Andris Vējāns

lv
Report to editor

Collections (1)

Works: Author (262); Atdzejotājs (4); Compiler (4); Editor (7); Co-author (2); Author of the comment (30); Person of reception (68)

Photos: Person in photo(4)

NameAndris Vējāns
PseudonymAndris Vējāns, Pēteris Tālums, Jānis Zars, Jorģis Greizacis, Jēkabs Smējējs, D. Nērzonīts
Name at birthDonats Kalnačs
SummaryAndris Vējāns (1927–2005) – dzejnieks, prozists un publicists. Rakstījis dzeju pieaugušajiem un bērniem – gan latviešu, gan latgaliešu valodā. Andra Vējāna dzeja tikusi atdzejota krievu valodā, izdoti vairāki krājumi. Darbojies arī literatūrkritikā – rakstījis recenzijas par jaunāko literatūru, bijis sastādītājs vairākām grāmatām, rakstījis ievadus un pēcvārdus, portretējis rakstniekus. Jauns posms Andra Vējāna daiļradē iezīmējas 20. gadsimta 80. līdz 90. gadu mijā, kad viņš padziļināti pievērsies dzimtās puses, Latgales, vēstures un cilvēku likteņgaitām. Ceļojumu iespaidi un atziņas atspoguļoti tēlojumu ciklā par Kubu "Zaļā ķirzaciņa" (1966) un publicistikas krājumā "Vulkāns un asara" (1987). Ar Andra Vējāna vārdiem komponētas daudzas kormūzikas dziesmas.
Personal informationDzimis zemnieka ģimenē.
Work1943: Pirmā publikācija – miniatūra "Gaišais brīdis" ("Rēzeknes Ziņas", Nr. 26).

Dzeja

1953: "Jaunība" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1957: "Saule kāpj augstāk" (Latvijas Valsts izdevniecība). Tulkojums krievu valodā "Солнце поднимается выше" (1959, Latvijas Valsts izdevniecība), atdzejojis Vladimirs Ņevskis.
1959: "Sakliedzas kaijas" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1961: "Saknes dod lapotnei dziesmu" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1963: "Kur zem priedēm citronvītnes zied" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1964: "Gadi un pēdas" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1965: "Kalnu acis" (Liesma).
1968: "Pasaule" (Liesma).
1971: "Trejādas atblāzmas" (Liesma).
1974: "Balts kuģis zilos ūdeņos" (Liesma).
1977: dzejas izlase "Aiz ezera augsti kalni" (Liesma).
1979: "Un sākās viss no svilpaunieka" (Liesma).
1981: "Ekvators ceļa vidū" (Liesma).
1982: "Varbūt nenoplūktas mežarozes zied?" (Liesma).
1984: "Stundinieks vestes kabatā" (Liesma).
1987: dzeja, atdzeja, proza, publicistika "Lubāns sapņo par Daugavu" (Liesma).
1995: "Krustceļu vējos" (Preses nams).
1997: "Rāznas krūze" (Sprīdītis).
1997: "Andra Vējāna 33 mūža atspulgi dzejā un dzīves ievadstāsts" (Likteņstāsti).
2001: "Rudzuzāle zem sniega" (Nordik).
2005: dzejas izlase "Rozes Silajāņu vāzē" (Sol Vita).

Dzeja bērniem

1957: "Skola pie ezera" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1958: "Mūsu mājas raibais Miks" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1962: "Ne aiz trejdeviņiem kalniem" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1967: "Šoferi" (Liesma).
1967: poēma "Lāstekās atmirdz saule" (Liesma).
1970: "Palaidnītis mājās nāk" (Liesma).
1972: poēma "Mintiņš" (Liesma).
1978: "Uh - cik labi!" (Liesma).
1997: "Ieva, Ieviņa" (Garā pupa).
2005: "Gods kai stots" (Garā pupa).
2015: dzejolis "Krēslas stunda" (Liels un mazs).

