Pāvils Vasariņš

lv
Report to editor

Collections (2)

Works: Author (36); Compiler (3); Author of the comment (1); Person of reception (1)

Audio/video: Narrator (1)

Photos: Person in photo(5)

NamePāvils Vasariņš
SummaryPāvils Vasariņš (1928–2019) ir literatūrkritiķis un ārsts. Mācījies Rīgas Franču licejā, studējis medicīnu Vācijā un Kanādā, savā profesionālajā ikdienā bija ārsts, dermatalogs un vairākus medicīnas grāmatu autors, tomēr tam līdzās saglabājis noturīgu interesi par literatūru. "Dziļa interese par literātūru, it sevišķi dzeju, kā arī līdzdalība "iespiestā vārda" tapšanā ir Pāvila Vasariņa tēla otra puse, un no šīs „tēla puses" trimdas latviešu kultūrai un sabiedrībai ir ticis daudz labuma. šī interese Pāvila Vasariņa būtībā iemājojusi jau kopš vidusskolnieka gadiem Latvijā." (Laiks, 2011, 26. marts). Rakstniece Indra Gubiņa viņu dēvējusi par dziednieku un dzejas draugu. Par savu paaudzi teicis: "Mana paaudze ir tā, kas Latvijā ieguvusi vidējo izglītību, bet tālāko teorētisko un praktisko dzīves skolu izgājusi trimdā – ne jau bez šejienes dzīves un vides ietekmēm. Tā esam – "gramatiski" runājot – divdabji. Zināma garīga barība vajadzīga abām dabām, un ar dzimtenes atmiņām vien neiztikt; tās jau daudziem sāk izbālēt." (Laiks, 1962, 25. apr.)
Dzīvodams Kanādā, aktīvi piedalījies literārās dzīves organizēšanā, rīkojis t. s. "Jaunā Gaitas" literāros kokteiļus", rakstījis par literāriem notikumiem, recenzijas, apskatus. Sastādījis Kārļa Skalbes lirikas izlasi " Klusa gaisma" (1972). Viņa sakārtojumā Latvijā izdoti dzejnieces Ainas Zemdegas Raksti 5 sējumos, recenzijas, apceres un reportāžas apkopotas grāmatā "Varavīksnes spēks" (2011).

Personal informationDzimis diplomāta (20. gs. 20. gadu sākumā Latvijas vēstniecības Krievijā, Maskavā tirdzniecības atašejs), sabiedriskā darbinieka kuģu rēdera Edmunda Vasariņa ģimenē Rīgā. Māte Jevgenija dzimusi Ukrainā, kopš 1919. gada dzīvoja Latvijā, apguva latviešu valodu un kā brīvklausītāja studējusi Latvijas Universitātē.
Bērnību aizvadījis lauku sētā Zemgalē. Ģimene dzīvojusi Mežaparkā.
Brālis Pēteris Vasariņš (1924–1997) bijis reportieris laikrakstā "Tēvija", cīnījies leģionā, kritis gūstā Zēdelheimā, kur bijis laikraksts "Laika Grieži" redaktors, dzīvojis Anglijā un strādājis apgādā "Papardes Zieds", 1953. gadā pārcēlās uz Kanādu.

Tēvs 1940. gadā represēts.
1944. gada 28. septembrī atstāja Rīgu, kādu laiku bija Liepājā, tad devās bēgļu gaitās uz Vāciju.

Noturīgajā interesē par literatūru būtiska nozīme skolotājām: rakstniecei un vēsturniecei Angelikai Gailītei (1884–1975) (Rīgas Franču licejs) un latviešu valodas skolotājai, valodniecei Valerijai Bērziņai-Baltiņai (1906–2000) (Latviešu ģimnāzijā Eslingenē).

Pirmo gadu pēc emigrācijas uz Kanādu nostrādājis lauksaimniecībā, tad uzsāka studijas.

1972: pirmo reizi viesojies Latvijā.
Work

Literārā darbība

1944: pirmā pieredze žurnālistikā: kā ģimnāzists iesaukts gaisa spēku izpalīgos un strādāja šīs organizācijas žurnāla redakcijā.
1944
: vasarā strādājis Latvijas Jaunatnes organizāciju bibliotēkā.
1947: mācījies profesionālā tulku skolā Vācijā, intensīvi mācoties vācu, angļu un krievu valodas, strādā un tulko juridisko dokumentis Internacionālās bēgļu organizācijas (IRO) vajadzībām.
Kopš 60. gadiem žurnālos "Jaunā Gaita", "Treji Vārti", laikrakstos "Laiks", "Latvija Amerikā" publicētas recenzijas un apceres par latviešu rakstnieku Andreja Eglīša, Andreja Johansona, Ritas Gāles, Jāņa Klīdzēja, Valda Krāslavieša, Zentas Mauriņas, Andreja Pablo Mierkalna, Valentīna Pelēča, Veltas Tomas, Gunta Zariņa, Teodora Tomsona darbiem.
Par latviešu literatūru rakstījis gan latviešu, gan kanādiešu periodikā, kā arī referējis vietējo sabiedrisko organizāciju sarīkojumos. Viņa literārā darbība bija sevišķi nozīmīga žurnāla "Jaunā Gaita "veidošanā, kur viņš apcerēja tā laika dzeju un prozu.
Sakārtojis Kārļa Skalbes lirikas izlasi "Klusa gaisma" (1972), darbojās Jaunsudrabiņa prozas balvas Fondā, sakārtojis dzejnieces Ainas Zemdegas Rakstus 5 sējumos.

