Ludis Neimanis

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Publisher (1); Person of reception (4)

Photos: Person in photo(1)

NameLudis Neimanis
Additional namesLudvigs Neimanis
SummaryLudis Neimanis (1863–1926) – grāmatizdevējs. Dzimis Kalnciema pagastā. Izglītību ieguvis Kalnciema pamatskolā un Jelgavas Aleksandra skolā. 1891. gadā Jelgavā sāka izdot Ādolfa Alunāna lugas un "Zobgala kalendāru" (1892–1894). 1894. gadā Jelgavā atvēra grāmatu veikalu. Latviešu grāmatu izdevēju un tirgotāju biedrības Jelgavas nodaļas vadītājs (no 1903. gada). Ludis Neimanis bijis viens no pirmajiem Jelgavas grāmatizdevējiem, kas sāka izdot tālaika jauo latviešu autoru dzejas krājumus. Izdevis apmēram 60 grāmatu, galvenokārt daiļliteratūru, to vidū Aspazijas dzejas krājumu "Sarkanās puķes" (1897), almanahus "Jaunības literatūra" (1901–1907) un "Rīta skaņas" (1903–1904), Rūdolfa Blaumaņa (1–7, 1909–1914) un Andrieva Niedras (1–5, 1911–1914) Kopotus rakstus. Kā tuvs Viļa Plūdoņa draugs izdevis viņa pirmo dzejoļu krājumu "Pirmie akordi" (1895), poēmu "Atraitnes dēls" (1912), rosinājis sarakstīt un izdevis V. Plūdoņa "Latvju literatūras vēsturi" (1–2, 1908–1909). Izdevis arī tulkotus populārzinātniskus un zinātniskus darbus, skolas grāmatas, arī vācu un franču valodas mācību grāmatas. Bijis 1903. gadā dibinātās Rīgas Latviešu grāmatizdevēju un tirgotāju biedrības Jelgavas nodaļas vadītājs, kā arī Jelgavas Latviešu biedrības un Latviešu mākslas veicināšanas biedrības biedrs.
Personal informationDzimis lauksaimnieka Andreja Neimaņa ģimenē.
Kopā ar brāli Jāni Neimani jaunībā strādājis par kasieri pie Lapu kroga šķērša uz Jelgavas–Meitenes šosejas. Abi apgādājuši arī vairākus izdevumus.
Pusmāsa Otīlija Neimane, pēc L. Neimaņa nāves vadījusi viņa grāmatnīcu.
Work

Grāmatu tirdzniecība

1894. gadā darbu sāka Jelgavā darbojas Neimaņa grāmatnīca (kādreizējā Katoļu ielā 3, vēlākajā Lietuvas ielā). No 1911. gada grāmatnīca darbojās Jelgavas Latviešu biedrības namā.
Grāmatnīca darbojās arī pēc Luda Neimaņa nāves, to vadīja viņa pusmāsa Otilija Neimane.


Izdevējdarbība

Nozīmīgākie izdevumi
1891: pirmais L. Neimaņa apgādātais izdevums – Ādolfa Alunāna luga "Visi mani radi raud"
1895: Vilis Plūdons, pirmais dzejoļu krājums "Pirmie akordi"
1896: Aleksandrs Vinters, ceļojumu apraksts "Dzīve un ļaudis Sibīrijā"
1899: Aleksandrs Vinters, ceļojumu apraksts "Kāds vārds par dzīvi un ļaudīm Korejā"
1899: Roberts Bērziņš. "Aiz šaurās dzimtenes robežām"
1900: antoloģija "Dzīve un dzeja" (sast. Vilis Plūdons)
1901, 1902, 1903, 1907: almanahs "Jaunības literatūra" (5 sējumos, sast. Atis Ķeniņš)
1903: Ansis Lerhs-Puškaitis. "Stāsti"
1903, 1904: almanahs "Rīta skaņas" (I–II) (sast. Līgotņu Jēkabs)
1904: Līgotņu Jēkabs, dzejoļu krājums "Pusdienas tveicē"
1905: antoloģija "Skolas dzeja" (sast. Vilis Plūdons)
1908, 1909: Vilis Plūdons. "Latvju literatūras vēsture" (1–2)
1908–1914: Rūdolfs Blaumanis. "Kopoti raksti" (I, 1908; II, 1910; III, 1911; IV, 1911; V, 1913; VII, 1914)
1910: Ādolfs Alunāns "Jura Alunāna dzīve"
1912–1914: Andrievs Niedra. "Raksti" (I-II, 1912; III, 1913, IV/V, 1914)
1912: Vilis Plūdons, poēma "Atraitnes dēls"
1923: Pēteris Birkerts. "Pedagoģiskā psīcholoģija"
1925: "Latvju tautas anekdotes" (sast. P. un M. Birkerti)