Proza

1966: ceļojumu tēlojumi "Zaļā ķirzaciņa. Pirmā sastapšanās ar Kubu" (Liesma).
1969: literāri portreti, tēlojumi, etīdes, ceļojumu atspulgi "Savas lakstīgalas meklētāji" (Liesma).
1974: tēlojumi bērniem "Buksu vilnis" (Liesma).
1979: rakstnieku portretējumi "Tiesnese un māsa" (Liesma).
1984: monogrāfija "Jūlijs Vanags. Tālo ceļu gājēja pēdās" (Liesma).
1986: "Latvijas miera balss" (Avots).
1987: ceļojumu tēlojumi, publicistika "Vulkāns un asara" (Avots).
1989: "Francim Trasunam 125" (izdevējs nav zināms).
1992: atmiņas un vēsturiski tēlojumi "Latgolas mozaika" (Latgolas Lauku kulturas komplekss "Jasmuiža").
1996: "Latgales rakstu gaisma" (Sprīdītis).

Atdzejojumi no krievu valodas

1960: Ivans Turgeņevs (Иван Тургенев) "Muižnieku ligzda" (Дворянское гнездо) (Latvijas Valsts izdevniecība). Atdzejojis romānā iekļautos dzejas tekstus.
1966: Alims Kešokovs (Алим Кешоков) "Jātnieka ceļš" (Liesma). Atdzejotāju kolektīvs.
1966: Kaisins Kuļijevs (Кайсын Кулиев) "Ievainotā klints" (Liesma). Atdzejotāju kolektīvs.
1968: Mihails Svetlovs (Михаил Светлов) "Pēdējo gadu dzeja" (Liesma). Atdzejotāju kolektīvs.
1978: Boriss Kuņajevs (Борис Куняев) "Sarkanie zirgi" (Красные лошади) (Liesma). Atdzejotāju kolektīvs.
1986: Jevgeņijs Jevtušenko (Евгений Евтушенко) "Māte un neitronbumba" (Мама и нейтронная бомба) (Liesma).

Cittautu autoru darbu atdzejojumi

1963: Pavlo Tičina (Павло Тичина) "Tērauda maigums" (Сталь і ніжність) (Latvijas Valsts izdevniecība). Atdzejojis no ukraiņu valodas.
1988: Eugenijus Matuzevičius (Eugenijus Matuzevičius) "Zemes acis" (Žemės akys) (Vaga). No lietuviešu valodas atdzejojis autoru kolektīvs.
1992: Maksims Bahdanovičs (Максім Багдановіч) "Jau roka rudzupuķi auž" (Цвяток радзімы васілька) (Mastackaja litaratura). No baltkrievu valodas atdzejojis kopā ar Viktoru Līvzemnieku.

Literārā līdzdalība citos projektos

1959: scenārija autors filmai "Dziesma pār ezeriem" (režisors Laimons Gaigals).
1960: teksta autors filmai "Pilsēta pie Daugavas" (režisors Laimons Gaigals).
Quotations

Par dzejas krājumu "Saule kāpj augstāk" (Latvijas Valsts izdevniecība, 1957)

"Vējāna labākajiem dzejoļiem raksturīgo emocionālo pacēlumu, romantisko skanīgumu palīdz radīt jau krietni izkoptā dzejas technika, poētisko izteiksmes līdzekļu prasmīgs pielietojums. Dzejnieka liriskajā stilā liela loma veiksmīgām metaforām, personificējumiem, salīdzinājumiem. Dabas gleznās autors stāsta, ka "dzer saule liepzaros rasu", runā par bērzu, kas klauvē pie loga, par osi, kas raud, par cīruli, kas "par vagām prieku lej". Nereti šādas metaforiskas ainas ir ievadījums kādai dziļākai domai vai atziņai, kas atviļņo emocionālā krāsu un skaņu valodā un ir it kā autora personības apdvesta, viņa rokas sniegta un jūtu apvīta."