Sabiedriskā darbība

Darbojies Kanādas latviešu studentu apvienībā, Latviešu Nacionālajā apvienībā Kanādā (LNAK), Hamiltonas Latviešu biedrības un Daugavas Vanagu Hamiltonas nodaļas biedrs.
1952–1985: kārtēju lirikas vakaru un priekšlasījumu par dzeju rīkotājs.
"Jaunās Gaitas" literāro kokteiļu organizētājs, 'palaunadžu', rakstnieku cēlienu u. c. organizētājs un vadītājs; 2x2 nometņu dalībnieks.

1980
: (kopš) Latviešu Zobārstu un ārstu apvienības "Apkārtraksta" redaktors, piedalījies Baltijas studiju veicināšanas apvienības konferencēs.

Darbs medicīnā

1957: papildinājies iekšķīgās slimībās Vestminsteres slimnīcā Londonā (Kanāda).
1969: ieguvis grādu dermatoloģijā.
Pēc profesijas ir ārsts, specializējies dermatoloģijas nozarē un vēža pētniecībā, kā dermatoloģijas profesors sagatavojis jaunos mediķus Makmastera universitātē Hamiltonā, Kanādā. Vairāku zinātnisku grāmatu autors, īpaši pieminama Kanādā publicētā "Klīniskā dermatoloģija" (1982), kas sadarbībā ar Latvijas Universitātes profesoru Alfrēdu Miltiņu 1999. gadā izdota arī Latvijā.
1993: Latvijas
mediķi saņem Dr. P. Vasariņa grāmatu "Dermatoloģija ģimenes ārstiem".
Zinātniskā laukā publicēti ap 30 rakstu ASV, Kanādas, Anglijas un Latvijas medicīnas žurnālos, kā arī sarakstītas četras mācībgrāmatas par ādas slimībām (viena angliski, trīs latviski, divas no tām kopā ar Dr. A. Miltiņu).


Goda nosaukumi

1994: Latvijas Medicīnas akadēmijas goda doktors.
Quotations"Laikā, kad mūsu trimdas dzīvē pagājušā gadsimta 50. un 60. gados veidojās jauna rakstnieku paaudze, agrākie profesionālie literātūras kritiķi sāka pagurt, bet jaunākās paaudzes, ārzemju universitātēs izstudējušie valodnieki un literāti, bija aizņemti savos darbos un pievērsās ārzemju literātūras pētīšanai, tad latviešu literātūras vērtēšanai savukārt pievērsās amatieri. Tie bija mūsu literātūras mījotāji, kas vēl bija paspējuši apgūt latviešu valodu un literatūru skolās un nebija zaudējuši interesi par trimdas literāro dzīvi."

Gubiņa, Indra. Dr. Pāvils Vasariņš jubilārs. Latvija Amerikā, 2008, 19. apr.


"Dziļa interese par literātūru, it sevišķi dzeju, kā arī līdzdalība "iespiestā vārda" tapšanā ir Pāvila Vasariņa tēla otra puse, un no šīs
"tēla puses" trimdas latviešu kultūrai un sabiedrībai ir ticis daudz labuma. Šī interese Pāvila Vasariņa būtībā iemājojusi jau kopš vidusskolnieka gadiem Latvijā, un viņš ar cieņu un pateicību piemin savus Franču liceja laika skolotājus Martu Dauguli un rakstnieci, vēsturnieci Angeliku Gailīti. Arī vidusskolas izglītības turpinājumā latviešu bēgļu nometnē Eslingenā viņam "krīt laime" mācīties izcilās valodnieces (latviešu gramatikas mācībgrāmatas autores) un dzejas pasaules pavērējas Valērijas Bērziņas-Baltiņas vadībā. Taču lielā interese par dzeju nav apsāpējama, nav arī apslāpējama vēlme ar cietiem dalīties nebeidzamajos bagātību atklājumos kā latviešu klasiķu pūrā, tā modernisma sekotāju, tā okupētās Latvijas dzejnieku savdabīgajos meklējumos.."

