Broņislavs Tabūns

1 picture

19.12.1928 – 21.10.2004

Broņislavs Tabūns (1928–2004) – literatūras zinātnieks, kritiķis, profesors un pasniedzējs. Piecu monogrāfiju un trīs mācību līdzekļu autors. Piedalījies vairāku latviešu literatūras vēstures izdevumu sagatavošanā, kā arī daudzu literatūrkritisku un teorētisku rakstu autors. Viņa pētījumus raksturo rūpīga iedziļināšanās izpētes objektā, vispusīgs problēmas izgaismojums un pārdomāts izteiksmes veids.

Birth time/place

19.12.1928
Bieržgaļs (-lis)
"Motori".

Place/time of death

21.10.2004
Rīga

Professional activity

Darbība literatūrzinātnē un kritikā1956: disertācija "Komunista tēls latviešu padomju romānā" filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai (zinātniskais vadītājs Kārlis Krauliņš).
1957: pirmā publikācija "Daži komunista tēla izveides jautājumi latviešu padomju romānā" žurnālā "Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstis".
1958: pirmā publikācija – recenzija "Tautas dzīvības vārdā" laikrakstā "Literatūra un Māksla".
1975–1988, 1991: "Kritikas gadagrāmata" sastādītājs (kopā ar Intu Čaklo un Ildzi Krontu).
1980: disertācija "Raksturs latviešu prozā" filoloģijas zinātņu doktora grāda iegūšanai.
1999: valsts emeritētais zinātnieks.
Literatūrvēsturē pētījis gan procesu, gan atsevišķu rakstnieku daiļradi. Literatūras teorijā aplūkojis prozas kategorijas, tēlainību, daiļdarbu struktūrelementus, jaunrades procesu, ekspresionismu, konstruktīvismu, sirreālismu un eksistenciālismu. Publicējis rakstus par Regīnu Ezeru, Zentu Mauriņu, Visvaldi Lāmu, Zigmundu Skujiņu, Jāni Kalniņu, Jāni Einfeldu, Jāni Klīdzēju, Gunti Zariņu, Gunāru Janovski. Literatūrkritikā rakstījis par prozas attīstības un kritikas metodoloģijas jautājumiem.
Zinātniski pedagoģiskā darbībaAugstskolās bakalaura un maģistra studiju programmās lasījis
lekciju kursus: literatūras teorija, jaunākā latviešu literatūra, ievads latviešu literatūrpētniecības
vēsturē, literārās jaunrades process, virzieni un žanri latviešu literatūrā, prozas teksta
analīze, modernisms un postmodernisms latviešu literatūrā.
1954: pirmā publikācija "Trūkumi vidusskolu absolventu zināšanās literatūrā" laikrakstā "Skolotāju Avīze".

Quotes

"Profesoram Tabūnam piemita ne tikai cītīga darba darītāja īpašības. Viņš bija no tiem cilvēkiem, kuru patiesi interesēja ne tikai savs, bet arī citu paveiktais. Broņislava Tabūna grāmata tapa rūpīgā, neatlaidīgā darbā, un tās veidojās, allaž rūpīgi iedziļinoties jaunākajās pētniecības tendencēs. Arī tāpēc sarakstītās grāmatas ir liecība ne tikai par viena cilvēka darbu, bet arī par laiku, kurā viņš dzīvojis."

Kalnačs, Benedikts. Broņislavu Tabūnu (1928–2004) pieminot. Humanitāro Zinātņu Vēstnesis, 2005, Nr. 7, 124. lpp.
"Ja varētu vienā vārdā izteikt B. Tabūna darbības dominanti, gribētos izmantot mazliet novecojušo, bet trāpīgo apzīmējumu "censonis". Šo vārdu es lietoju vispozitīvākajā nozīmē, jo tas vislabāk atbilst B. Tabūna aktīvajai un nerimtīgajai būtībai. Visu savā dzīvē viņš ir sasniedzis, pateicoties tikai sev, savam neatlaidīgajam un mērķtiecīgajam darbam, savai pašaizliedzīgajai atdevei izraudzītajam dzīves aicinājumam. [..]
B. Tabūna pētījumi atrodami gandrīz visos institūta kopdarbos. Tos raksturo rūpīga iedziļināšanās izpētes objektā, vispusīgs problēmas izgaismojums un pārdomāts izteiksmes veids."

Vāvere, Vera. Broņislavam Tabūnam – 70. Letonica, 1998, Nr. 2, 196. lpp.

Education

–1948
Daugavpils Teacher's Training Institute
Daugavpils

–02.07.1951
Latvian State Pedagogical Institute
Rīga
Filoloģijas fakultāte. Specialitāte – filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs.

1951–1956
Latvian State Pedagogical Institute
Rīga
Aspirantūra latviešu literatūras specialitātē.

1982
The Maxim Gorky Literature Institute
Povarskaya 25А, Maskava
Filoloģijas zinātņu doktors. Doktora disertācija "Raksturs latviešu prozā" (grāmatā 1978. gadā).

1992
Rīga
Habilitētais filoloģijas doktors.

Working place

1948–1949
Bērzpils vidusskola
Dārza iela 12, Bērzpils
Skolotājs.

1952–1953
Rēzeknes Valsts Pedagoģiskais institūts
Rēzekne
Pasniedzējs.

01.01.1957–29.09.1964
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks.

29.09.1964–10.11.1970
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Vecākā zinātniskā līdzstrādnieka vietnieks.

10.11.1970–23.07.1982
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks.

23.07.1982–06.09.1989
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Filoloģijas zinātņu doktors. No 1986. gada 1. jūlija – vadošais zinātniskais līdzstrādnieks.

06.09.1989–13.05.1993
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Literatūras vēstures daļas vadītājs.

1993–2004
University of Latvia
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes profesors.

1993–2000
University of Latvia
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes profesors.

13.05.1993–01.07.1999
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Latvijas Zinātņu akadēmija
Profesors.

2001–2004
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Specializētās promocijas un habilitācijas padomes loceklis ar eksperta tiesībām literatūrzinātnē.

Participation in organisations

1976–1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs.

1990–2004
Latvian Writers’ Union
Lāčplēša iela 48/50 – 12
Biedrs.

1990–2004
Latvijas Zinātnieku savienība
Rīga
Biedrs.

1992–2004
Latvian Academy of Sciences
Latvijas Zinātņu akadēmija
Korespondētājloceklis.

Awards

Andreja Upīša prēmija (ZA)
Prēmija piešķirta par pētījumu "Raksturs latviešu prozā: Iecere un izveide".
1979