Harijs Hiršs

lv
Report to editor

Works: Author (136); Compiler (6); Editor (1); Author of the comment (16); Person of reception (13)

Photos: Person in photo(1)

NameHarijs Hiršs
SummaryHarijs Hiršs (1937–2007) – literatūras zinātnieks un kritiķis. Beidzis Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1961). Strādājis laikrakstā “Literatūras un Māksla” (1966–1972) Andreja Upīša Valodas un literatūras institūtā (tagad Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts) (1961–1964, 1972–1994). Literatūrzinātnē pētījis prozas, galvenokārt romāna vēsturi un teoriju. Grāmatā "Autora pozīcija romānā" (1980) atklāta autora pozīcijas nozīme romāna mākslinieciskajā struktūrā, tās realizācijas veidi stilistiski atšķirīgos darbos. Monogrāfijā "Prozas poētika" (1989), izmantojot plašu pasaules literatūras materiālu, raksturojis vēstījuma formu un kompozīciju. 80. gadu beigās pievērsies padomju laikā noklusētās latviešu literatūras un trimdas literatūras izzināšanai un rosinājis saprātīgi pārvērtēt latviešu padomju literatūras mantojumu. Literatūrkritikā vērtējis gan prozu, gan dzeju, nereti piedalījies asu literārā procesa jautājumu risināšanā. Izdota literatūrkritisko rakstu izlase "Kritika un polemika" (1978). Sakārtojis un komentējis Ēvalda Vilka Kopotu rakstu piecus sējumus (1982 – 1986) un Ojāra Vācieša Kopotu rakstu 2. un 3. sējumu (1989, 1990, kopā ar Viju Kaņepi).
Personal informationDzimis 1937. gada 30. martā Aucē.
Work1961: 18. novembrī pirmā publikācija – recenzija "Ceļā un pusceļā" par Harija Heislera dzejoļu krājumu "Ceļā".
1977: ieguvis filoloģijas zinātņu kandidāta grādu.
1993: par pētījumu "Prozas poētika" piešķirts habilitētā filoloģijas doktora grāds.

Zinātniskie darbi

1978: Kritika un polemika
1980: Autora pozīcija romānā
1989: Prozas poētika

Līdzdalība kopkrājumos

1962: Tautas rakstnieka Andreja Upīša 85 gadi
1977: Andreja Upīša simtgadei
1975: Kritika – teorija, vēsture, prakse
1994: Latviešu rakstnieku portreti: 20. un 30. gadu rakstnieki (par Jāni Veseli)
1994: Latviešu rakstnieku portreti: 70. un 80. gadi (par Jāni Sirmbārdi)
1997: Latviešu romānu rādītājs

Sastādītie un komentētie kopotie raksti

1982–1986: Vilks, Ēvalds Kopoti raksti (1.–5. sējums)
1989: Vācietis, Ojārs. Kopoti raksti (2. sējums, kopā ar Viju Kaņepi)
1990: Vācietis, Ojārs. Kopoti raksti (3. sējums, kopā ar Viju Kaņepi)
Quotations

Par rakstu krājumu "Kritika un polemika" (1978)

"[..] grāmatas autora [Harija Hirša] stiprā puse ir tā, ka viņš spējis labi pārskatīt pašu literāro procesu un reizē nopietni iedziļināties visos galvenajos literatūras veidos – gan prozā, gan dzejā, gan dramaturģijā H. Hiršs rakstījis, ka viņam ir savs noteikts viedoklis arī par bērnu literatūras problēmām. Tomēr ar īpašu vērību, varētu pat teikt, ar prasīgu mīlestību grāmatas autors sekojis mūsdienu latviešu prozas un sevišķi romāna liktenim. [..] Atzinīgi vērtējama kritiķa prasme izteikt savu domu kodolīgi un vienkārši, bez nevajadzīgiem svešvārdu mudžinājumiem un skaistvārdu plūdiem, kas tik bieži vēl piemeklē presē publicētos rakstus. Grāmatas autors, neizplūzdams garos pārspriedumos vai sīkmanīgos, nogurdinošos strīdos, veiksmīgi risina vairākas interesantas literatūrteorētiskas problēmas – par "intelektuālo" un "lirisko" prozu, par jaunām strukturālām iezīmēm romāna žanrā, par mākslinieciskās izteiksmes meklējumiem, par kritikas kritērijiem utt. Būtiski ir tas, ka šajos rakstos paustās teorētiskās atziņas dziļi sakņojas mūsdienu literārajā praksē, izaug no tās. [..] Par sevi saprotams, ka, ar īpašu piekasību vērtējot H. Hirša darbu, tajā atrastos arī kādi nebūtiski trūkumi – teiksim, atsevišķu domu atkārtošanās, varbūt zināms fragmentārlsms kāda jautājuma risinājumā, bet tie nekādā ziņā nespēj apdraudēt interesanti uzrakstītās grāmatas pamatvērtības. Autors tajā pieteicis sevi ne tikai kā lejūtīgu un prasīgu literāro darbu vērtētāju, bet arī kā visa literārā procesa un teorētiskās domas līdzveidotāju."