Laiks
, 2011, 26. marts.

"Viņš sevi neuzskata par profesionālu literātu, bet par recenzentu un komentātoru. Sākot ar 1963. gadu kļuvis par reportieri un rakstījis
intervijas Kanādas latviešu avīzei. lesaistījās arī "Jaunā Gaitā". Par nozīmīgiem cilvēkiem savā dzīvē viņš uzskata Jāni Kalmīti un Valentīnu Pelēci. Pirmo reiz viesojies Latvijā 1972. gadā, kur iepazinies ar Māri Čaklo."

Celle, Māra. Pelnīta atzinība liela darba veicējam. Latvija Amerikā, 2011, 30. apr.

"Varavīksnes spēks" (2011)

"Toronto dzīvojošais literātūras pētnieks ir sarūpējis apjomīgu rakstu un atmiņu krājumu, kurā publicētie materiāli – apceres, pārskati, recenzijas un reportāžas, atklāj nozīmīgu apmaiņu starp Latvijas literātiem un aizokeāna dzejniekiem vairāku desmitu gadu garumā."
LinksAina Zemdega (1924–2006) - Wife
Occupationsdoctor
literary scholar
literary critic
Birth time/place25.04.1928

Residence1928 – 1944
Mežaparks
Ozolkalni, Rīga

1944 – 1948
Vācija
Germany

00.06.1948
Kanāda
Canada
Education
Rīgas pilsētas 4. ģimnāzija
Gaiziņa iela 3, Rīga
Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050

1942 – 1944
Riga French Lycée
Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga
Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga, LV-1013

1946 – 1947
Eslingenas Latviešu ģimnāzija
Eslingene pie Nekāras
Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, Germany

Beidza mācības Latviešu ģimnāzijas 5. klasē.


1947 – 1948
Štutgarte
Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany

Studējis dabaszinātnes un valodas Štutgartes (Tehniskajā) augstskolā (Universitaet Stuttgart).


1949 – 1955
Londona
London, Ontario, Canada, N6A 3K7

Studēja medicīnu Rietumontario universitātē (University of Western Ontario).

Working place1955 – 1957
Hamiltona
Hamilton, Ontario, Canada

Praktikants un iekšķīgo slimību nodaļas asistents Hamiltonas pilsētas slimnīcā un Vestminsteres (Ontario) veterānu slimnīcā.


28.10.1957
Hamiltona
Hamilton, Ontario, Canada

Uzsāka ārsta privātpraksi Hamiltonā.


1969
Hamiltona
Hamilton, Ontario, Canada

(Kopš) mācībspēks Makmāstera universitātē Hamiltonā (Assistant clinical professor of Medicine McMaster University Hamilton, Ontario).


1981 – 1986
Laikraksts "Latvijas Ārstu un Zobārstu Apvienības Apkārtraksts"

"Latvijas Ārstu un Zobārstu Apvienības Apkārtraksta" redaktors.


1982 – 1998
Kanāda
Canada

Ontario Vēža Pētniecības un Terapijas institūta Ādas vēža klīnikas vadītājs.

Participation in organisations
Latviešu Rakstnieku apvienība


Latviešu preses biedrība

Kanādas kopas biedrs.Akadēmiskā organizācija "Ramave"


Daugavas Vanagi
Hamiltona
Hamilton, Ontario, Canada

Hamiltonas (Kanāda) nodaļas biedrs.

Place/time of death21.06.2019

RewardsĒrika Raistera piemiņas fonda balva
Balva piešķirta par latviskās gara pasaules bagātināšanu un literātūras vērtēšanu.
2011

Map legendShowing 1-13 of 13 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Kanāda
(Canada)
01.06.1948ResidenceCountry
2Mežaparks
(Ozolkalni, Rīga)
1928 - 1944ResidencePart of a city
3Vācija
(Germany)
1944 - 1948ResidenceCountry
4Štutgarte
(Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany)
1947 - 1948EducationCity
5Londona
(London, Ontario, Canada, N6A 3K7)
1949 - 1955EducationCity
6Eslingene pie Nekāras
(Esslingen am Neckar, Baden-Württemberg, Germany)
1946 - 1947EducationCity
7Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga
(Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga, LV-1013)
1942 - 1944EducationBuilding, house
8Gaiziņa iela 3, Rīga
(Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050)
(Not set)EducationBuilding, house
9Hamiltona
(Hamilton, Ontario, Canada)
1969Working placeCity
10Kanāda
(Canada)
1982 - 1998Working placeCountry
11Hamiltona
(Hamilton, Ontario, Canada)
28.10.1957Working placeCity
12Hamiltona
(Hamilton, Ontario, Canada)
1955 - 1957Working placeCity
13Hamiltona
(Hamilton, Ontario, Canada)
(Not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.