Labrence, Valija. Dzīves augšupejas un draudzības dzeja. Karogs, 01.06.1957.

Par dzejas krājumu "Un sākās viss no svilpaunieka" (Liesma, 1961)

"Andra Vējāna dzejoļi palaikam ir diezgan pagari, pilnum pilni ar pieminētajiem gleznainajiem raksturojumiem. Taču pasāk tā doma vai izjūta ari šais reizēm stipri pagarajos raksturojumos nepazūd: dzejoļa pirmajās vārsmās sākta, tā atkal spēcīgi uzvirmo nobeigumā un tādējādi stingri noslēdz dzejoli. Šim secinājumam piemēru ir daudz, lai pieminēti tikai daži dzejoļi no grāmatas pirmās nodaļas "leraksti Rīgas dienasgrāmatā": "lepazīšanās", "Alsungas ielai un viņas meitenei", "Jašas pļavu pīpenes Komunāru laukumā", "Rīga runājas ar dzejnieku".
Stingri veidota atsevišķu dzejoļu un arī krājumu kompozīcija, — arī tā ir Andra Vējāna daiļradei būtiska īpašība. Krājumiem palaikam ir īpaša ieskaņa un izskaņa, kas tajos ietvertos darbus sasaista noteiktā emocionālā vienībā. Recenzējamā grāmatā šīs funkcijas veic pirmais dzejolis "Es dzīvoju" un pēdējais "Es gribu". Abus tos cauri un pāri visam krājuma saturam saista kopīga izjūta pret konkrēti attēloto īstenības situāciju (liriskais varonis jūras krastā), kopīga domu un izjūtu pulsācija un līdz ar to ari kopīga apceres un atziņu intonācija."

Sirsone, Skaidrīte. Svilpaunieka dziesma skan gaiši. Karogs, 01.06.1980.

Par dzejas krājumu bērniem "Palaidnītis mājās nāk" (Liesma, 1970)

"Visai daudz interesantu radošu meklējumu bērnu dzejas humora plāksnē pēdējo gadu dzejoļos Andrim Vējānam "Palaidnītis mājās nāk", 1970. Dzejoļu virkne par mazo palaidnīti paver plašu skatījumu uz šodienas parādībām, sniedz vairākus oriģinālus humoristiskos dzejoļus ("Rīta saruna ar miegu", "Nedarbu diena", "Sniegbaltītes pasaciņa", "Laba diena", "Mikausis" u. c),
starp kuriem pats spriegākais, iejūtīgākais ir "Uh — cik labi!". Daudz ierosmes var sniegt Andra Vējāna dzejoļi formas ziņā. Neatlaidīgāk nekā daudzi citi dzejnieki viņš meklē strofu variācijas, dažādo atskaņu sistēmu."

Osmanis, Jāzeps. Smieklu vitamīni. Karogs, 01.09.1973.

Par rakstnieku portretējumu apkopojumu "Tiesnese un māsa" (Liesma, 1979)

""Tiesnese un māsa" var likties mazliet oficiāla grāmata, pat svinīga, kaut arī vērstie pretmeti nav tīšu prātu noklusēti. Vējānam ir tāds pēdējos gados iemīļots tēls – kā putns ar diviem spārniem – vēlēšanās skatīt parādības pretmetos un spēkus, kas šos pretmetus tur kopā, šis paņēmiens skan cauri grāmatai "Tiesnese un māsa". Tāda ir vērtību noskaidrošanas metode. Mazāk grāmatā atklājas Vējānam piemītošais humors, pietrūkst arī personiskā vērojuma. Tādē| vēlējums nākamajai šādas ievirzes grāmatai kaklasaites mezglu atlaist maķenīt vaļīgāki."

Melbārzdis, Jānis. Vestē, un visas pogas ciet. Literatūra un Māksla, 31.10.1980.

