Joahims Baumanis

1 picture
Roles: author

09.01.1712 – 01.01.1759

Joahims BAUMANIS (Baumann, 1712 - 1759) ir vācu tautības latviešu garīgās literatūras autors. Baumanis ir dzimis muižas īpašnieka, vēlākā Kēnigsbergas vecākā skolu inspektora Joahima Baumaņa ģimenē. Mācījies skolā Liepājā, studējis teoloģiju Halles universitātē. Pēc studiju beigšanas kalpojis kā luterāņu mācītājs Gramzdā (1733-34), Jaunpilī un Blīdenē (1734-41), Liepājā (1741-45), īslaicīgi bijis vācu mācītāja palīgs Durbē un Grobiņas diecēzes prāvests (1746-47). No 1747, būdams Kurzemes superintendents, gādājis par latviešu garīgo grāmatu izdošanu, slavējis un atbalstījis latviešu centienus izglītoties. Rediģējis Georga Manceļa, Heinriha Ādolfija grāmatu atkārtotos izdevumus. Sarakstījis priekšvārdu G. F. Stendera grāmatai "Svēti stāsti" (1756) u.c. grāmatām; sarakstījis, tulkojis un pārstrādājis 14 garīgas dziesmas latviešu valodā, kuras pirmoreiz publicētas Kurzemes dziesmu grāmatās (1754). Baumaņa dziesmām raksturīga laba valoda. Viņš ir labojis savu priekšgājēju krāšņās barokālās dziesmas, paša tekstiem raksturīga vienkāršība un skaidrība; dziesmu centrā - ticīgs cilvēks, kuru pastāvīgi nodarbina cīņa ar saviem netikumiem. Baumanis sacerējis latviski arī vairākus sprediķus, tie publicēti Georga Manceļa sprediķu grāmatas 4. izdevumā (1746).

Birth time/place

09.01.1712
Kretingale

Place/time of death

01.01.1759
Jelgava

Personal information

Joahims Baumanis (Baumann, 1712-1759) ir dzimis muižas īpašnieka Joahima Baumaņa (1669-1746) un viņa sievas Sofijas Elizabetes, dzimušas Hoijeres (Hoyer, 1671-?) ģimenē. Pirmo izglītību viņš ir ieguvis mājās.
Joahims Baumanis bija precējies ar Šarloti Stafenhāgenu (Stavenhagen, ap1718-1801), no Durbes mācītājmuižas; laulībā dzimuši bērni - Anna Marija fon Lucava (Lutzau, 1745-1815), dēls gleznotājs un literāts Johans Heinrihs Baumanis (Baumann, 1753-1832), Šarlote Gotlībe Baumane (dzim.1750), Dāvids Baumanis un Elizabete Ģertrūde Boka (Bock).
Par ģimenes locekļiem ziņas arī no: https://www.geni.com/people/Joachim-Baumann/600000... [14.01.22.]; vēsts par Baumaņa atraitnes nāvi: Mitauische Zeitung, 1801, nr.58 (20.07).

Joahima Baumaņa portretu - eļļas gleznu - darinājis Leonhards Šorers (Schorer, 1715-1777), Kēnigsbergas portetists, kas Jelgavā ieradās 18. gadsimta vidū, bija ļoti ražīgs meistars un pieprasīts Kurzemes pilsoņu un aristokrātu aprindās un Jelgavā arī mira. Baumaņa portrets pirms otrā pasaules kara bija Kurzemes provinces muzeja ekspozīcijā.
Par Šoreru sīkāk sk.: Ieva Lancmane. Jelgavas mākslinieki un glezniecība 17. un 18.gadsmitā. Senā Jelgava (sast. E.Grosmane). neputns, 2010, 133.-137. lpp.; portreta atrašanās vieta norādīta: Edvarda Šmite. Medību mālderis Johans Heinrihs Baumanis. No: Ed. Šmite, P. Daija. Johans Heinrihs Baumanis. Rīga: Neputns, 2017, 17. lpp.

