Augusts Deglavs

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (64); Person of reception (28)

Photos: Person in photo(2)

NameAugusts Deglavs
PseudonymDeverots
Personal informationDEGLAVS Augusts (1862.9.VIII Šķibes pag. Vīgantos - 1922.3.IV Rīgā, apbed.
Meža kapos) - rakstnieks.
Dz. saimnieka ģim. Māc. Auru pagastsk. (1870-76). Pēc tēva nāves kļuvis par māju saimn., taču vairāk interesējas par kult. dzīvi un literatūru. 1880
iepazinies ar J. Māteru, D. sūtīja rakstiņus tā vadītajam laikr. "Tiesu Vēstnesis", kā arī laikr. "Tēvija". 1887 atteicies no mājām māsām un brāļiem par labu un devies uz Rīgu. Strād. kokzāģētavā, bijis korists Rīgas Latv. t-rī. 1888 ieguvis ierēdņa vietu, D. varēja vairāk laika veltīt pašizgl. un daiļradei. 1890 D. strād. A. Dombrovska kokzāģētavā, bet no 1891 darbojies tikai rakstniecībā un žurnālistikā. Strād. laikr. "Baltijas Vēstnesis" (1891-93). D. pirmā oriģinālpublikācija ir stāsts "Precības bēdas" laikr. "Dienas Lapa" 1888.9.-14.IX. Publicējies arī žurn. "Austrums", laikr. "Balss" u.c. Popularitāti ieguvis ar stāstu no klaušu laikiem "Vecais pilskungs" (1891, t-rī 1893). Izd. stāsti "Laimei uz pēdām" (1892), "Pastara diena" (1893), "Žīdu meitiņa" (1900), "Lielā Lavīze" (1911) u.c. Kopā ar J. Duburu sar. burlesku "Precībās" (1894). Sakarā ar Rīgas Latv. b-bas 25 g. jubileju 1893 iznāca D. grām."Latviešu attīstības solis no 1848. līdz 1875. g.". Taču tajā pašā gadā D. no Rīgas Latv. b-bas novērsies, darbību laikr. "Baltijas Vēstnesis" pārtraucis un turpmāk publicējies gk. izd. "Mājas Viesis" un "Mājas Viesa Mēnešrakstā".
D. pirmajā rom. "Starp divām ugunīm" (1891) vērojams sentimentālisms jūtu
atveidojumā, zināms naturālisms sadzīves detaļās. Vēlākajiem D. romāniem
raksturīgs plašāks sab. skatījums, psihol. dziļums. Pirmā D. veiksme rom. žanrā ir "Zeltenīte" (per. 1896, grām. 1909), kurā tēlota pils. strādn. dzīves traģika. Tūlīt pēc tam public. rom. "Jaunā pasaule" (1-3, 1897-99). D. radošo pieredzi paplašināja vairāki cittautu rakstn. darbu tulk.: H. Ibsena "Tautas naidnieks" (1902), A. Dimā "Trīs musketieri" (1903), V. Skota "Lemermūras līgava" (1904), H. Senkeviča "Bez dogmāta" (1905). D. public. virkni pret dekadenci vērstu stāstu - "Mazais dekadents" (1904), "Skaidri principi" (1907), "Kredīts" (1908). D. sab. uzskatus un daiļradi jūtami ietekmēja Jaunā strāva, it īpaši J. Jansona-Brauna "Domas par jaunlaiku literatūru" (1-2, 1892-93). D. atbalstīja reāl., dzīvei tuvas un idejiski mērķtiecīgas mākslas nepieciešamību. Aktīvi darbojies atturības b-bā "Auseklis". 90. gadu b. D. iepazinās ar Aspaziju un Raini, 1905 kļuva par viņu pilnvarnieku. D. bija laikr. "Dienas Lapa" redakcijas loc. (1898-1901) un "Jaunā Dienas Lapa" red. (1915-17). Ljas Rep. laikā D. darbojies Latvju rakstn. un žurnālistu arodb-bā, bijis Izgl. min-jas Mākslas depart. rakstniecības nod. vadītājs.
D. lielākais un nozīm. darbs ir vēst. rom. epopeja "Rīga" -1. d. "Patrioti" (1912, t-rī 1926), 2. d. - "Labākās famīlijas" (per. 1921, nepab.). Bija iecerēta arī 3. d. "Pa labi un pa kreisi", kas palika neuzrakstīta. Rom. veido plašu laikmeta ainu, tajā daudzveidīga tēlu galerija, to vidū pazīstamas vēst.personas. D. atklāj latv. tautas nac. pašapziņas veidošanos, latv. s-bas ekonomisko nostiprināšanos. D. ir viens no pirmajiem rom. žanra izveidotājiem latv. literatūrā. "Rīga" u.c. darbi D. darbi izdoti vairākkārt. - Ps.: A. Saimniekdēls, Deverots, Eos, A.S-s, -ea-.
1929 Meža kapos uzcelts tēln. K. Jansona veidots piemineklis.
Kopoti raksti 7 sēj. (1926-35), "Izlase" (1965).
L. Deglavs A. Autobiogrāfija // Kop. r. R., 1926. 1. sēj.; Klaustiņš R.
Augusts Deglavs kā naturālists // IMM, 1928, 9; Upītis A. Augusta Deglava "Rīga" // Upītis A. Kop. r. R., 1951. 17. sēj.; Kalve M. Daži vārdi par "Rīgu" un tās autoru // Deglavs A. Rīga. R., 1957. 3. sēj.; Laicens L. Augusta Deglava "Rīga" // Laicens L. Raksti. R., 1959. 8. sēj.; Viese S. Augusta Deglava arhivālijas lasot // Karogs, 1962, 9; Bērsons I. Augusts Deglavs stāsta un apsūdz // Deglavs A. Izlase. R., 1965; Līce Z. "...cienījama vieta latviešu literārā mantojuma vērtīgākajā daļā" // Deglavs A. Vecais pilskungs. R., 1980.
V. Labrence

LinksJānis Kristaps Deglavs (1870–1915) - Brother
Occupationsauthor
Birth time/place09.08.1862
Dzimis Šķibes pagastā.
Education1870 – 1876
mācījies
mācījies Auru pagastskolā
Place/time of death03.04.1922
Rīga
Rīga
BuriedOtrie Meža kapi
Gaujas iela 12B, Rīga, LV-1026
Memorials1929
Otrie Meža kapi
Gaujas iela 12B, Rīga, LV-1026
Rakstnieka Augusta Deglava kapa piemineklis granītā un bronzā uzstādīts 1929. gadā, tēlnieks Kārlis Jansons.

Map legendShowing 1-3 of 3 items.
#LocationDateTypeType of location
  
1Rīga
(Rīga)
03.04.1922Place/time of deathCity
2Otrie Meža kapi
(Gaujas iela 12B, Rīga, LV-1026)
(not set)BuriedCemetery
3Otrie Meža kapi
(Gaujas iela 12B, Rīga, LV-1026)
1929MemorialsCemetery

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.