Par Andra Vējāna dzeju

"Latgales motīvi dzejnieka daiļradē pastiprinājušies tieši pēdējos gados, varbūt intensīvāk jau pat ar dzejoļu krājumu “Stundenieks vestes kabatā” (1984), kas veltīts tēva piemiņai, kur vēstījumus par ārpasauli spēcīgi caurstrāvo silta atmiņu un emociju vienotība. Vispār A. Vējāna dzejai piemīt meditatīvi tēlojošs, gleznains stils. Viņa dzejai raksturīgā romantiski pacilātā tonalitāte strāvo arī vienā no viņa populārākajiem dzejoļiem, kas A. Žilinska komponēts, izgājis tautā. [..] A. Vējāna liriskās meditācijas norit ciešā saistībā ar ārpasauli, appasauli — ar dabu un citiem cilvēkiem, viņu likteņiem. Tos pārdzīvojot kā daļu no savas dzīves, rodas viņa dzejas humānais strāvojums un spēks — gan tajā dzejā, kas biedrojas ar dabu, gan arī tajā, kas ietiecas sadzīves norisēs. Daba un sadzīve ir trauki, kuros ietveras liriskā pašatklāsme. Iespaidīga ieprojicēšanās spēja appasaulē."
Valeinis, Vitolds. Andris Vējāns. Latgaliešu lirikas vēsture. Rīga: Jumava, 1998, 165.–167. lpp.
LinksBenedikts Kalnačs (1965) - Son
Dagnija Zigmonte (1931–1997) - Ex-wife
Tālivaldis Kalnājs (1922–1955) - Like-minded
Occupationspoet
prose writer
newspaper editor
Birth time/place20.04.1927
Vorslova
Vorslova, Nirzas pagasts, Ludzas novads
Education1934 – 1937
Dubuļu pamatskola
Dubuļi
Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads

1937 – 1941
Nirza 6-year Primary School
Nierza
Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads

1942 – 1944
Ludzas ģimnāzija
Ludza
Ludza, Ludzas novads

1944
Ludza
Ludza, Ludzas novads

Skolotāju sagatavošanas kursi


1945 – 1947
Riga Teachers Institute
Liepājas iela, Rīga
Liepājas iela, Rīga

1947 – 1950 (Date is approximate)
Latvian State Pedagogical Institute
Rīga
Rīga

Latviešu valodas un literatūras fakultāte

Working place1945
Nierza
Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads

Nirzas nepilnā vidusskola

Matemātikas un vēstures skolotājs.


1950 – 1967
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Līdzstrādnieks un nodaļas vadītājs

1967 – 1989
Žurnāls "Karogs"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050
Galvenais redaktors
Participation in organisations1953 – 1990
Latvian Soviet Writers’ Union
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050

Biedrs


1981 – 1991
Latvijas PSR Miera aizstāvēšanas komiteja
Rīga
Rīga
Priekšsēdētājs

1990 – 2005
Latvian Writers’ Union
Lāčplēša iela 48/50 – 12
Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011
Biedrs

1991
Latgales Pētniecības institūts
Daugavpils
Daugavpils
Latgales pētniecības institūta biedrs.
Travelled1970
Donava
Danube
Miera brauciens pa Donavu.

00.09.1971 – 00.10.1971
Donava
Danube
Dalība Miera reisā pa Donavu.

00.10.1973 – 00.10.1973
Vācijas Federatīvā Republika

Latviešu kultūras veicināšanas biedrības ielūguma divu nedēļu garumā: Ķelne, Āhene, Dortmunde, Diseldorfa, Bonna, Frankfurte pie Mainas, Koblenca u.c. Kopā ar Zigmundu Skujiņu


22.05.1975 – 29.05.1975
Zviedrija
Sweden

1976
Amerikas Savienotās Valstis
United States

1976
Kanāda
Canada

00.06.1978
Bulgārija
Bulgaria

00.03.1980 – 00.04.1980
Somija
Finland
Personīgs ielūgums. Brauciens Draudzības biedrības grupas sastāvā.