Izdevis arī tulkotus populārzinātniskus un zinātniskus darbus, skolas grāmatas. Pēc Pirmā pasaules kara izdeva labas vācu un franču valodas mācību grāmatas, kas bija iecienītas un 30. gados tika atkārtoti izdotas citās izdevniecībās.

Praktizējis arī grāmatu pieņemšanu ģenerālkomisijā. Pie L. Neimaņa ģenerālkomisijā nodota J. Dubura "Latviešu fonētikas ābece" (1912) un Elzas Stērstes pirmais dzejas krājums "Prelūdijas" (1913).
Quotations"Grāmatas Ludis Neimanis iemīļojis jau mazotnē. Nevien lasījis, bet ari nevarējis beigt priecāties par katru jaunu grāmatu, ko rokā dabūjis. Tāpēc ari visu savu mūžu Ludis Neimanis ziedojis latvju grāmatniecībai un pildījis mūsu kultūras apcirkņus lielām vērtībām. [..] visas viņa domas un dzīves mērķis jau saistījies tikai ap grāmatām."

Ž. U. Grāmatizdevējs Ludis Neimanis. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1926, 2.

"Neimanis bija ļoti vienkāršs, demokrātisks, ar darba cilvēku interešu izpratni. Viņš uzticējās cilvēkam, viņa godīgumam. Visas norunas par krājuma izdošanu notika mutiski, rakstisks līgums netika slēgts. Visi darbi noritēja precīzi, gludi. Grāmatveikals nebija liels, atsevišķas kantora telpas nebija. Visas sarunas notika turpat veikalā, kur Neimanis parasti bija viens, bet kur varēja būt arī palīgs. Veikals liecināja par cieņu pret grāmatu, pie tam peļņa Neimanim nebija galvenā. Neimanim bija gaiša seja, vidējs augums, klusa runa, apģērbs mierīgā pelēki zaļā tonī. Viņa ārējā stāja atbilda garīgajai sejai. Neimaņa veikalā iegriezās bieži. Tur satikās, tur ritēja sarunas par grāmatām. Neimanis saistīja ar savu personību, pulcēja sava novada – Zemgales – talantīgākos spēkus: Plūdoni, Aspaziju, brāļus Birkertus, Zeifertu."

M. Saule-Sleine sarunā ar Līviju Labrenci 1978. gada 8. februārī. No: L. Labrence. L. Neimanis un viņa latviešu daiļliteratūras izdevumi. Jelgavas grāmata. Rīga: Zinātne, 1984, 108.–109. lpp.

