Gunars Saliņš

lv
Report to editor

Collections (3)

Works: Author (88); Atdzejotājs (1); Compiler (4); Editor (2); Author of the comment (3); Person of reception (61)

Audio/video: Narrator (4)

Photos: Person in photo(6)

NameGunars Saliņš
SummaryGunars Saliņš (1924–2010) ir viens no spilgtākajiem latviešu trimdas dzejniekiem. Dzimis Dobelē, mācījies Naudītes pamatskolā un Jelgavā, 1944. gadā beidzis Jelgavas Skolotāju institūtu. Pirmās literārās publikācijas 1938. gadā. 1944. gada atvasarā devies bēgļu gaitās uz Vāciju, strādājis latviešu skolā, rakstījis un publicējis dzeju latviešu bēgļu laika periodikā. 1950. gadā izceļoja uz ASV, dzīvoja Ņudžersijā. Studējis psiholoģiju un socioloģiju. Beidzis Upsalas koledžu (1952) un Sociālās pētniecības jauno skolu Ņujorkā (1955). Strādājis par psihololoģijas un sociololoģijas profesoru Unionas koledžā Ņūdžersijā. Regulāri piedalījies literāros sarīkojumos, rakstījis apceres un recenzijas. Vairāku dzejas, izlašu krājumu autors. Gunara Saliņa plašā intonatīvā amplitūdā – no azartiskas erotikas un sarkastiskas ironijas, groteskas līdz romantiskam maigumam, eksistenciālai smeldzei un nostalģiskām dzimtenes ainām – rāda trimdinieku, kas izjūt savu piederību visai pasaulei, poētiski atsvabinoties no laika un telpas dimensijām, taču emocionāli visciešāk saistīts ar dzimteni un tās likteni. Dzejas forma mainās no klasiskās četrindes līdz asociatīvam verlibram, no lakoniska noskaņas dzejoļa līdz dinamiskam liroepiskam vēstījumam – pamfletam. Dzejas galvenā īpatnība – vizuāli spilgts, simboliski ietilpīgs dzejas tēls un emocionāli spriega, kustīga vēstījuma intonācija ar negaidītām, vizuāli žilbinošām asociācijām. Kārļa Vērdiņa sakārtojumā izdots "Rakstu" (2006) 1. sējums. Latviešu valodā atdzejojis R. M. Rilkes, T. S. Eliota, R. Frosta, D. Tomasa dzeju.
Personal informationDzimis skolotāja un skolas pārziņa ģimenē. Tēvs rakstījis dzeju, spēlējis vijoli, gleznojis. Brālis, dzimis 1918. gadā, bijis izsūtīts, vēlāk atgriezies Latvijā, abi satikušies 1976. gadā.
1944: 2. vasarsvētkos Sv. Annas baznīcā uzsaukti Gunars Saliņš un Jautrīte Košs (1924–2011).
1944: devies trimdā uz Vāciju.
1950: izceļojis uz ASV.
Draugu vidū un ģimenē saukts par Gonku.

Dēls Laris Saliņš – Ņujorkas Salas draudzes mācītājs, meitas Lalita Saliņa – psihoterapeite un Laila Saliņa – dziedātāja.
Work

Literārā darbība

1938: pirmā publikācija laikrakstā "Zemgales Balss".

Kopš 1946: regulāri publicējies latviešu trimdas periodikā. Līdzās Linardam Taunam ir spilgtākais dzejnieks Ņujorkas jauno latviešu literātu grupā "Elles ķēķis" 20. gs. 50. un 60. gadu mijā.

Kopš 1952: piedalījās literāros sarīkojumos, jauno autoru vakaros, Dziesmu svētku rakstnieku cēlienos ASV, Kanādā, Eiropā u. c. Bijis arī latviešu sestdienas skolas vadītājs.

20. gs. 60. gadu sākumā sāk publicēt trimdas periodikā jaunāko grāmatu recenzijas, apceres, esejas par latviešu un cittautu dzeju latviešu trimdas izdevumos "Laiks", "Latvija Amerikā", "Raksti", "Jaunā Gaita", "Tilts", "Ceļa Zīmes", "Laika Mēnešraksts", "Vārti", "Latvija" un citviet, kā arī citzemju literāros izdevumos.

1977: mēnešraksta "Karogs" 2. numurā dzejas kopa ar Jāņa Petera ievadvārdiem; tas pats pārpublicēts laikrakstā "Dzimtenes Balss" 10. febr.

Latviešu valodā atdzejojis Rainera Marijas Rilkes, Tomasa Sterna Eljota, Roberta Frosta, DilanaTomasa dzeju.

Literārie darbi

1957: dzejas krājums "Miglas krogs un citi dzejoļi".
1967: dzejas krājums "Melnā saule".
1979: dzejas krājums "Satikšanās".
1993: dzejas izlase "Satiksimies Miglas krogā pie Melnās saules".
1997: grāmata "Gunara Saliņa iedvesma no Naudītes līdz Elles ķēķim un 33 dzejoļi – itin neseni".
2006: Raksti, 1. sējums, sakārtojis Kārlis Vērdiņš.

