Juris Neikens

lv
Report to editor

Works: Author (13); Person of reception (8)

Photos: Person in photo(1)

NameJuris Neikens
Personal informationNEIKENS Juris (1826.6.IV Ārciema pag. Kānadžos - 1868.13.VII Umurgā, turpat apbed.) - rakstnieks.
Dz. saimnieka (arī baznīcas pērmindera, pag. tiesas vīra, hernhūtiešu sludinātaja) ģim., audzināts rel. garā. Māc. privāti pie Straupes skolotāja Neikena, pie Katvaru muižas dārznieka Zemera, 1838-41 Limbažu apr. sk., 1843-46 J. Cimzes skolotāju seminārā Valmierā; to beidzis, strād. par palīgskolotāju Valmieras draudzes sk., direktora palīgu J. Cimzes skolotāju seminārā, mājskolotāju bīskapa F. Valtera ģimenē. 1852-56 stud. Tērbatas univ. dabaszinātnes (vienu semestri) un teoloģiju, 1856-57 Valmierā pie F. Valtera strād. kand. gadu. No 1857 bija pilntiesīgs mācītājs Dikļu draudzē, reizē pievērsās sab. pasākumiem - 1864 noorganizēja Dikļos pirmos latv. dziesmu svētkus, atbalstīja skolu ierīkošanu (no 1866 bija Valmieras prāvesta iecirkņa skolu pārraugs), 1864-66 bija Latv. lit. (draugu) b-bas Vidzemes nod. vadītājs. No 1867 strād. par Umurgas draudzes mācītāju.
N. visu mūžu rūpējās par latv. tautas materiālo un tikum. labklājību. Ekon. pamatu N. redzēja zemniecības uzplaukumā (līdzīgi jaunlatv. noraidīja feodālo klaušu sistēmu, mudināja zemn. iepirkt mājas dzimtsīpašumā), tikumisko - sekošanā Dieva mācībai. Lai tautu audzinātu kristīgā garā, N. izdeva laikr. "Ceļa Biedris" (1863 tas bija laikr. "Latviešu Avīzes" piel., pēc pārtraukuma 1865-67 patstāvīgs izd.), kurā ievietoja gk. savus sprediķus, stāstus, dzejoļus, tēlojumus, aforismus, rakstus. N. stāsti "Vai pamātei nav grūti?", "Vai devītais bauslis vēl spēkā?", "Kam taisnība?" (visi 1863), "Par Oliņiem" (1865) "Bāris" (1866) ievadīja latv. nac. stāstu rakstniecību, aizsāka latv. zemn. tēlu galeriju, ko turpināja Apsīšu Jēkabs, brāļi Kaudzītes, A. Saulietis u.c. Stāstus N. sacerēja pēc apzinātiem racionāli ētiskiem un estēt. principiem - lai stiprinātu tautā darba mīlestību, godīgumu, kristietības tikum. ideālus. Didaktiku, sentimentalitāti, laikmet. sadzīves ainas sintezēja dziļi cilvēc. problemātika, N. tikum. tīrības slāpes. Idejas, pamācības prioritāte diktējusi stāstu mākslin. veidojuma īpatnibas. Personas un notikumi zīmēti skopiem, aprautiem vilcieniem, ikdienas realitātē vērotais paspilgtināts un sabiezināts, raksturi pirmatnēji raupji, nenogludināti, tieši, savā vienkāršībā reljefi un monumentāli. Kompozīcija mērķtiecīga, sižet. darbība nesazarota, raiti vienvirzīga, poēt. sistēma lakoniska, val. skaidra, lietišķa, latviski labskanīga, bagāta tautas parunām, apvidvārdiem, daudz lietots īss trāpīgs dialogs. N. dzejoļi un aforismi gk. reliģiski ētiska satura, bez spilgtākas mākslin. kvalitātes. Laikr. "Ceļa Biedris" public. N. raksti mudināja apgūt zināšanas, bērniem apmeklēt skolas, raksts "Palieci tēvišķā!" (1865) nepamest dzimteni, plaša apcere "Lutera stāsti" iepazīstināja ar Mārtiņa Lutera biogrāfiju, mācību, ticības tēzēm. N. sar. grām. "Vācu valodas mācība priekš latviešiem" (1, 1850, 1896 {11}; 2, 1859, 1893 {6}), tulk. garīgas dziesmas. N. stāsti, īpaši "Bāris", izdoti atsevišķi, sakopoti izlasēs un kopotos rakstos. Izd. "Stāsti, dziesmas un gudrības mācības" (1870), "Izlasīti raksti" (1-2, 1897-98), Kopoti raksti 6 burtn. (1923-24), Raksti 4 sēj., "Pedagoģiski un sabiedriski raksti" (abi 1924) un citi. N. personību literarizējis Z. Skujiņš stāstā "Neikens iet uz Roperberķiem" (1973). 1996 sakarā ar Umurgas baznīcas 500 g. jubileju pie tās atklāts N. piemiņas akmens.
L. Hērvāgens L. Jura Neikena.. dzīves gājums. R., 1869; [Kalniņš-Prātkopis J. - N. māsas dēls] Juris Neikens: Kāda tuvinieka uzzimētās atmiņas // Dzimtenes Vēstn., 1910, 13./26.II-30.III/12.IV; [Zeiferts] Teodors. Tautas rakstnieki. R., 1913. 1. sēj.; Veselis J. Jura Neikena Raksti // Latvju Grām., 1925, 3; Goba A. Juris Neikens. R., 1926; Šaurums G. Juris Neikens, savas tautas mācītājs Umurgā. R., 1926; Zanders O. "Vai tavs mūžs kam lieti der..." // Karogs, 1976, 5.
B. Gudriķe

WorkTulkojis garīgas dziesmas.
Occupationspastor
author
Birth time/place06.04.1826
Dzimis Ārciema pagasta Kānadžos.
Education
citi izglītības veidi
mācās privāti pie Straupes skolotāja Neikena

citi izglītības veidi
mācās privāti pie Katvaru muižas dārznieka Zemera

1838–1841
mācījies
Limbažu apriņķa skolā

1843–1846
mācījies seminārā
mācījies J. Cimzes skolotāju seminārā Valmierā

1852
studējis
Vienu semestri.
dabaszinātnes Tērbatas universitātē

1853–1856
studējis
teoloģiju Tērbatas universitātē
Working place1857–1867
Dikļu evaņģēliski luteriskā draudze
Dikļu baznīca
"Dikļu baznīca", Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223
Place/time of death13.07.1868
Umurga
Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads
BuriedUmurga
Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads

Map legendShowing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Umurga
(Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads)
13.07.1868Place/time of deathVillage
2Umurga
(Umurga, Umurgas pagasts, Limbažu novads)
(not set)BuriedVillage
3Dikļu baznīca
("Dikļu baznīca", Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads, LV-4223)
1857 - 1867Working placeChurch

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.