"No 1911. gada L. Neimaņa grāmattirgotava atradās Katoļu ielā 11 – Jelgavas Latviešu biedrības namā, kurš tika uzcelts 1909. gadā un bija viens no skaistākajiem pilsētā. Pēc L. Neimaņa ierosinājuma organizēti literāri sarīkojumi – rakstnieku vakari, kas bija notikuši Rīgā un tika atkārtoti Jelgavā. [..] Biedrības namā koncentrējās Jelgavas kultūras dzīve, un tas neapšaubāmi ietekmēja un veicināja L. Neimaņa grāmatveikala uzplaukumu. Grāmatveikalā bija plašs, daudzpusīgs grāmatu klāsts, viens no bagātākajiem Jelgavā. Pēc 1911. gada "Neimaņa grāmatu pārdotavas un apgādniecības kataloga" var spriest, ka veikalā bijuši J. Akuratera, Aspazijas, A. Austriņa, R. Blaumaņa, A. Birkerta, V. Plūdoņa, Raiņa, K. Skalbes un citu autoru darbi, kā arī tulkojumi. Lielā izvēlē bijusi dzeja, lugas, darbi bērniem un jaunatnei, bilžu grāmatas, latviešu folkloras materiāli, kritiski apcerējumi par rakstniecību un mākslu, skolas grāmatas, zinātniskā literatūra. [..]"

L. Labrence. L. Neimanis un viņa latviešu daiļliteratūras izdevumi. Jelgavas grāmata. Rīga: Zinātne, 1984, 95. lpp.

Avoti
Līvija Labrence (b. g.). Šķirklis Neimanis Ludis. Datubāze "Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam". http://lgdb.lnb.lv/index/person/530/
L. Labrence. L. Neimanis un viņa latviešu daiļliteratūras izdevumi. Jelgavas grāmata. Rīga: Zinātne, 1984, 92.–109. lpp.
LinksVilis Plūdons (1874–1940) - Friend
Occupationspublisher
publisher
trader
Birth time/place12.11.1863
Kalnciema pagasts
Kalnciema pagasts, Jelgavas novads
Dzimis Kalnciema pagasta Inkās.

EducationKalnciema pagastskola
Kalnciems
Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

Mācījies Kalnciema pagastskolā.


Jelgavas Aleksandra skola
Dobeles iela 43, Jelgava
Dobeles iela 43, Jelgava, LV-3001
Working place1880 (Date is approximate)
Lapas
Lapas, Platones pagasts, Jelgavas novads

Kopā ar brāli Jāni 80. gados strādājis par kasieri pie Lapu kroga šķērša uz Jelgavas–Meitenes šosejas.


1891 – 1926
Luža Neimaņa apgāds
Izdevējs

1894
Katoļu iela, Jelgava
Katoļu iela, Jelgava

1894. gadā atvēra grāmatnīcu toreizējā Katoļu (vēlāk Lietuvas) ielā 3. No 1911. gada grāmatnīca darbojās Jelgavas Latviešu biedrības namā Katoļu ielā 11.

Participation in organisationsJelgavas Latviešu biedrība
Jelgava
Jelgava
Jelgavas Latviešu biedrības biedrs

Latviešu mākslas veicināšanas biedrība
Latviešu mākslas veicināšanas biedrības biedrs

1903
Latviešu grāmattirgotāju un izdevēju biedrība
Jelgava
Jelgava
No 1903. gada Rīgas Latviešu grāmatizdevēju un tirgotāju biedrības Jelgavas nodaļas vadītājs.
Place/time of death19.01.1926
Jelgava
Jelgava
BuriedPuču kapi
"Meža Stūri", Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017

Apbedīts Kalnciemā, Puču kapos.

Map legend

Showing 1-9 of 9 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Kalnciema pagasts
(Kalnciema pagasts, Jelgavas novads)
12.11.1863Birth time/placeParish
2Jelgava
(Jelgava)
19.01.1926Place/time of deathCity
3Puču kapi
("Meža Stūri", Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017)
(Not set)BuriedCemetery
4Kalnciems
(Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads)
(Not set)EducationVillage
5Dobeles iela 43, Jelgava
(Dobeles iela 43, Jelgava, LV-3001)
(Not set)EducationBuilding, house
6Katoļu iela, Jelgava1894Working placeStreet
7Lapas
(Lapas, Platones pagasts, Jelgavas novads)
1880Working placeVillage
8Jelgava
(Jelgava)
1903Participation in organisationsCity
9Jelgava
(Jelgava)
(Not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.