Ingrīda Kupšāne

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (17); Compiler (1); Editor (2); Person of reception (2)

Photos: Person in photo(2)

NameIngrīda Kupšāne
Name at birthIngrīda Borina
SummaryIngrīda Kupšāne (1971) – literatūrzinātniece, filoloģijas doktore (Dr. philol., 2006), Daugavpils Universitātes docente, daudzu zinātnisku publikāciju un monogrāfijas "Ar savu suni vienmēr esmu runājis latviski. Gunara Janovska prozas cilvēks vēstures likteņgriežos" (2018) autore.
Personal information

Work

Zinātniskā un pētnieciskā darbība

Pirmā zinātniskā publikācija
2001: Mākslinieciskā telpa un laiks G. Janovska romānā "Uz neatgriešanos”. Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums III. Daugavpils, "Saule”, red. V. Ķikāns, 89.–92. lpp.

2006: Daugavpils Universitātē ieguvusi Dr. philol. par promocijas darbu "Emigranta apziņas modeļi: G. Janovskis un G. Gazdanovs”, (zinātniskais vadītājs Broņislavs Tabūns).

2018: zinātniska monogrāfija "Ar savu suni vienmēr esmu runājis latviski. Gunara Janovska prozas cilvēks vēstures likteņgriežos" (Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds "Saule" sadarbībā ar apgādu "Mansards", Rīga).

Grāmatu redaktore
2006: Šteimans, Josifs. Ebreju intelektuāļi Latvijā (Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība).
2005: Šteimans, Josifs. Latgale, 1914–1920 (Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība).

Apgalvojumi
2016: Daugavpils Universitātes Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu studiju virziena„Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” darbības modernizēšanā, iesaistīšanos zinātnes komunikācijas aktivitātēs latviešu literatūras un kultūras jomās.
2019: Daugavpils Universitātes Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu latviešu literatūrzinātnē trimdas literatūras izpētē, Latvijas mūsdienu kino un teātra mākslas pētniecībā un popularizēšanā, ilggadēju profesionālu administratīvo darbu, saliedētības gara uzturēšanu Humanitārajā fakultātē.

Quotations

Par Ingrīdas Kupšānes disertāciju "Emigranta apziņas modeļi : G. Janovskis un G. Gazdanovs" (2006)

".. bija izvēļējusies universāla kultūras fenomena – emigrācijas un emigranta apziņas specifikas – raksturojumu. [..] pievērsusies latviešu trimdas rakstniecības kolorītā reprezentanta Gunara Janovska un krievu pirmā viļņa emigrācijas pārstāvja Gaito Gazdanova prozas pasaules ainas struktūras un semantikas salīdzinājumam. I. Kupšānes disertācija balstījās uz trimdas fenomena noteikto tipoloģisko paralēļu atainojumu abu autoru darbos. Tas bija sarežģīts uzstādījums, jo G. Janovskis un G. Gazdanovs pieder dažādām kultūrām, viņu trimdas situāciju iespaidojuši atšķirīgi kultūrvēsturiskie faktori, tādēļ promocijas darba autorei, lai uzrādītu trauslās abu rakstnieku darbus vienojošās saiknes, bija jāizmanto īpaši pārdomāts salīdzināmās literatūrzinātnes instrumentārijs. [..] I. Kupšānes piedāvātā G. Janovska un G. Gazdanova prozas cilvēka kopcepcijas analīze sniedz pārskatu par svarīgākajām cilvēka kopcepcijas iezīmēm emigrācijas literatūrā. Autore detalizēti raksturojusi tādus aspektus kā cilvēks dzimtajā laiktelpā, cilvēks trimdas situācijā u. c., izvirzot virkni saistošu invariantu: trimdinieks kā ceļinieks, dubultniecības motīvs, emigranta dzīves modeļi, trimdinieka protestējošā pozīcija vai pielāgošanās ceļš."
Burima, Maija. Daugavpils Universitātē divas jaunas filoloģijas doktores literatūrzinātnē. Letonica, Nr. 15, 2007, 249. lpp.

Par monogrāfiju "Ar savu suni vienmēr esmu runājis latviski" (Daugavpils: Saule, 2018)

"Autore ir pētījusi Gunara Janovska daiļradi, koncentrējoties uz proas cilvēku tajā, bet faktiski sniedzot diezgan aptverošu ieskatu rakstnieka veikumā kopumā. Grāmatā gūstams ieskats ne vien cilvēka veidojumā prozas tekstos, bet rodams arī palūkojums par laika, telpas, sabiedrības modeļiem, kādus tos veido ražīgais un arī nozīmīgais trimdas autors, kruš tekstos tēlojis gan pirmskara dzīvi, gan jo īpaši spilgti rādījis latviešu leģionāru gaitas karā un pēc kara beigām. "
Lāms, Ojārs. Monogrāfija par Gunara Janovska prozu. konTeksts, 2019, Nr. 8, 24. lpp.
Occupationsliterary scholar
docent
Birth time/place20.07.1971
Daugavpils
Daugavpils

EducationUnknown – 1995
Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Beigusi Humanitāro fakultāti. Specialitāte: latviešu valodas un literatūras un Latvijas kultūras vēstures skolotāja vidusskolā, vācu valodas skolotāja pamatskolā.


Unknown – 1995
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Humanitārā fakultāte, filoloģijas bakalaura grāds literatūrzinātnes apakšnozarē.

1995 – 1997
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Humanitārā fakultāte, studijas akadēmiskā maģistra studiju programmā "Filoloģija”, filoloģijas maģistra grāds literatūrzinātnes apakšnozarē.

1998 – 2001
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Humanitārās fakultātes doktora studiju programmā "Literatūrzinātne”.

2006
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Humanitārā fakultāte, filoloģijas doktora grāds literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē.
Working place1997 – 1998
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Pirmskolas un pamatskolas pedagoģijas fakultāte, Pedagoģijas katedra, asistente.

1998 – 2000
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Latviešu literatūras un kultūras katedra, asistente.

2000 – 2006
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Latviešu literatūras un kultūras katedra, lektore.

2007 Until
Daugavpils University
Vienības iela 13, Daugavpils
Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401

Latviešu literatūras un kultūras katedra, docente.

Participation in organisationsDaugavpils
Daugavpils

Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība INTELEKTA PARKS.

Map legend

Showing 1-11 of 11 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Daugavpils
(Daugavpils)
20.07.1971Birth time/placeCity
2Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
1995EducationBuilding, house
3Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
1995 - 1997EducationBuilding, house
4Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
1995EducationBuilding, house
5Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
1998 - 2001EducationBuilding, house
6Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2006EducationBuilding, house
7Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
1997 - 1998Working placeBuilding, house
8Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
1998 - 2000Working placeBuilding, house
9Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2000 - 2006Working placeBuilding, house
10Vienības iela 13, Daugavpils
(Vienības iela 13, Daugavpils, Latvija, LV-5401)
2007Working placeBuilding, house
11Daugavpils
(Daugavpils)
(Not set)Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.