00.10.1981
Dienvidslāvija

Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

1982
Vācijas Federatīvā Republika

Brauciens Padomju Miera komitejas specgrupas sastāvā.

00.09.1982
Somija
Finland

00.04.1983
Somija
Finland

Septiņu dienu ceļojums, lai piedalītos pasākumos, kas veltīti līguma par draudzību un sadarbību, un savstarpējo palīdzību starp PSRS un Somiju 35. gadadienai.

Braucienā devies kā tulks vīriešu korim "Gaudeamus".


00.09.1983
Ruse
Русе, Бългaрия

Brauciens saistībā ar Rīgas dienām Rusē.


20.09.1984 – 02.10.1984
Baltijas jūra
Baltic Sea
Kruīza brauciens pa Baltijas un Ziemeļu jūru.

20.09.1984 – 02.10.1984
Ziemeļjūra
North Sea
Kruīza brauciens pa Baltijas un Ziemeļu jūru.
Place/time of death08.12.2005
Rīga
Rīga
Buried00.12.2005
Rīgas Pirmie Meža kapi
Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026
RewardsLatvijas PSR Valsts prēmija
Saule kāpj augstāk
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Saule kāpj augstāk".
Literatūrā
1957

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1965

Žaņa Grīvas prēmija
Stundinieks vestes kabatā
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumu "Stundinieks vestes kabatā".
1985

Map legendShowing 1-31 of 31 items.
#LocationDateTypeType of place
  
1Vorslova
(Vorslova, Nirzas pagasts, Ludzas novads)
20.04.1927Birth time/placeVillage
2Rīga
(Rīga)
08.12.2005Place/time of deathCity
3Rīgas Pirmie Meža kapi
(Aizsaules iela 2, Rīga, LV-1026)
01.12.2005BuriedCemetery
4Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1944EducationCity
5Ludza
(Ludza, Ludzas novads)
1942 - 1944EducationCity
6Dubuļi
(Dubuļi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads)
1934 - 1937EducationVillage
7Nierza
(Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads)
1937 - 1941EducationVillage
8Liepājas iela, Rīga1945 - 1947EducationStreet
9Rīga
(Rīga)
1947 - 1950EducationCity
10Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1950 - 1967Working placeBuilding, house
11Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1967 - 1989Working placeBuilding, house
12Nierza
(Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads)
1945Working placeVillage
13Donava
(Danube)
1970TravelledRiver
14Zviedrija
(Sweden)
22.05.1975 - 29.05.1975TravelledCountry
15Donava
(Danube)
01.09.1971 - 01.10.1971TravelledRiver
16Vācijas Federatīvā Republika01.10.1973 - 01.10.1973TravelledCountry
17Baltijas jūra
(Baltic Sea)
20.09.1984 - 02.10.1984TravelledSea, sea bay
18Ziemeļjūra
(North Sea)
20.09.1984 - 02.10.1984TravelledSea, sea bay
19Somija
(Finland)
01.03.1980 - 01.04.1980TravelledCountry
20Somija
(Finland)
01.09.1982TravelledCountry
21Somija
(Finland)
01.04.1983TravelledCountry
22Amerikas Savienotās Valstis
(United States)
1976TravelledCountry
23Kanāda
(Canada)
1976TravelledCountry
24Bulgārija
(Bulgaria)
01.06.1978TravelledCountry
25Vācijas Federatīvā Republika1982TravelledCountry
26Dienvidslāvija01.10.1981TravelledCountry
27Ruse
(Русе, Бългaрия)
01.09.1983TravelledCity
28Rīga
(Rīga)
1981 - 1991Participation in organisationsCity
29Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
(Krišjāņa Barona iela 12, Rīga, LV-1050)
1953 - 1990Participation in organisationsBuilding, house
30Daugavpils
(Daugavpils)
1991Participation in organisationsCity
31Lāčplēša iela 48/50 – 12
(Lāčplēša iela 48/50 - 12, Rīga, LV-1011)
1990 - 2005Participation in organisationsApartment

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies. Read more.