Sastādītājs

1964: Linarda Tauna krājums "Laulības ar pilsētu".
1972: Linarda Tauna dzejas izlasi "Iesim pie manas mīļās" (pēcvārds)
1975: Jāņa Ziemeļnieka dzejas izlase "Apmātais".

Dzeja tulkota daudzās pasaules tautu valodās, piemēram, kopkrājumā ar Linarda Taunu angļu valodā Rutas Spīrsas atdzejā (1968), angļu valodā izdevumos "Zintis, "Lithuanus", "Latvian Literature", un iekļauta vācu valodā izdotajā izlasē "Lettische Lyrik" (1983); dzeja atdzejota arī spāņu, franču, ungāru valodā.

Dzejoļus "Noktirne" un "Manhetenas baroks" komponējis Arnolds Šturms.
Quotations

Sarunā ar Māri Čaklo atzinis: "... īstenībā visa tā dzejošana ir tādā kā tēva ietekmē. Viņš gan bija vairāk uz Ziemeļnieku, bet tad mums pa vidu ienāca Čaks. [..] Jā, jau 15-16 gadu vecumā es rakstīju līdzīgi kā "Miglas krogā", un tas laiks Ņujorkā "Elles ķēķī" nebija tik daudz sākums, kā atsākums tai dzejošanai."

Karogs, 1993, Nr. 11.

Par dzejas krājumu "Miglas krogs un citi dzejoļi" (1957)

"Gunāra Saliņa dzejoļos pārdzīvojums ir smeldzīgs, bet tas nesakāpj deliriskā bravūrā, nedz eksistenciālās izmisuma bailēs, – viņš ir veselīgs jauneklis ar latviska tenora tembru.

Grīns, Jānis Intelektuāla viļņošanās. Laiks, 1958, 15. janv.

"Apbrīnojamā kārtā tas lr spējis atbīdīt malā vai paiet vienaldzīgi garām svešajam, tā ka pat pasaules lielpilsētas iespaidi šai dzejā patvērušies vienīgi par tik, par cik tiem iespējams "nerieties" ar latviešu garam tuvo priekšstatu pasauli un emocionālajam izjūtām. Bez tam Saliņa grāmata ir daudz dzl|i pārdzīvotu atminu par dzimteni un smeldze par tautas nelaimi. [..] Saliņa Miglas krogs un citi dzejoļi man liekas kā grāmata, kas varētu būt tiešs turpinājums vai paplašinājums Čaka krājumam ledomu spoguļi. [..] Gunāram Saliņam ir ārkārtīgi asa redze, smalka dzirde un tikpat jutīgas citas maņas."

Rudzītis, Jānis. Jauns talants, ievērojams notikums. Latvija, 1958, 28. jūn.

Par dzejas krājumu "Melnā saule" (1967)

"Divas stīgas, kas vienkopus vai nomainoties skan un – par negaidītu pārsteigumu lasītājam - arī lieliski, kaut ļoti īpatnēji saskan – ir Amerikas lielpilsētu un modernas kultūras priekšstati no vienas puses, bet no otras – Latvijas ainavas un daudzu seno paražu, seno tautas pasaku un dziesmu motīvi. Uzdzēšot laiku un telpu, dzejnieks ir te Amerikas lielpilsētā ar tās debesskrāpjiem, reklāmu un guņu ņirbīgiem plūdiem – te "aizlido" vai pēkšņi pārslēdzas uz silti latviskām, gandrīz idilliskām lauku ainavām, vai arī redz abas riezē, vienu it kā otrai caui, vai ievij vienu otrā. [..] Neapšaubāmi latviska pazīme Saliņa dzejā ir arī spilgtā dabas izjūta."

Valtere, Nora. Dzejas brīnumpasaule. Latvija Amerikā, 1968, 6. janv.

"Vēl vairāk nekā Miglas krogā Saliņš šoreiz pierāda, cik dziļi latvisks var būt modernais sirreālists. Tas parādās ne vien dainu citātos un imitācijās, kas lieliski iekļaujas sirreālistisko gleznu ņirboņā, bet arī dabas izjūtā, ilgās pēc dabas un iespējā ar savām iedomām rakties latviešu gara pilskalnā līdz pašiem pamatiem, apmēram tā, kā tas lasāms grāmatas tituldzejolī. Saliņa personā ieraugām it kā kādu fenomenu: Nav šaubu, viņa dzeja var droši atrasties blakus lielo rietumtautu modernistu darbiem. Nu varētu domāt, ka tā kļuvusi
anacionāla. Bet tā tas nav. Vai ik dzejolis, kas lasāms Saliņa Melnajā saulē, ātri pārliecina, ka tādā veidā var dzejot tikai latviešu dzejnieks.
[..] savas paaudzes latviešu dzejnieku vidū Gunārs Saliņš ir majestāte un viņa jaunais dzejoļu krājums Melnā saule mūsu lirikā nozīmē tiešām ievērojamu notikumu."