Professional activity

Lūgšanas, dziesmas, ievads u.c. teksti latviešu luterāņu izdevumos; tekstu rediģēšana1744: Lettische Neu verbesserte und vollständige Kirchen-Agende oder Hand-Buch, darinnen Nebst den Evangeliis, Episteln, der Historia von der Geburt, Leyden, Sterben, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christi unsers Heilandes, etc. [Luterāņu rokasgrāmatas 2.izdevums; lūgšana 49.-50. lpp.]. Kēnigsberga: Hartungs.
1744: Kurländisches neues vollständiges lettisches Gesangbuch [dziesmu grāmata; korektūra]. Kēnigsberga: Hartungs.
1746: Jauna latviešu sprediķu grāmata, kurā atrastiņi visi sprediķi pār tiem evaņģeliumiem, kas svētdienās in uz svētkiem utt. [Manceļa sprediķu grāmatas 4. izdevums: veltījums Kurzemes hercogistes padomes locekļiem; priekšvārdi latviešu un vācu valodā; pēc iepriekšējā redaktora A.Grēvena nāves - izdevuma publicēšanas pārraudzītājs; tekstu redakcija]. Kēnigsberga: Hartungs.
1754: Kurzemes jauna un pilnīga dziesmu grāmata, kurā sešsimts un četrdesmit garīgas jaukas un daudz no jauna sataisītas dziesmas.. [Kurzemes dziesmu grāmata; priekšvārds latviešu un vācu valodā, datēts ar 9.01.1754.; redaktora darbs kopā ar G.F.Stenderu; dziesmas]. Kēnigsberga: Hartungs.
1754: Lettisches Gebet-Buch [H.Adolfija sakārots lūgšanu krājums; redakcionāls darbs]. Kēnigsberga: Hartungs.
1754: Tie svēti evaņģeliumi, to svētu apustuļu grāmatas jeb raksti, stāsti no tās piedzimšanas, mocīšanas, miršanas, piecelšanas in debess braukšanas mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus [redakcionāls darbs]. Kēnigsberga: Hartungs.
1756: Svēti stāsti, no kuriem 52 no vecas Derības laikiem, 52 no jaunas Derības laikiem utt. [G.F.Stendera izstrādāti bībeles stāsti bērnu apmācībai; redakcionāls darbs un korektūra.] Kēnigsberga: Hartungs.
1762: Jauna latviska dziesmugrāmata, pastāvēdama iekš jaukām garīgām dziesmām, visādos gada un svētku laikos [Vidzemes dziesmu grāmata; J.Baumaņa dziesmu pirmpulicējums Vidzemes latviešiem]. Rīga: Frēlihs.
1779: Jauna un maza latviešu dziesmu grāmata, kurā trīssimsešdesmit un piecas jaukas garīgas dziesmas [J.K.Baumbaha sakārtots dziesmu un lūgšanu krājums; ievietotas J. Baumaņa dziesmas]. Jelgava: J.F.Stefenhāgens.

Garīgās dziesmas latviešu valodā 1754. gada dziesmu grāmatā101. Kā būs, ak saldais Jēzuliņ! [Was soll ich liebster Jesu du], 93.lpp.
116. Mans Jēzus labu nakti dod [Nun giebt mein Jesus gute Nacht, J. Rist], 108.lpp.
327. Ak, Dievs, tu žēlīgs Dievs [O Gott, du frommer Gott, J. Heermann], 335.lpp.
351. Mans Dievs in gan [Ich bin vergnügt], 364.lpp.
360. Raug, Dieviņ, cik man naidnieku [Schau lieber Gott wie meine Feind, D. Denicke], 377.lpp.
475. Dievs mūsu Kungs un valdnieks [Gott herrschet und hält bey uns Haus], 504.lpp.
481. Īss laiks pasā stundiņā [Kurz ist die Zeit, kurz sind die Jahr], 512.lpp.
492. Mīļais Dievs, kad jele miršu? [Lieb[st]er Gott wenn werd ich sterben, C. Neumann], 523.lpp.
536. Rīta dziesma. Kungs, kas tu visas lietas, 574.lpp.
557. Svētos rītos. Dievs pār visiem Dieviem teicams, Visu laiku valdnieks 596. lpp.
620. Svētdienas vakara dziesma. Jau šis mūsu svēts laiks beidzās 649. lpp.
628. Mīļais Jēziņ atver man` [Liebster Jesu thu mir auf], 655. lpp.
630. Pie Līķu rakšanas. Ar Dievu, mīļi radiņi. [Gehabt euch wohl, ihr meine Freund] 657.lpp.
631. Ziemassvētku dziesma. Uzmosties mana dvēselīt`. [Ermuntre dich mein schwacher Geist, J. Rist], 657. lpp.

