Viktors Hausmanis

lv
Report to editor

Collections (3)

Items: Author (1)

Works: Author (95); Compiler (27); Editor (55); Author of the comment (48); Person of reception (15)

Photos: Person in photo(108)

NameViktors Hausmanis
Personal informationHAUSMANIS Viktors (dz. 1931.6.XII Jelgavā) - literatūras un teātra zinātnieks, habil. filol. z.d. (1972), habilitētais filol. dokt. (1992), LZA akad. (1989), LZA īstenais loc. (1989).
Dz. pastnieka ģim. Beidzis Ljas Valsts Ped. inst. (1954). Kopš 1957 strād. ZA Val. un lit. inst., kopš 1973 direktora vietn. zin. darbā, 1983-99 direktors (tag. Lit., folkl. un mākslas inst.). Teātra darb. sav. b. (1959). RS b. (1965). LPSR N.b.k.d. (1981). 1989-2001 LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nod. vadītājs. M. Zīverta fonda pr-js.
H. piedalījies Val. un lit. inst. kolektīvajos darbos, rakstījis par Raini, latv. dramaturģiju. Izstrādājis J. Raiņa Kopotu rakstu zin. izd. tekstoloģiskos principus, sagatavojis un komentējis 9., 11.-15. sēj. (1980-82, LPSR Valsts prēm. 1987). Nozīmīgu darbu veicis Raiņa un latv. dram. pētniecībā. Grām. "Rainis un teātris" (1965), "Raiņa daiļrades process" (1971), "Raiņa dramaturģija" (1973), krāj. "Rainis mūsdienu teātrī" (1990), raksts "Raiņa ieceru universālisms nepabeigtajās lugās" (krāj. "Rainis radošo meklējumu spogulī", 2001). Kopš 1956 darbojas t-ra zinātnē, publikācijas par latv. t-ra un dram. attīstības problēmām, recenzijas. Grām. "Dramaturgs Harijs Gulbis" (1980), "Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija" (1984), "Ādolfs Alunāns" (1988) izgaismotas būtiskas rakstn. personības iezīmes, atklātas jaunas estēt. kvalitātes daiļradē, parādīta dram. loma latv. skatuves mākslas attīstības procesā. Bijis "Latviešu literatūras vēstures" (1-3, 1998-2001) zinātniskais vad., uzrakstījis nodaļas par latv. drāmu kopš 1918 līdz mūsdienām. Rakstījis apceres par A.Saulieti, R.Rīdzinieku, tās ievietotas šo rakstnieku darbu izdevumos. 80. gadu beigās pievērsies latv. trimdas dram. un t-ra izpētei. Sar. grām. "Latviešu aktieri trimdā" (1996) un "Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji" (1999), "Mārtiņš Zīverts" (2003). Sast. M. Zīverta darbu izlases "Lugas" (1988) un "Kamerlugas" (1989) un Anšlava Eglīša darbu izlasi "Lugas" (1990) ar plašiem komentāriem un apc. par M. Zīverta un A. Eglīša dzīvi un daiļradi. Sast. un komentējis M.Zīverta autobiogr. un vēstuļu kopojumu "Par sevi" (1992), kā arī kopkrāj. "Trimdas lugas" (1-2, 1994-95) ar plašu ievadapcerējumu. LZA Senāts 1996 par latv. trimdas dramaturģijas izpēti un publikācijām piešķīris H. Viļa Plūdoņa balvu. Sar. monogr. par aktrisēm un rež., kurās raitā, atklātā, sirsnīgā stāstījumā lomu analīzes apvienotas ar mākslin. pas. uztveres un radošā darba specifikas atklāsmi. Gaišu, labestīgu personības starojumu pauž H. grām. "Lilija Ērika" (1968), "Sarunas ar Felicitu Ertneri" (1977), "Lilita Bērziņa" (1980), "Alma Ābele" (1983), "Velta Līne" (1986), "Manas aktrises", "Vecās Jelgavas aktieri" (abas 2001).
H. lasījis speckursu par Raini un lekc. par trimdas dramaturģiju LU, par latv. drāmu Minsteres un Bonnas univ. vācu studentiem.
L. Par darbu: (Saruna ar V.H.) / Pierakst. S.Radzobe // LM, 1981, 4.XII; Liniņš A. Par Viktoru Hausmani // T-ris ub dzīve, 1982, 26; Mani var pārsteigt bezjēdzība: (Saruna ar V.H.) / Pierakst. A.Jundze // LM Ljā, 2001, 13.XII.
B. Gudriķe
Work

Jaunākās zinātniskās publikācijas

Grāmatas
1996: Latviešu aktieri trimdā: Biogrāfijas un apceres. Rīga: Preses Nams
2001: Vecās Jelgavas aktieri. Rīga: Zinātne
2005: Latviešu teātris trimdā: Vācija, Austrija, Beļģija, Dānija, Anglija, Zviedrija. Rīga: Zinātne
2008: Latviešu teātris ASV un Kanādā. Rīga: Zinātne
2009: Latviešu drāmas sākotne. Rīga: Zinātne
2010: Latviešu teātris Austrālijā. Rīga: Zinātne
2013: Latviešu lugu rādītājs: Rīga: LU LFMI
2014: Jelgavas teātris. Rīga: Zinātne
2014: Laimonis Siliņš un Sanfrancisko Mazais teātris. Rīga: Zinātne
[saraksts papildināms]

Administratīvie pienākumi, darbs padomēs, komisijās

1989 – LZA īstenais loceklis
1989–2001 – LZA Humanitāro un sociālo zinātņu nozares vadītājs
1992 – LZA Senāta loceklis

Zinātniskā darbība

1959 – filoloģijas zinātņu kandidāts. "Raiņa drāma "Uguns un nakts"" 1959, Valodas un literatūras institūts (vad. prof. I. Zeļinskis)
1973 – filoloģijas zinātņu doktors. "Raiņa dramaturģija"
1992.06.02. – nostrificēts, Dr. habil. filol.


