Frīdrihs Mālberģis

1 picture
Roles: poet, teacher

01.01.1824 – 03.03.1907

Birth time/place

01.01.1824
Dzimis Dundagas pagasta Antēs.

Place/time of death

03.03.1907
Sece

Personal information

MĀLBERĢIS Frīdrihs (1824.1.I Dundagas pag. Antēs - 1907.3.III Secē, turpat apbed.) - dzejnieks.
Dz. saimnieka ģim. Beidzis Irlavas skolotāju semināru (1844), līdz 1850 bijis skolotājs Kubeles sk. pie E. Dinsberga, pēc tam apm. gadu dzīv. Rīgā, tad skolotājs Birzgalē (1851-56), Secē (1856-87, arī dirketors), tad Šķesteru, Altenes sk.). Mūža beigās dzīv. Seces pag. Vecskultēs.
No 1845 public. laikr. "Latviešu Avīzes" tulk. vai lokalizētus stāstiņus, vēlāk arī laikr. "Mājas Viesis", "Baltijas Vēstnesis", "Balss" u.c. populārzin. rakstus, stāstus, ap 200 dzejoļu. Dzejojumā "Staburags un Liesma jeb Veci un jauni laiki" (1869) simboliski vēstīts par latv. tautas aizvēsturi, tā ir pirmā latv. mitoloģiski filoz. poēma. Krāj. "Dzejas skaņas" (1880) klusas liriskas pārdomas par dzīvi, nāvi, mīlestību, dabu, kristīgās ticības ideālu cildinājums; arī episka un balādiska rakstura tdz. un teiku motīvi. Stāstā "Platā ēna" ("Austrums", 1885, 8) tēloti klaušu laiki Ljā. Sast. krāj. "Bēru dziesmas visādām vajadzībām sētā un kapsētā" (1893). Sar. pirmo G. Merķeļa biogr. latv. valodā "Garlība Merķeļa mūža strauts" (pirmpublic. žurn. "Burtnieks", 1934, 7-9), kurā izmantota G. Merķeļa autobiogr. vācu val. (Leipcigā 1839-40).
Izd. raksti (1925).
L. Goba A. Fridrihs Mālberģis // Ritums, 1924, 1; Kaudzīte M. Atmiņas no "tautiskā" laikmeta.. Cēsis - R., 1924, 1. sēj.; Goba A. Fridriha Mālberģa dzīve // Mālberģis F. Raksti R., 1925; Ķikāns V. Staburags un Liesma // Varavīksne. 1969. R., 1969; Zarāns A. Seces pagasta skolotājs, dzejnieks un ķesteris // Staburags, 2000, 13.I.
B. Gudriķe

Occupations

Education

–1844
Irlavas skolotāju seminārs
Bētiņa iela
Beidzis Irlavas skolotāju semināru.

Buried

Sece