Broks, Antons. Turēt tīru atbildības sajūtu. Karogs, 1979, Nr. 11. Lasāms šeit

Par monogrāfiju "Prozas poētika" (1989)

"Grāmatas uzmanības centrā ir mākslinieciskais vēstījums, kuŗu analizējot autors apskata vēstījuma veidus (romantisko, reālistisko, apziņas plūsmu utt.), vēstījuma formas (trešajā, pirmajā u. c. personās) un vēstījuma uzbūvi (tēlojumu, pārstāstu, dialogu u. c.). Darbs ir labi organizēts, un teorētiskais un vispārinātais ir bagātīgi ilustrēti ar piemēriem, pa lielākai daļai no rietumu puslodes, t. i., no Rietumeiropas un abām Amerikām. Autora zināšanu apjoms ir plašs un bagātīgs, no Homēra līdz Belam, no Aristoteļa līdz "lasītāja atsauksmes kritikai" (reader response criticism). Ievērojot darba domāto plašumu, varētu konstatēt dažus tukšumus, kas varbūt ir radušies materiālu nepieejamības dēļ. It seviški tas būtu attiecībā uz pēdējā laika franču kritiku, kur valda (varbūt ir jau jāsaka valdīja) tādi guru kā Derida (Derrida), Fuko (Foucault) u. c. ar kritikas "modes kliedzieniem" (kuŗos varbūt dzirdam tikai mūžīgas Sisifa vaimanas, kā vācu kultūrvēsturnieks Valters Benjamins to izteica, salīdzinot modes un revolūcijas). Šos iestrāvojumus, kuŗi pazīstami kā postmodernisms, dekonstruktīvisms u. c., autors nepiemin, un daudzi lasītāji varētu būt viņam pateicīgi, jo tik bieži šī kritika parādās kā pārsmalcināta intelektuāla pirotehnika, kas nododas pašapbrīnai. [..] šur tur vēl ir palikuši "baltie plankumi". Tā, piemēram, represētie un ārpus Latvijas dzīvojošie rakstnieki un kritiķi vēl nav atguvuši pilsoniskās tiesības. Anšlavs Eglītis, Edvarts Virza, Jānis Rudzītis, starp daudziem citiem, katrā ziņā ir pieminēšanas vērti un varētu labi ilustrēt daudzus autora teorētiskās apskates punktus."

Silenieks, Juris. Atklātības laika prozas anatomija. Jaunā Gaita, 1990, Nr. 189. Lasāms šeit
LinksVija Gune (1937–2004) - Ex-wife
Juris Hiršs (1965) - Son
Occupationsliterary scholar
literary critic
Birth time/place30.03.1937
Auce
Auce, Dobeles novads
Education1945 – 1949
Īslīce Primary School
Īslīce
"Saulīši", Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031

1949 – 1952
Saldus
Saldus, Saldus novads
Saldus 1. septiņgadīgā skola

1952 – 1956 (Date is approximate)
Jelgava Pedagogic School
Jelgava
Jelgava

1956 – 1961
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Rīga
Rīga

Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa


1962 – 1966 (Date is approximate)
The Maxim Gorky Literature Institute
Povarskaya 25А, Maskava
Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069
Beidzis PSRS ZA M. Gorkija Pasaules literatūras institūta aspirantūru
Working place1961 – 1964
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Zinātniskais līdzstrādnieks

1966 – 1969
Literature and Art
Rīga
Rīga
Līdzstrādnieks

1970 – 1972
Literature and Art
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Literatūrkritikas nodaļas vadītājs

1972 – 1992
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Zinātniskais līdzstrādnieks

1992 – 1994
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Akadēmijas laukums 1, Rīga
Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Zinātniskais līdzstrādnieks
Participation in organisations1973 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Rīga
Rīga
Biedrs

1990 – 2007
Latvian Writers’ Union
Rīga
Rīga
Biedrs
Place/time of death14.05.2007
Jaundubultu kapi
Friča Brīvzemnieka iela 2B, Jūrmala, LV-2015
RewardsAndreja Upīša prēmija (ZA)
Prēmija piešķirta par darbu "Prozas poētika".
1989

Map legendShowing 1-14 of 14 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Auce
(Auce, Dobeles novads)
30.03.1937Birth time/placeCity
2Jaundubultu kapi
(Friča Brīvzemnieka iela 2B, Jūrmala, LV-2015)
14.05.2007Place/time of deathCemetery
3Jelgava
(Jelgava)
1952 - 1956EducationCity
4Rīga
(Rīga)
1956 - 1961EducationCity
5Povarskaya 25А, Maskava
(Povarskaya 25A, Moscow, Russia, 121069)
1962 - 1966EducationBuilding, house
6Īslīce
("Saulīši", Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031)
1945 - 1949EducationRiver
7Saldus
(Saldus, Saldus novads)
1949 - 1952EducationCity
8Rīga
(Rīga)
1966 - 1969Working placeCity
9Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1970 - 1972Working placeBuilding, house
10Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1961 - 1964Working placeBuilding, house
11Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1972 - 1992Working placeBuilding, house
12Akadēmijas laukums 1, Rīga
(Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050)
1992 - 1994Working placeBuilding, house
13Rīga
(Rīga)
1973 - 1990Participation in organisationsCity
14Rīga
(Rīga)
1990 - 2007Participation in organisationsCity

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.