Griezīgo šķautņu romantiķis Jānis RokpelnisPublicitātes informācija
Rakstu krājumā
apvienoti materiāli, kas tika prezentēti dzejnieka Jāņa Rokpeļņa 70. dzimšanas
dienai veltītajā konferencē 2015. gada 22. oktobrī. Krājuma sastādītāja Dr. philol. Anda Kubuliņa.

Rokpeļņa
ieguldījums pēckara latviešu dzejā un literatūrā kopumā ir ļoti nozīmīgs –
moderna, izkopta valoda un paplašināta stilistika, strofika lirikā, neparasta
tēlainība, sarežģītas vēstījuma konstrukcijas. Jānis Rokpelnis, būdams
dzejnieks, raksta arī prozu, scenārijus animācijas filmām, piemēram, kopā ar Arnoldu
Burovu veidotā multiplikācijas filma par Aleksandra Čaka poēmu "Umurkumurs", izstrādājis
monogrāfiju par Knutu Skujenieku "Smagi urbjas tinte" u. c. Rokpelnim ir
padziļināta interese par vēsturi un valodu, vizuālo mākslu un kultūru kopumā.
Par pašu avangardiskāko Rokpeļņa darbu uzskatāms romāns "Virtuālais Fausts":
tas vispārina līdz tam latviešu literatūrā neatainoto dzīvi virtuālajā pasaulē.
Jānis Rokpelnis ir viens no 20. gadsimta 70./80. gadu varas kritizētajiem autoriem.


Krājumā
apkopoto rakstu autori pievēršas dažādiem Jāņa Rokpeļņa daiļrades aspektiem,
lielākoties analizējot dažādos laikposmos tapušo dzeju.


Valodnieks Juris Baldunčiks rakstā “Rotaļa ar
dēmoniem jeb “Virtuālā Fausta” lingvistiskā faktūra” koncentrē uzmanību uz
valodas materiāla lietojumu romānā “Virtuālais Fausts”, norādot uz Rokpelnim
raksturīgo vēlmi literārā tekstā izmantot dažādus valodas slāņus, – slengs,
kalki, žargonismi un pat argo. Dzejas pētniece Ieva E. Kalniņa rakstā “Viena dzejoļa analīze Jāņa Rokpeļņa
mīlestības dzejoļu kontekstā” izstrādājusi dzejoļa – “mana atmiņa tik īsa /
katru rītu skuju nost...” – analīzi, savu pētījumu balstot Mihaila
Gasparova iedibinātās dzejas analīzes tradīcijā. Andas Kubuliņas rakstā “Asais daudzskaldnis oksimorons: “Kliedz
klinšaina lakstīgala” analīze” veikta viena dzejoļa analīze, sniedzot arī
ieskatu dzejas pētnieku un kritiķu viedokļos par Rokpeļņa dzejas īpatnībām. Viesturs Vecgrāvis rakstā “Jānis
Rokpelnis: dažas romantisma iezīmes” Rokpeļņa dzejas tēlainību un poētiskos
principus sastata ar romantisma tradīciju, saskatot gan acīmredzamas paralēles
un sabalsojumu, gan modernisma ietekmju radītās atšķirības. Ronalds Briedis rakstā “Rokpeļņa dzejas
instrumentācija” pievēršas Rokpeļņa dzejas muzikalitātei, skaniskuma
principiem, norādot, ka pretēji tradīcijai veicināt teksta labskanību Rokpeļņa
dzejā instrumentācija lielākoties kalpo pretējam mērķim – akcentē valodas
negludumus, neparasto tēlainību. Raimonds Briedis rakstā “Rokpelnis: atskaņu savdabība – transformācija un
konfrontācija” skrupulozi pēta Rokpeļņa dzejas atskaņu sistēmu. Sigita Kušnere rakstā “Putna tēls Jāņa
Rokpeļņa dzejā” analizē viena tēla caurviju motīvu Jāņa Rokpeļņa dzejā,
uzmanību koncentrējot uz pirmo krājumu “Zvaigzne, putna ēna un citi” (1975),
atklājot tēla daudznozīmību un daudzslāņainību, laikmetīgumu un mitoloģiskās saknes. Inta Čaklā “Dabas tēlu mainības virzieni Jāņa Rokpeļņa dzejā” pievērsusies
dzejas tēlu izstrādes stratēģijai, norādot uz dažādu laikmetu dzejas tradīciju sintēzi
Rokpeļņa darbos, uzmanību koncentrējot uz salīdzinoši reti izmantotajiem dabas
tēliem, to īpatnībām, poētiskajām niansēm. Anda Kubuliņa rakstā “No tīmeklīša līdz kādam, kas “bez spieķa savu ceļu iet””
pievēršas Jāņa Rokpeļņa vēlīnajiem darbiem, aplūkojot biblisko tēlu iekļāvumus
un dzejnieka kristieša izjūtu dokumentējumus. Marians Rižijs rakstā ““Lielā” un “mazā” laika attiecības Jāņa
Rokpeļņa dzejā” analizē laika kategorijas un to atveidē izmantoto tēlu klāstu
un vairākslāņu nozīmi Rokpeļņa dzejā. Literatūrzinātniece Olga Senkāne rakstā “Reminiscences uz Platonu Jāņa Rokpeļņa dzejā”
un filozofe Māra Rubene rakstā “Atstatums
un nākamība – Jānis Rokpelnis: dzeja” pievēršas dažādu laikmetu, sākot no
Platona līdz modernismam un mūsdienu domātājiem, filozofiskās domas
atspoguļojumam Rokpeļņa dzejā – gan tiešā sasaistē un atsaucēs, gan
reminiscencēs un nojautu līmenī.Priekšvārda autore – Anda Kubuliņa.

Izdevējs

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Izdevuma veids

Rakstu krājums

Darba veids

Oriģināldarbs

ISBN

9789984893228

Recepcijas persona

Sastādītājs

Komentāra autors

Izdošanas gads/vieta

2016, Rīga