Rudzītis, Jānis. Sirreālisma burvība. Laiks, 1968, 14. febr.


Par dzejas krājumu "Satikšanās" (1979)

"Gunārs Saliņš ir varbūt no visiem mūsu dzejniekiem savā veida "visēteriskākais", vismazāk tiešajā, taustāmajā realitātē bāzēts. Dzejnieka iztēle lidinās it kā pilnīgā atraisījumā no jebkādam reālas pasaules saitēm un likumībām. Tā ir iztēles valstība, kur nav ne laika, ne telpas ierobežojumu, ne arī reālo lietu un parādību savstarpējas cēlonības vai dabisko notikumu robežas. Viss te ir iespējams. Saliņa dzejas burvība tāpēc atveras tikai tad, ja saprotam, ka tā atspoguļo subjektīvo pārdzīvojumu, izteiktu neierobežoti krāšņas iztēles ietvarā, ka tā ir iekšējās īstenības atspulgs."

Valtere, Nora. Gunars Saliņš. Satikšanās. Laiks, 1979, 12. dec.
LinksJautrīte Saliņa (1924–2011) - Wife
Linards Tauns (1922–1963) - Friend
Laris Saliņš (1952) - Son
Occupationspoet
Social accountshttps://www.gunarssalins.com/
Birth time/place21.04.1924
Dobele
Dobele, Dobeles novads

Residence1934 – 1944
Jelgava
Jelgava

1944 – 1950
Vācija
Germany

1957 – 2010
Glenridža
Glen Ridge, New Jersey, United States, 07028
EducationNaudītes pamatskola
Naudītes pagasts
Naudītes pagasts, Dobeles novads

Jelgavas pamatskola
Jelgava
Jelgava

Unknown – 1944
Jelgava State Teacher's Training Institute
Jelgava
Jelgava
Beidzis mācības.

Unknown – 1952
Īstorindža
East Orange, New Jersey, United States

Beidzis studijas Upsalas koledžā (Upsala College), iegūstot bakalaura grādu socioloģijā.


Unknown – 1955
Ņujorka
New York, USA
Beidzis studijas Sociālās pētniecības jauno skolu (New School of Social Science) Ņujorkā, iegūstot maģistra grādu socioloģijā.
Working placeAugsburga
Augsburg, Bavaria, Germany

Skolotājs Augsburgas-Haunštetenes latviešu bēgļu skolā.


Vācija
Germany

Tulks amerikāņu armijas latviešu darba rotā.


Ņūdžersija
New Jersey, USA

20. gs. 50. gados lektors Upsalas koledžas Psiholoģijas departamentā.


1955 – 1996
Ņūdžersija
New Jersey, USA

Psiholoģijas un socioloģijas profesors Unionas koledžā (Union College).

Participation in organisationsLatvijas PEN klubs

Elles ķēķis
W 47th St 502, New York
W 47th St 502, New York, New York, United States, 10036
Place/time of death29.06.2010
Glenridža
Glen Ridge, New Jersey, United States, 07028

RewardsKultūras fonda prēmija
Melna saule
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Melnā saule".
1967

Kultūras fonda prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Satikšanās".
1980

Zinaīdas Lazdas prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Satikšanās".
1982

Annual Latvian Literary Award
Balva piešķirta par mūža ieguldījumu dzejā.
Par mūža ieguldījumu
2007

Map legend

Showing 1-15 of 15 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Dobele
(Dobele, Dobeles novads)
21.04.1924Birth time/placeCity
2Glenridža
(Glen Ridge, New Jersey, United States, 07028)
1957 - 2010ResidenceCity
3Vācija
(Germany)
1944 - 1950ResidenceCountry
4Jelgava
(Jelgava)
1934 - 1944ResidenceCity
5Glenridža
(Glen Ridge, New Jersey, United States, 07028)
29.06.2010Place/time of deathCity
6Jelgava
(Jelgava)
1944EducationCity
7Īstorindža
(East Orange, New Jersey, United States)
1952EducationCity
8Ņujorka
(New York, USA)
1955EducationCity
9Naudītes pagasts
(Naudītes pagasts, Dobeles novads)
(Not set)EducationParish
10Jelgava
(Jelgava)
(Not set)EducationCity
11Augsburga
(Augsburg, Bavaria, Germany)
(Not set)Working placeCity
12Vācija
(Germany)
(Not set)Working placeCountry
13Ņūdžersija
(New Jersey, USA)
(Not set)Working placeRegion
14Ņūdžersija
(New Jersey, USA)
1955 - 1996Working placeRegion
15W 47th St 502, New York
(W 47th St 502, New York, New York, United States, 10036)
(Not set)Participation in organisationsBuilding, house

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.