Ingrīda Cāzere

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (1); Person of reception (1)

Photos: Person in photo(2)

NameIngrīda Cāzere
Summary
Personal information
Work

Literārā darbība

Stāsti latviešu trimdas jauniešu izdevumos - "Jaunie Zvani", "Vidienes Balsis", Minneapolē - "St. Paulas Svētrīta Zvanos", "ALJA žurnāls" un laikraksts "Laiks", vēlāk stāsti un humoreskas žurnālā "Treji Vārti".

Līdztekus studijām piepelnījusies, strādājot amerikāņu laikr. „Minnesota Daily” (1980-82), „St.Paul’ Dispatch” redakcijās. Bijusi žurn. „Jaunie Zvani” (1981-86), informatīvā biļetena „Abrene” (1988-91) galv. redaktore. 1989-95 strād. radio „Brīvā Eiropa” latv. nodaļas, vēlāk galv. ziņu nod. redakcijā. Public. t-ra recenzijas, feļetonus un aprakstus žurn. „Jaunā Gaita”, „Treji Vārti”, „Jaunie Zvani”, laikr. „Laiks” un „Brīvā Latvija”. 1983 sar. komēdija „Mendel Marantz Housewife” („Mendela Maranca mājkalpotāja”) apbalvota Amerikāņu koledžu t-ru festivālā kā labākā īsluga. Kopš 1995 strād. par tehnisko red, Minhenes datorfirmās, 2000 pārcēlusies uz dzīvi Ljā.

Spēlējusi teātri Minesotas Jaunatnes teātrī un Daugavas Vanagu ansamblī (Mineapolē).

Latvisko izglītību ieguvu Gaŗezera vasaras vidusskolā, Divreizdivi un Rietummičiganas universitātes kursos.

Quotations

Ingrīda Cāzere par savām interesēm

"Man ir plašas intereses un iespējas, un nākamgad varēšu lepoties ar grādiem žurnālistikā, vācu valodā un drāmā. Bet ko lai daru? Pašlaik domāju meklēt darbu vai nu kādā avīzē par drāmas kritiķi, vai kādā radio stacijā, kas raida uz Latviju. Bet varbūt jāturpina iet skolā lai iegūtu doktora grādu?

b. a. Intervija ar Ingrīdu Cāzeri. Treji Vārti. Nr. 103, 1985.
Occupationsjournalist
author
Birth time/place17.09.1959
Mineapolisa
Minneapolis, Minnesota, United States

EducationKārbondeila
Carbondale, Illinois, United States

Ieguvusi maģistra grādu teātra zinātnēs par darbu „Latvian folk comedy in translation” („Latviešu tautas komēdiju tulkojumi”).
Dienvidilinoisas universitātē.


Mineapolisa
Minneapolis, Minnesota, United States

Mācījusies St. Paulas latviešu ev. lut. draudzes latviešu skolā.


1974 – 1977
Mineapolisa
Minneapolis, Minnesota, United States

Mācījusies Mineapolisas ģimnāzijā.


1983
Mineapolisa
Minneapolis, Minnesota, United States

1983. gadā ieguvusi bakalaura grādu žurnālistikā un vācu valodā Mineapolisas universitātē.

Participation in organisations
Korporācija "Selga".

Map legend

Showing 1-5 of 5 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Mineapolisa
(Minneapolis, Minnesota, United States)
17.09.1959Birth time/placeCity
2Mineapolisa
(Minneapolis, Minnesota, United States)
1974 - 1977EducationCity
3Mineapolisa
(Minneapolis, Minnesota, United States)
1983EducationCity
4Kārbondeila
(Carbondale, Illinois, United States)
(Not set)EducationCity
5Mineapolisa
(Minneapolis, Minnesota, United States)
(Not set)EducationCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.