes un LU rīkotajā konkursā.papildinājusies Kembridžas universitātē

Awards

Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts
Atzinības raksts piešķirts par īpašiem nopelniem zinātnes attīstībā un Latvijas–Indijas starptautiskās sadarbības veicināšanā.
2017