Latviešu sprediķi Georga Manceļa sprediķu krājuma 4. izdevumā (1746)Otrs sprediķis uz Ziemassvētku pirmu svētdienu par vesperes mācību
Sprediķis uz tā svēta Stepiņa dienu, kas Ziemassvētku otrā svētdienā lasāms iraid
Sprediķis uz Ziemassvētku beidzamu svētdienu
Otrais sprediķis uz Lieldienas pirmo svētdienu par vesperes mācību
Sprediķis uz Lieldienas trešo svētdienu
Otrais sprediķis uz Vasaras svētku pirmo svētdienu par vesperes mācību
Sprediķis uz vasaras svētku trešo svētdienu
Sprediķis uz to otru desmitu un septītu svētdienu pēc Vasaras svētku atsvētes.

Affinities

Occupations

Name at birth

Joachim Baumann

Pseudonym

J.B.

Additional names

Jukums

Education

Liepāja Town School
Liepāja
ieguvis pamatizglītību, laiks nav precizēts; mācību laikā dzīvojis pie savas māsas un viņas vīra Liepājas tirgotāja Heinriha Elzeviha (Elsewig, arī Elswig).

University of Halle
Halle
studē teoloģiju

Working place

09.07.1733–09.08.1734
Gramzdas evaņģēliski luteriskā draudze
Gramzdas luterāņu baznīca
Draudzes mācītājs, kalpošanas laikā strādā pie latviešu grāmatu manuskriptiem. Manceļa sprediķu grāmatas 4. izdevuma (1746) priekšvārdā Baumanis ieraksta pateicību Gramzdas draudzei par čaklu latviešu grāmatu pirkšanu. Arī Manceļa sprediķu krājumu gramzdenieši iegādājas kuplā skaitā. H. Biezais raksta - grāmata vēl 1938. gadā ir atrodama vairāku gramzdēniešu mājās.No: H. Biezais. Gramzdas draudzes vēsture. [ASV]: Auseklis, 1987, 99.-100.lpp.

09.08.1734–1741
Jaunpils evaņģēliski luteriskā draudze
Jaunpils luterāņu baznīca, Jaunpils pagasts, Tukuma novads
Draudzes mācītājs, apkalpo arī Blīdenes draudzi.

27.03.1741–09.1745
Liepājas svētās Annas draudze
Liepājas sv. Annas baznīca
Draudzes mācītājs, ieved amatā Aleksandrs Grēvens.

30.10.1745–08.1747
Durbes evaņģēliski luteriskā draudze
Durbes luterāņu baznīca
Vācu draudzes mācītāja palīgs, ieved amatā Aleksandrs Grēvens. 1746/47 Grobiņas diecēzes prāvests.

22.10.1747–1759
Jelgavas Sv.Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze
Jelgavas Svētās Trīsvienības Evaņģēliski luteriskā baznīca
T.s. Rīta mācītājs; Jelgavas vācu draudžu virsmācītājs.

11.10.1747–12.01.1759
Kurzemes konsistorija
Jelgava
Kurzemes baznīcas galva jeb superintendents; Kurzemes konsistorijas piesēdētājs; šajā laikā ordinēja un ieveda amatā 42 mācītājus, iesvētīja 9 baznīcas. Baumaņa pēdējā publiskā uzstāšanās bija pateicības sprediķis, slēdzot landtāgu 1758. gada 3.adventē, drīz pēc tam viņš saslima un mira.