Pēterburgas Latviešu Jēzus draudze

1832. gadā Pēterburgā dienošajiem karavīriem tiek iecelts divīzijas mācītājs Köbke latviešiem un igauņiem kopā, prot abas valodas, pēc viņa - mācītājs Reinfelds, kas nezina latviešu valodu. Tomēr latvieši panāk, ka ar 1835. gada 15. janvāra ķeizara pavēli latviešu gvardes karavīriem tiek iecelts divīzijas mācītājs Johans Vilhelms fon Knīrims (iesvētīts 8.03.1835). Dievkalpojumi notiek Smoļnas baznīcā - pilsētas nabagnamā pie Smoļnas klostera.

1846. gadā draudze iegūst īpašumu Sagorodnas ielā un uzceļ koka namu ar dzīvokli mācītājam vienā galā un zāli dievkalpošanai - otrā. Pirmie draudzes darbinieki Bērtuls Anders, Pēteris Jānis, Jānis Petrovs, Pēteris Anžins - visi četri arī draudzes pērminderi, Knīrims - draudzes prezidents. 1840. gadā sāk vākt līdzekļus jaunas ēkas celšanai [1835. gadā 945 dievgaldnieki, 1846.- 1262 dievgaldnieki, zāle par mazu]. 1845. gadā nopērk zemi Zagorodnija prospektā 62/64 jeb prospekta un Vereiskajas ielas stūrī. 1846. gada rudenī iesvēta zāli un mācītāja dzīvokli. Telpas par mazu. 1849. gada 3. jūlijā Dobeles mācītājs Jūlijs fon Rihters iesvēta jaunu baznīcu - Jēzus baznīcu, par mācītāju iesvēta Moricu Konradi 13.02.1849., tomēr viņš pēc gada aiziet uz Jelgavu. Pēc viņa 1850. gada rudenī amatā Jūlijs fon Rihters,kalpo līdz 1871. gadam. Viņa adjunkti R. Girgensons (1851-53), H.Hercenbergs (1853-1859), H.Stāls (1859-1861), K.Šilings (1861-69) - apkalpo latviešu draudzi pastāvīgi (1865-1869), ar šo izveidojas divas mācītāju vietas - vācu un latviešu draudzei. Pēc Šilinga - mācītājs G. Zēbergs.

1851. gadā pie draudzes atver skolu - mācās 20-30 bērnu (skolotājs Pēteris Sternmanis, ērģelnieks un ķesteris Pēteris Grīntāls).

Rihters izvedo pie baznīcas arī vācu draudzi.

1865/66 baznīcu pārbūvē un paplašina, 1867 atver paplašinātu baznīcskolu bāriņu namā, skolotājs Kluge, viena klase zēniem un meitenēm. 1867 atver bāriņu iestādi.

1882. gadā Zagorodnij prospektā 62/64 uzceļ 5stāvu draudzes namu, tajā bāriņu patversme, 3klasīga zēnu un meiteņu skola, zāles lūgšanām, dziedāšanai, pastaigām

Vācu draudze pamazām skaitliskā ziņā krietni pārspēj latviešu un atstumj arī amatu ziņā (draudzes dome, tās locekļi). Tomēr aug arī latviešu draudze, kad tā diezgan liela, 1871. gadā tā saņēma Ģenerālkonsistorijas priekšrakstu sasaukt draudzes sapulci un ievēlēt latviešu draudzes aizstāvjus jeb domes locekļus, sākumā vācieši panāca neizglītotu vīru ievēlēšanu. Tomēr latvieši iesniedza ģenerālkonsistorijai protestu un 1878. gadā panāca jaunas latviešu draudzes domes vēlēšanas. Ievēlēja cenzoru Mārtiņu Remiķi un piecus izglītotus latviešus, šādā sastāvā tie piedalījās Jēzus luterāņu baznīcas domes kopīgajās sēdēs. Kad pienāca laiks pārvēlēt vācu draudzes domi, ievēlēja liberāli noskaņotus vāciešus. Dalot turpmāk amatus draudzē, par baznīcas domes (vācu un latviešu) priekšsēdētāju kļuva Remiķis, par sekretāru Kažoku Dāvis (vismaz kopš 1882. gada). Tā kā Pēterburgā policejisku apsvērumu dēļ uz latviešu biedrošanos skatījās ar lielām aizdomām, tad draudze kļuva par legālu latviešu "jumta organizāciju". Vēlāk Jēzus draudzes skolas telpās darbojās arī latviešu studentu korporācija "Fraternitas Petropolitana", kultūras biedrība "Rūķis", J.Vītola koris, Pēterburgas latviešu Labdarības biedrība, tika savākta laba bibliotēka, Kažoku Dāvis rīkoja teātra izrādes, Vītols - koncertus un "jēzene" kļuva par latviešu kultūras centru. Darbību koordinēja draudzes padome.

Pēc: Aldis Upmalis. Latviešu inteliģence Pēterburgā. Atsevišķās piezīmēs. Latvijas Vēstnesis, nr. 56 (10.04.2003); Pēterburgas Latviešu Jēzus draudzes vēsture. Pēterburga: Ed. Mēksis, 1910; J. Sanders. Jāzepa Vītola Pēterburgas laikmets 1880-1918. Grām. Jāzeps Vītols. Raksti par viņa dzīvi un darbu 80 gados. Sast. Jēkabs Graubiņš. Latvju Grāmata, 1944, 169.-178.lpp.

Draudze (Sanktpēterburgas Jēzus Latviešu evaņģēliski luteriskā draudze) darbojas joprojām, dievkalpojumi notiek Mihaela baznīcā Vasilija salā Vidus prospektā 18, draudzē kalpo mācītāji Juris Zariņš un Kārlis Žols.

Sal.:http://www.lelbal.org/lv/?ct=draudzes&ic=10&sr=&timeZone=Europe/Helsinki