Pagodinājumi

2017: Viktoram Hausmanim piešķirts Valsts emeritētā zinātnieka diploms.
Occupationsliterary scholar
theatre scientist
Birth time/place06.12.1931
Jelgava
Jelgava
Education1946
Jelgavas 3. pamatskola
Jelgava
Jelgava

Beidzis Jelgavas 3. septiņgadīgo skolu.


1950
Jelgava Pedagogic School
Jelgava
Jelgava

Beidzis Jelgavas pedagoģisko skolu.


1950 – 1954
Latvian State Pedagogical Institute

Beidzis Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras fakultāti, specialitāte latviešu valoda un literatūra.


1954 – 1957
The Maxim Gorky Literature Institute
Povarskaya 25А, Maskava
Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069

Beidzis aspirantūru pie PSRS ZA M. Gorkija Pasaules literatūras institūta Maskavā.

Working place1957 – 1973
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta zinātniskais līdzstrādnieks

1973 – 1983
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
LZA Valodas un literatūras institūta direktora vietnieks

1983 – 1992
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
LZA Valodas un literatūras institūta direktors

1992 – 1999
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktors

1995
Westphalian Wilhelms-University
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany
Viesprofesors Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē

1997
Westphalian Wilhelms-University
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany
Viesprofesors Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē

1999
Bonnas Universitāte
Bonna
Bonn, North Rhine-Westphalia
Viesprofesors Bonnas universitātē

1999 – 2013
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks, Literatūras vēstures nodaļas vadītājs

2001
Westphalian Wilhelms-University
Minstere
Münster, North Rhine-Westphalia, Germany
Viesprofesors Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē

2013 yet
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Mūkusalas iela 3, Rīga
Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Kopš 2013 – LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks

Participation in organisations1959 yet
Latvijas Teātra darbinieku savienība
Eduarda Smiļģa iela 37/39
Eduarda Smiļģa iela 37, Rīga, LV-1002

Latvijas Teātra darbinieku savienības biedrs


1965 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Biedrs

1990 yet
Latvian Writers’ Union
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011
Biedrs
RewardsLPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1981

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par Raiņa Kopoto rakstu akadēmisko izdevumu 30 sējumos (1977-1986): izstrādājis J. Raiņa Kopotu rakstu zinātniskā izdevuma tekstoloģiskos principus, sagatavojis un komentējis 9., 11.-15. sēj. (1980-1982).
Zinātnē un ražošanā
1987

LZA Viļa Plūdoņa balva
Balva piešķirta tobrīd LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktoram Viktoram Hausmanim par darba kopumu "Latviešu trimdas dramaturģijas izpēte un darbu publikācijas".
1996

Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa
Medaļa piešķirta par ievērojamu ieguldījumu latviešu dramaturģijas un teātra vēstures izpētē.
2007

LZA Raiņa balva
Balva piešķirta par latviešu literatūras un kultūras procesu izpēti un izcilu ieguldījumu Raiņa daiļrades pētniecībā.
2012

Atzinības krusts
Ordeņa komandieris ar Ordeņa kapitula 2012. gada 13. aprīļa lēmumu. (Ordenis pasniegts 2012. gada 4. maijā Rīgas pilī.)
III šķira
2012

Jelgavas pilsētas domes Goda raksts
Goda raksts piešķirts par radošu darbu teātra zinātnes un kritikas veidošanā un mūža ieguldījumu Jelgavas pilsētas kultūrvides veidošanā.
2014

Latvijas Republikas Ministru kabineta balva
Balva piešķirta akadēmisko rakstu krājuma "Latvieši un Latvija" redakcijas kolēģijai – Ilgai Jansonei, Tālavam Jundzim, Viktoram Hausmanim, Maijai Kūlei, Andrejam Vaskam un Guntim Zemītim – par būtisku devumu starpnozaru disciplīnas – letonikas – attīstībā un nacionālās identitātes stiprināšanā, sagatavojot un izdodot četru sējumu akadēmisko rakstu krājumu "Latvieši un Latvija".
2014

Kultūras ministrijas Atzinības raksts
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atzinības raksts piešķirts par izciliem sasniegumiem Latvijas kultūras dzīvē.
2016

Map legend

Showing 1-17 of 17 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Jelgava
(Jelgava)
06.12.1931Birth time/placeCity
2Povarskaya 25А, Maskava
(Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069)
1954 - 1957EducationBuilding, house
3Jelgava
(Jelgava)
1946EducationCity
4Jelgava
(Jelgava)
1950EducationCity
5Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1957 - 1973Working placeBuilding, house
6Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1973 - 1983Working placeBuilding, house
7Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1983 - 1992Working placeBuilding, house
8Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1992 - 1999Working placeBuilding, house
9Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1999 - 2013Working placeBuilding, house
10Mūkusalas iela 3, Rīga
(Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048)
2013Working placeBuilding, house
11Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
1995Working placeCity
12Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
1997Working placeCity
13Minstere
(Münster, North Rhine-Westphalia, Germany)
2001Working placeCity
14Bonna
(Bonn, North Rhine-Westphalia)
1999Working placeCity
15Eduarda Smiļģa iela 37/39
(Eduarda Smiļģa iela 37, Rīga, LV-1002)
1959Participation in organisationsBuilding, house
16Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1965 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
17Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
(Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga, LV-1011)
1990Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.